آخرین ها
خانه / دسته‌بندی نشده / آزمون دوم تستی تئوری مدیریت

آزمون دوم تستی تئوری مدیریت

سلام به دوستان عزیزم.

آزمون دوم تستی از صفحه اول رضاییان تا مبحث تصمیم گیری رو هم پوشش میده(و دوستانی که جزوه من رو دارند ۴ جلسه اول رو شامل میشه)

آزمون اول تستی را از لینک زیر مشاهده کنید :

آزمون تستی اول

۱٫در فرایند تصمیم گیری وحل مسئله آخرین مرحله کدام مورد زیر می باشد.
۱- انتخاب
۲- اجرا
۳- تشخیص ماهیت مساله
۴- ساختن راه حل های بدیع
 
 گزینه  ۲
۲٫فرایند حل مسئله در فرایند تصمیم گیری شامل :
۱-مسئله یابی – تصمیم گیری
۲-تصمیم گیری – اجرا
۳- مسئله یابی – اجرا
تصمیم گیری – مسئله یابی
 
گزینه  ۲
۳٫درکدام یک از موانع حل مسئله مدیر فقط یک راه حل در دسترس را انتخاب می کند؟
۱- تغییر آرام
۲- اجتناب آرام
۳- ترس
۴- اجتناب دفاعی
گزینه   ۱
 
۴٫زمانی که کارکنان از عملکرد خود خارج می شوند مدیر از کدامیک از روشهای برنامه ریزی استفاده می کند؟
۱- اضطراری
۲- اقتضایی
۳- استثناء
۴- MBO
 
 گزینه  ۳
۵٫برنامه ریزی در تفکر سیستمی و برنامه ریزی سیستمی چکونه می باشد؟
۱- داخل به خارج- خارج به داخل
۲- خارج به داخل- خارج به داخل
۳- داخل به خارج- داخل به خارج
۴- خارج به خارج- داخل به خارج
 
 گزینه  ۱
۶٫کدامیک از مدیران معیارهای کمی وکیفی را برای سنجش عملکرد افراد در برنامه ریزی خود مورد توجه قرار می دهند؟
۱- مدبران اثر بخش
۲- مدیران عملیاتی
۳- مدیران میانی
۴- مدیران راهبردی
 
 گزینه  ۲
-۷مهمترین مزیت واقعیت مجازی کدام است؟
۱-کاهش پیچیدگی
۲-محیط شبیه سازی شده
۳-آزادی عمل پژوهشگر
۴-دارای قاعده ونظم
گزینه   ۳
 
۸-در حالت دستوری تغییر رفتار انسان ، آخرین مرحلۀ تغییر کدام است ؟
۱-فرد
۲-گروه
۳-نگرش
۴-دانش
 
 گزینه  ۳
۹-.رشد اختیار از نگاه گرینر به همراه کدام بحران است؟
۱-کنترل
۲-استقلال
۳-رهبری
۴-اشباع روانی
 
 گزینه   ۱
۱۰-کدام یک از دانشمندان زیر در مکتب نئو کلاسیک حضور داشتند؟
۱-وبر
۲-مازلو
۳-فایول
۴-تیلور
 گزینه   ۲
۱۱-کدام یک گزینه های زیر یادگیری از نگاه گاردین است؟
۱-خروج از انجماد
۲-عملکرد
۳-بصیرت
۴-تثبیت
 
۱۲-شیوۀ مدیریت هر جامعه بستگی به . . . . . آن جامعه دارد .
۱-سیاست
۲-اقتصاد
۳-فرهنگ
۴-کارایی
 گزینه   ۲
۱۳-میزان پاداش در تفکر اسلامی بر اساس چیست؟
۱-نتایج
۲-اهداف
۳-تلاش و عملکرد
۴-نتایج و منصب سازمانی
 گزینه  ۳
۱۴-کدام یک از صفات زیر از ویژگی های افراد خلاق است؟
۱-ضریب هوشی بالا
۲-تحصیلات بالا
۳-دوران کودکی آرام
۴-ریسک پذیری بالا
 گزینه  ۴
۱۵-آخرین مرحلۀ رابطه فراگرد تصمیم گیری و حل مسأله کدام است؟
۱-ارزیابی
۲-ساختن و یافتن راه حل
۳-اجرای راه حل
۴-شناسنایی مسأله
 
 گزینه  ۱ ,۳
۱۶ اثرگذاری در تصمیم خریداران شامل کدام نوع از دام های ادراکی و رفتاری در تصمیم گیری می شود؟
۱) دام ظاهری
۲) دام اعتماد بیش از حد
۳) دام قضاوت و ارزیابی
۴) دام تعهد احساسی و اجتماعی
گزینه  ۱
 
.۱۷- در کدام یک از موقعیت های تصمیم گیری، اطلاعات وجود دارد اما نتایج قابل پیش بینی نیست؟
۱) اطمینان
۲) عدم اطمینان
۳) مخاطره
۴) عدم مخاطره
گزینه   ۳
 
۱۸- کدام گزینه جزو ویژگی های خط مشی نمی باشد؟
۱) تفسیرپذیر است
۲) راهنمای عمل است
۳) قابل اجرا است
۴) دارای هماهنگی است
 
 گزینه  ۲
۱۹- از کدام یک از رهیافت های برنامه ریزی برای حالت های ناگوار و روشهای تحریک آمیز استفاده می شود؟
۱) برنامه ریزی استثنا
۲) برنامه ریزی بر مبنای هدف و نتیجه
۳) برنامه ریزی اضطراری
۴) برنامه ریزی اقتضایی
 گزینه  ۴
۲۰٫تعریف شیوه های تفکر قیاسی , خلاق , علی به ترتیب در کدام گزینه به درستی رعایت شده است؟
الف از کل به جز رسیدن-جستجو و کسب اطلاعات واقعی و قضاوت- اندیشیدن به طور عمیق –
ب)از جز به کل رسیدن- درگیری ذهن به طور عمیق با مسئله – اندیشیدن به طور معکوس
ج) از کل به جز رسیدن-درگیری ذهن به طور عمیق با مسئله-اندیشیدن به طور معکوس
د)از جز به کل رسیدن- جستجو و کسب اطلاعات واقعی و قضاوت- اندیشیدن به طور عمیق
 
 گزینه  ۳
۲۱٫)در کدام یک از روش های افزایش سلاست فکر “برای رسیدن به یک فکر جدید که هیچ غرابتی بین آن نبوده به صورت اجباری ارتباط برقرار میکنیم؟
الف)فن دلفی
ب)تحلیل شبکه
ج)هم اندیشی مستقیم
د)هم اندیشی رقابتی مستقیم
 
 گزینه  ۲
۲۲٫)اجزا در برابر کل و کل چیزی بیش از جمع تک تک اعضا به ترتیب تعریف کدام گزینه می باشد؟
الف)هم افزایی-کلیت
ب)کلیت-سینرژی
ج)صفات مشخصه-کلیت
د)کلیت – صفات مشخصه
 
 گزینه  ۲
۲۳٫)در رابطه فراگرد تصمیم گیری و حل مسأله دومین مرحله از تصمیم گیری و اخری مرحله از مساله یابی کدام است.
الف)ساختن اجرا
ب)ساختن-ارزیابی
ج)شناسایی-اجرا
د) ارزیابی-اجرا
گزینه الف
 
۲۴٫)کدام یک از دام های ظاهر نگری می باشد؟
۱٫حذف برنامه های نامناسب
۲٫ ارزیابی
۳٫اثرپذیری بر تصمیم خریداران
۴٫ مقاومت در برابر تغییر
 گزینه  ۲
۲۵٫)در کدام نوع برنامه ریزی تغییرات زیاد است؟
۱٫برنامه ریزی از داخل به خارج
۲٫برنامه ریزی از خارج به داخل
۳٫برنامه ریزی اقتضایی
۴٫برنامه ریزی از پایین به بالا
 گزینه  ۲ و ۳( ولی بستگی به سوال داره چی بخواد میشه به هر دو هم برسیم!!)
۲۶٫در یک سازمان اگر مدیر فروش نتواند مساله ای را حل کند این موضوع توسط چه کسی انجام می شود؟
الف.مدیر میانی
ب.مدیر عملیاتی
ج. مدیر عالی
د.مدیر اجرایی
 گزینه  ۲ ( چون که مدیر فروش جزئی از مدیران عملیاتی می باشند) هر چند باز این سوال باز میتونه طوری دیگه هم بحث بشه…
۲۷٫اگر بخواهیم انواع خط مشی را طبق تفکر تحلیلی (تجزیه مدار) مورد بررسی قرار بدهیم کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
الف.خرد/اساسی/کلی
ب.خرد/کلی/اساسی
ج.اساسی/کلی/خرد
د.کلی/اساسی/خرد.
 
 گزینه  ۲
۲۸٫در روش دلفی(اسمی) میانگین اعضای شرکت کننده چند نفر است و وضعیت گروه اندیشی در این حالت چگونه است؟
الف.۹نفر/به حداکثر میرسد
ب.۹نفر/به صفر میرسد
ج.۶نفر/به حداکثر میرسد
د.۶نفر/به صفر میرسد
 
 گزینه  ۴
۲۹٫کدامیک جز موانع حل مساله است؟
الف.عدم اطمینان نسبت به اینده
ب.پیش بینی نکردن نتایج حاصل از اطلاعات
ج.عوامل نا مشهود
د.هراس داشتن از کمبود منابع(مثل هزینه,زمان و…
 
 گزینه  ۱
۳۰اومین مرحله از فرایند تصمیم گیری در رابطه فراگرد تصمیم گیری و حل مسئله و آخرین مرحله از فرایند حل مسئله در رابطه فراگرد تصمیم گیری و حل مسئله به ترتیب کدامند؟
۱- شناسایی – اجرا
۲- ساخت – اجرا
۳- تشخیص – اجرا
۴- ارزیابی – انتخاب
 گزینه  ۱
۳۱٫موانع حل مسئله را به ترتیب نام ببرید
۱- اجتناب آر ام – تغییر آرام – ناتوانی در ارزیابی – ترس ( هراس)
۲- اکتفا به عقلانیت نسبی – ناتوانی در ارزیابی – اجتناب دفاعی – اجتناب آرام
۳- عدم اطمینان آرام – اجتناب آرام – تغییر آرام – ترس (هراس)
۴- اجتناب آرام – تغییر آرام – اجتناب دفاعی – ترس (هراس)
 
گزینه  ۴
۳۲٫پیش نیاز نوآوری چیست؟
۱- اندیشیدن
۲- شهود
۳- خلاقیت
۴-هیچ کدام
گزینه  ۳
 
۳۳- .کدام یک از موارد زیر از اهداف برنامه ریزی نیست ؟
۱- افزایش احتمال رسیدن به اهداف
۲- تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات
۳- افزایش منفعت اقتصادی
۴- مهیا ساختن ابزاری برای کنترل
 
 گزینه  ۲
/۳۴یادگیری سازمان از نظر گاروین کدامیک از موارد زیر نیست؟
A. شناخت
B. عملکرد
.C. سوداگر
D. رفتار
 
۳۵/ کدامیک از فعایت مدیریتی مربوط به فایول میباشد؟
.A. سازماندهی
B. ایمنی
C. مالی
D. فنی
 
 گزینه  ۳
۳۶/کدامیک از موارد زیر از موانع خلاقیت نمی باشد؟
A. همرنگ جماعت نشدن
B. تمرکز ذهنی
C. ایجاد یک فکر جدید
.D. فقدان اعتماد بنفس
 
 گزینه  ۱
۳۷/از راههای افزایش سلاست فکری کدام مورد نادرست است؟
A. استفاده از روابط میان افراد
B. ایجاد نگرش موافق
C. تقویت حس کنجکاوی وتوان پرسش کردن
D. انتخاب زمان و مکان مناسب
 
 گزینه  ۴
۳۸/ کدامیک از موارد زیر از فرایندهای تغییر در یادگیری نمی باشد؟
.A. خلاقیت
B. خروج از انجماد
C. تغییر در رفتار
D. تثبیت رفتار جدید
 گزینه  ۱
۳۹/نظریه یادگیری پیترسنج درباره یادگیری سازمانی کدام مورد است؟
A. تفکر شخصی
B. مهارت سیستمی
C. یادگیری فردی
.D. مدل های ذهنی
 گزینه  ۴
۴۰/در سازمان مسائل قابل انجام و غیر قابل انجام بترتیب توسط چه کسانی صورت می گیرد؟
A. خود فرد/خودفرد
B. خود فرد/مافوق
C. زیردست/مافوق
D. مافوق/خودفرد
گزینه  
 
۴۱/علل متداول بودن تعهد احساسی و اجتماعی در عوامل روانشناختی کدام مورد است؟
A. ترس از قبول خطا در برابر دیگران
B. مقاومت در برابر تغییر
C. تاکید فرهنگی بر پایداری داشتن ثبات رویه
D. احتمال تغییر در اوضاع و شرایط
 
 گزینه  ۴
/۴۲در تفکر سیستمی کدام برنامه ریزی صحیح است؟
A. از خارج به داخل
B. از داخل به خارج
C. از بالا به پایین
D. از پایین به بالا
 
 گزینه  ۲
-۴۳ مزیت واقعیت مجازی؟
۱- برنامه ریزی فرعی
۲- افزایش پیچیدگی
۳- آزادی غیر عملی پزوهشگر
۴-سرعت فعالیت ها راهمیشه  کند می کند
 
گزینه  ۱
 
۴۴-مدیر موفق کیست؟
۱- استفاده از کمترین توانایی افراد ۲- استفاده از حد مطلوب توانایی افراد
۳- استفاده از بیشترین توانایی افراد ۴- استفاده از توانایی افراد
 
 گزینه  ۱
۴۵-اختیار دستور دادن به هر کارمند باید مختص یک مدیر باشد یعنی …
۱- وحدت مدیریت                    ۲- وحدت فرمادهی
۳- نظم                                 ۴- ثبات
 گزینه  ۲
۴۶- اثر پروانه ای جز کدام نظریه است.
۱- یادگیری سازمانی               ۲- نظریه آشوب
۳- کلاسیک                           ۴- نئوکلاسیک
 گزینه  ۲
۴۷- هدف راهیافت محتوایی …
۱- متمایز ساختن کارآفرینان از غیر کارآفرینان
۲- بررسی فرد
۳- بررسی محیط
۴- بررسی سازمان
 گزینه  ۱
۴۸- در کدام روش سلاست فکری افراد همدیگر را نمی¬بینند؟
۱- هم اندیشی مستقیم
۲- هم¬اندیشی غیر مستقیم
۳- دلفی
۴- هم¬اندیشی رقابتی مستقیم
 
 گزینه  ۳
۴۹- مرحله بعد از اجتناب آرام کدام است؟
۱- تغییر آرام
۲- اجتناب دفاعی
۳- ترس
۴- هراس
 گزینه  ۱
۵۰- نخستین وظیفه ی مدیر چیست؟
۱- تصمیم¬گیری ۲- برنامه¬ریزی ۳- سازماندهی ۴- کنترل

 گزینه  ۲

4,541 بازدید

۴۶ دیدگاه

 1. با سلام و تشکر
  استاد لطفا پاسخ های تستی اول را به روش کدینگ پاسخ دهید

 2. با سلام حضور شما جناب دکتر پورشفیع!
  از اینکه سوالات سری دو را روی سایت قرار دادین خیلی تشکر میکنم فقط اگر امکانش هست لطفا کلید سوالات را هم در سایت قرار دهید! چون بعضی سوالات جوابش گنگ بود
  باز هم سپاسگذارم
  با ارزوی سلامتی
  *****************
  سوال-جواب
  ۱-۲
  ۲-۲
  ۳-۱
  ۴-۳
  ۵-۱
  ۶-؟
  ۷-۳
  ۸-۴
  ۹-۱
  ۱۰-۲
  ۱۱-۲
  ۱۲-۳
  ۱۳-۳
  ۱۴-۴
  ۱۵-۳
  ۱۶-۱
  ۱۷-۳
  ۱۸-؟
  ۱۹-۴
  ۲۰-۲
  ۲۱-۲
  ۲۲-۲
  ۲۳-۱
  ۲۴-۳
  ۲۵-۲
  ۲۶-۲
  ۲۷-۲
  ۲۸-۴
  ۲۹-۱
  ۳۰-۲
  ۳۱-۴
  ۳۲-۱
  ۳۳-۲
  ۳۴-۲
  ۳۵-۱
  ۳۶-۴
  ۳۷-۲
  ۳۸-۱
  ۳۹-۴
  ۴۰-۳
  ۴۱-۴
  ۴۲-۲
  ۴۳-۱
  ۴۴-۱
  ۴۵-۲
  ۴۶-۲
  ۴۷-۱
  ۴۸-۳
  ۴۹-۱
  ۵۰-۲
  ***********

 3. ۱-۲- ۲-۲- ۳-۱- ۴-۳- ۵-۲- ۶-۱- ۷-۳- ۸-۳- ۹-۱- ۱۰-۲- ۱۱-۲- ۱۲-۳- ۱۳-۳- ۱۴-۴- ۱۵-۳- ۱۶-۱) ۱۷-۲) ۱۸-۲) ۱۹-۴) ۲۰-ج) ۲۱)ب) ۲۲)ب) ۲۳)الف) ۲۴)۲) ۲۵)۳) ۲۶)ب. ۲۷)ب. ۲۸)ب. ۲۹)د. ۳۰-۱- ۳۱-۴- ۳۲-۳- ۳۳-۲- ۳۴-c. 35-A. 36-D. 37-B. 38-A. 39-D. 40-B. 41-D. 42-A. 43-1- 44-1- 45-2- 46-2- 47-1- 48-3- 49-1- 50-2-

 4. ۱-۲
  ۲-۲
  ۳-۱
  ۴-۳
  ۵-۱
  ۶-۲
  ۷-۱
  ۸-۳
  ۹-۱
  ۱۰-۲
  ۱۱-۲
  ۱۲-۳
  ۱۳-۳
  ۱۴-۴
  ۱۵-۱
  ۱۶-۱
  ۱۷-۳
  ۱۸-۲
  ۱۹-۴
  ۲۰-۳
  ۲۱-۲
  ۲۲-۲
  ۲۳-اگر در صورت سوال منظور از مساله یابی ،حل مساله باشد گزینه ۱ .اگر نه همون مساله یابی من پاسخی به ذهنم نرسید .
  ۲۴-۳
  ۲۵-۲
  ۲۶-۳
  ۲۷-۲
  ۲۸-۲
  ۲۹-۱
  ۳۰-۱(اولین باشه)
  ۳۱-۴
  ۳۲-۳
  ۳۳-۲
  ۳۴-۳
  ۳۵-۱
  ۳۶-۴
  ۳۷-۲
  ۳۸-۱
  ۳۹-۴
  ۴۰-۲
  ۴۱-۴
  ۴۲-۱
  ۴۳-۱
  ۴۴-۱
  ۴۵-۲
  ۴۶-۲
  ۴۷-۱
  ۴۸-۳
  ۴۹-۱
  ۵۰-۲

 5. ۱) ۲
  ۲) ۲
  ۳) ۱
  ۴) ۳
  ۵) سوال اشکال داره اگه منظورت تفکر سیستمی و برنامه ریزی سیستمی چگونه است؟ جواب میشه گزینه ۱
  ۶) ۲
  ۷) ۳
  ۸) ۳
  ۹) ۱
  ۱۰) ۲
  ۱۱) ۲
  ۱۲) ۳
  ۱۳) ۳
  ۱۴) ۴
  ۱۵) ۳
  ۱۶) ۱
  ۱۷) ۳
  ۱۸) ۲
  ۱۹) ۴
  ۲۰) ۲
  ۲۱) ۲
  ۲۲) ۲
  ۲۳) ۱
  ۲۴) ۳
  ۲۵) ۲
  ۲۶) ۳
  ۲۷) ۲
  ۲۸) ۴
  ۲۹) ۴
  ۳۰) اگر اولین ۱ دومین ۲
  ۳۱) ۴
  ۳۲) ۳
  ۳۳) ۲
  ۳۴) ۳
  ۳۵) ۱
  ۳۶) ۴
  ۳۷) ۲
  ۳۸) ۱
  ۳۹) ۴
  ۴۰) ۲
  ۴۱) ۴
  ۴۲) ۱
  ۴۳) ۳
  ۴۴) ۱
  ۴۵) ۲
  ۴۶) ۲
  ۴۷) ۱
  ۴۸) ۲
  ۴۹) ۱
  ۵۰) ۲

 6. سلام ببخشید خواستم ببینم جزوه ای خلاصه برای ماه های آخر مرور تئوری مدیریت ارائه نمیدید،ازتون ممنونم،بعد ببخشید من کتابهای مدرسان شریف رو مطالعه میکنم خواستم ببینم کافیه،رشتم مدیریت اجراییه،اگه منبع خاصی هم هست که کمکم میکنه ممنون میشم معرفی کنید

 7. با تشکر از استاد محترم
  اگه پاسخهاروهم در سایت قرار بدین ممنون میشم
  ۱-۲
  ۲-۲
  ۳-۱
  ۴-۱
  ۵-۲
  ۶-۱
  ۷-۱
  ۸-۳
  ۹-۱
  ۱۰-۲
  ۱۱-۲
  ۱۲-۳
  ۱۳-۳
  ۱۴-۴
  ۱۵-۳
  ۱۶-۲
  ۱۷-۲
  ۱۸-۲
  ۱۹-۱
  ۲۰-۳
  ۲۱-۲
  ۲۲-۲
  ۲۳-۱
  ۲۴-۳
  ۲۵-۳
  ۲۶-۳
  ۲۷-۳
  ۲۸-۲
  ۲۹-۲
  ۳۰-۱
  ۳۱-۴
  ۳۲-۳
  ۳۳-۳
  ۳۴-۳
  ۳۵-۳
  ۳۶-۴
  ۳۷-۲
  ۳۸-۱
  ۳۹-۴
  ۴۰-۲
  ۴۱-؟
  ۴۲-۱
  ۴۳-۱
  ۴۴-۱
  ۴۵-۱
  ۴۶-۲
  ۴۷-۱
  ۴۸-۳
  ۴۹-۱
  ۵۰-۱

 8. آزمون دوم
  ۱-۲- اجرا
  ۲-۲-تصمیم گیری – اجرا
  ۳-۱- تغییر آرام
  ۴-۳- استثناء
  ۵- ۱- داخل به خارج- خارج به داخل
  ۶- ۲- مدیران عملیاتی
  ۷- ۳-آزادی عمل پژوهشگر
  ۸-۴-دانش
  ۹-۱-کنترل
  ۱۰-۲-مازلو
  ۱۱-۳-بصیرت
  ۱۲-۳-فرهنگ
  ۱۳-۳-تلاش و عملکرد
  ۱۴-۴-ریسک پذیری بالا
  ۱۵-۱-ارزیابی
  ۱۶-۱) دام ظاهری
  ۱۷-۳) مخاطره
  ۱۸- تمام موارد جزء ویژگی می باشد.
  ۱۹-۴) برنامه ریزی اقتضایی
  ۲۰- ج) از کل به جز رسیدن-درگیری ذهن به طور عمیق با مسئله-اندیشیدن به طور معکوس
  ۲۱- ب)تحلیل شبکه
  ۲۲- ب)کلیت-سینرژی
  ۲۳- الف)ساختن اجرا
  ۳-۲۴)اثرپذیری بر تصمیم خریداران
  ۵ ۲- ۲ برنامه ریزی از خارج به داخل
  ۲۶- ب.مدیر عملیاتی
  ۲۷- ب.خرد/کلی/اساسی
  ۲۸- ب.۹نفر/به صفر میرسد
  ۲۹- الف.عدم اطمینان نسبت به اینده
  ۳۰- ۲- ساخت – اجرا
  ۳۱- ۴- اجتناب آرام – تغییر آرام – اجتناب دفاعی – ترس (هراس)
  ۳۲- ۳- خلاقیت
  ۳۳- ۲- تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات
  ۳۴- .C. سوداگر
  ۳۵- .A. سازماندهی
  ۳۶- D. فقدان اعتماد بنفس
  ۳۷- A. استفاده از روابط میان افراد
  ۳۸- .A. خلاقیت
  ۳۹- C. یادگیری فردی
  ۴۰- B. خود فرد/مافوق
  ۴۱- A. ترس از قبول خطا در برابر دیگران
  ۴۲- B. از داخل به خارج

 9. عذر می خوام فصل اول و دوم.

 10. سلام استاد .استاد آزمون بعدی کیه ؟کدوم جلسه ها ؟ با سپاس

 11. با سلام و احترام
  استاد گرامی در صورت امکان سری تستها ی مدیریت را در اسرع وقت در سایت بگذارید بدلیل اینکه آزمون من آبان ماه می باشد ومن هیچ تستی در زمینه مدیریت ندارم چون بعد از هر بار خواندن نیاز هست که تست بزنم ممنون میشم اگرزودتر سئوالات را در سایت بگذارید. ممنون

 12. سلام استاد خسته نباشید
  استاد دو سه هفته ایی هست تست نذاشتید
  فکر کنم از دستمون خسته شدی

 13. سلام استاد. انشاالله که خوب باشین
  استاد احتیاج شدید به تستهای شما داریم چون با خوندن جزوتون خیلی دستمون نیومده که کیفیت مطالعمون چقدر خوب بوده !
  اگر هنوز آماده نیستتند لطفا پیشنهاد بدید از چه مجموعه تستی استفاده کنیم؟! با توجه به اینکه اکثر تستهای موجود فقط تستهای کنکورای سال قبل هستش
  و بیشتر مشتاق تستهای چالشی و مفهومی به روز شما هستیم (:
  ممنونم

 14. سلام استاد پس این جواب تست ها رو کجا میزارین و کی؟ممنون

 15. آقای پور شفیع الان دوماه هست همینطور به بچه ها میگید دوسه روز دیگه جواب تست ها رو میذارید.

  خواهش میکنم حالا که لطف میکنید سئوال میذارید، جواب هم بدید…. ممنون

  • واقعا حرفتون حقه و من حرفی ندارم اما به خدا بدجور مشغله دارم
   باشه این بار سعی میکنم بزارم

 16. ۲-۱
  ۲-۲
  ۱-۳
  ۳-۴
  ۵-؟
  ۲-۶
  ۷-؟
  ۳-۸
  ۱-۹
  ۲-۱۰
  ۲-۱۱
  ۳-۱۲
  ۳-۱۳
  ۴-۱۴
  ۳-۱۵
  ۱-۱۶
  ۳-۱۷
  ۲-۱۸
  ۴-۱۹
  ۳-۲۰
  ۲-۲۱
  ۲-۲۲
  ۲۳-مسئله یابی مرحله نداره،اگه منظور حل مسئله هست،گزینه ۱
  ۲-۲۴
  ۲-۲۵
  ۲۶-؟
  ۳-۲۷
  ۲-۲۸
  ۴-۲۹
  ۳۰-اولین:۱-دومین:۲
  ۴-۳۱
  ۳-۳۲
  ۲-۳۳
  ۳-۳۴
  ۱-۳۵
  ۳۶-اگه فعل”میباشد”باشه گزینه ۴ درسته،درغیراینصورت گزینه ی دیگه ای صدق نمیکنه
  ۲-۳۷
  ۱-۳۸
  ۴-۳۹
  ۲-۴۰
  ۴-۴۱
  ۱-۴۲
  ۱-۴۳
  ۱-۴۴
  ۲-۴۵
  ۲-۴۶
  ۱-۴۷
  ۲-۴۸
  ۱-۴۹
  ۲-۵۰

 17. سلام استاد جان ما رو عصبانی نکنید ازمون سوم به بعد رو بگذارید استاد بگذارید.لطفا خواهشا

 18. استاد پورشفیع امدیوارم بتوانم گفته ای شما را در روز سرنوشت ساز بخاطر بیارم و جبرانی شود برمطالب ارزنده،شیوا ،علمی،هنری ، جذاب و استادانه شما

  امیدوارم که همه چیز عالی خواهد بود چون یاورم پورشفیع بود

 19. Salam ostad rozetun khush, ostad javabaye test haro nemizarin? Be shedat montazerim, mamnoon

 20. سلام خسته نباشید جوابه این سوال چی میشه؟ ممنون
  در یک سازمان اگر مدیر فروش نتواند مساله ای را حل کند این موضوع توسط چه کسی انجام می شود؟
  الف.مدیر میانی
  ب.مدیر عملیاتی
  ج. مدیر عالی
  د.مدیر اجرایی

 21. استاد سلام، خسته نباشید، جواب تست ها رو نمیذارین؟! خیلی منتظر جواب ها هستیم، ممنون

 22. سلام آقای پور شفیع من قسمت های ۷و۸و۶ جزو رم لازم دارم واقعا واجبه :( چی کار باید بکنم ؟ لینکشون کی فعال میشه؟

  • سلام شرمنده تازه یعنی ۱۷ بهمن پیغامتون رو دیدم اگر کمکی از دستم بر میاد در خدمتم…

 23. سلاااااااام استاد خسته نباشین شرمنده یه سوالی داشتم
  کدام نگرش به سازمان بیانگر عقلایی بودن ان می باشد؟
  ۱) روابط انسانی ۲)مکانیکی ۳)اقتضایی ۴)نوگراها
  این سوال رو یکی از موسسه ها داده بود که به نظرم گزینه ی پنجم یعنی ۲ و ۳ درست تره . نظر شما چیه؟

  • سلام بدون شک گزینه ۲
   به دلیل عقلایی = کلاسیک= ماشینی

  • استاد با توجه به تقسیم بندی ریچارد اسکات ۲ و ۳ هر دو گزینه رو میشه جواب درست در نظر گرفت . مکانیکی سیستم بسته عقلایی و اقتضایی سیستم باز و عقلایی

 24. با عرض سلام.استاد دیروز ازمون ششم سازمان سنجش برا اولین بار از مدیریت اسلامی سوال دادن.متاسفانه مباحث کلا متفاوت از چیزی که همه فکر میکردن بود.همش در مورد حسابداری در ایران بود

 25. جوابا کو پس؟؟؟؟

  • سلام واقعیتی هستش به دلیل ظرافت کاری در طرح سوالات و پاسخ گویی دقیقا به حل تست ها بعید هستش امروز آماده بشه لطفا درس های دیگر رو بخونید و به بنده اینقدر فشار نیارید و بگذارید با آرامش به پاسخ تشریحی جواب بدم و شک نکنید همتون رو درک می کنم اما هدفم ارائه بسته خوبی هستش
   با تشکر….

 26. با سلام وخسته نباشید جواب تستهارو میخواستم

 27. سلام استاد برای کنکور وزارت بهداشت درس زبان چه توصیه ای می کنید؟

  • سلام
   یک کتابی هستش تقریبا سفید رنگ هستش اسم نویسندش الان یادم نیست اما اسم جالبی هم داره و کتاب فروشی های انقلاب دارند اون رو بگیرید + متن تخصصی انتشارات سمت این دوتا رو….

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


بزرگترین گروه تلگرامی تبادل اطلاعات ارشد و دکتری مدیریت همراه با تغییرات جدید در منابع
مشاهده جزئیات