آخرین ها
خانه / دسته‌بندی نشده / آزمون تستی اول تئوری مدیریت

آزمون تستی اول تئوری مدیریت

سلام به دوستان عزیز و عرض خسته نباشید

از امروز بصورت هفتگی آزمون برگزار خواهد شد که سوالات از جزوه کلاسی طرح می گردند.

دوستانی هم که منابع اصلی را مطالعه می کنند در هر آزمون تعداد صفحه را مشخص میکنیم تا بتوانند از آزمون ها استفاده کنند.

آزمون اول از صفحه ۱ کتاب مبانی و سازمان دکتر رضاییان تا ابتدای مبحث خلاقیت تست طرح شده است.

طراح سوالات آزمون ها شاگردان کلاسم می باشند.

پاسخ آزمون را بصورت کلیدی از طریق  کامنت ارسال کنید.

:::هدف ما موفقیت شماست:::

———————————————————————————————————————

۱- نظریه نیازهای انسانی مازلو کدام گزینه درست می باشد؟
۱- اصل کاهش شدت نیاز
۲- اصل منسجم نبودن نیازها
۳- اصل دائمی بودن ارضای نیازها
۴- اصل تنوع نیازهای آکاهانه انسان ها
الف.گزینه ۱ و۲    ب.گزینه ۳ و۴    ج.گزینه ۲ و۳   د.گزینه ۴و۱
 
گزینه   ۴
۲. در نقش های مدیریتی مینتزربرگ کدام گزینه به ترتیب به نقش متقابل شخصی-تصمیم گیری-اطلاعات اشاره دارد؟
الف.رابط-آشوب زا-سخنگو
ب.رهبر-مداخله گر-نوآور
ج.رابط-سوداگر-سخنگو
د.رهبر.تخصیص منابع.نوآور
 
 گزینه  ۱
۳. در نظریه سازمان نوگرایی و فرا نوگرایی به ترتیب بر کدام جنبه قدرت تاکید دارد؟
الف- توزیع – تمرکز    ب-مشروعیت-عقلانیت    ج- تمرکز-توزیع   د- عقلانیت-مشروعیت
گزینه  ۱
 
۴. کدام گزینه از علل عدم ایجاد مدیریت به عنوان شغل حرفه ایست؟
الف- عدم مهارت های فنی-عدم وجود برنامه اموزشی یا ضمن خدمت
ب- عدم قدرت تنبیه یا اخراج –عدم رعایت ضوابط اخلاقی
ج- عدم مهارت های فنی عدم رعایت ضوابط اخلاقی –
د- عدم قدرت تنبیه یا اخراج عدم وجود برنامه اموزشی یا ضمن خدمت –
 
 گزینه  ۲
۵. کدام گزینه در رابطه با فعالیت های سازمانی فایول صحیح است؟
الف-بازرگانی  مالی  ایمنی  فنی                    ب- فنی بازاریابی مالی صنعتی
ج- ایمنی اجرایی بازاریابی بازرگانی              د-بازرگانی اجرایی فنی مالی
 
 گزینه   ۱
۶. ویژگی های مشترک در مکتب بوروکراسی نظریه وبر و مکتب مدیریت علم واداره نظریه فایول کدامند؟
الف.تقسیم کار- برخوردغیرشخصی-غیر رسمی بودن
ب.ثبات-برخورد شخصی-رسمیت
ج.تقسیم کار-سلسله مراتب اختیارات-رسمیت
د.ثبات- سلسه مراتب اختیارات-غیر رسمی بودن
 
۷. در نظریه سازمان کدامیک،روش مطالعه دیدگاه تفسیری نمادین است؟
الف.استفاده از شاخص های توصیفی
ب.مشاهده همراه با مشارکت در فعالیت ها
ج.نظریه و نظریه پردازی در مورد سازمان
د.تفکیک ساختار مفاهیم
 
گزینه  ۲
۸- آثار کدام گزینه در اصول فایول مطابق با اثر اصل اموزش دقیق کارکنان در اصول تیلور می باشد؟
الف.احساس وحدت و یگانگی-ثبات
ب.احساس وحدت ویگانگی-جبران خدمات کارکنان
ج.جبران خدمات کارکنان-نظم
د.نظم-ثبات
 
 گزینه  ۱
۹کدام مکتب تاکید بر وجود تنها یک روش بهتربرای انجام کارها درهر زمان ، دارد؟
الف-مکتب نئوکلاسیک
ب- مکتب علم مدیریت
ج- مکتب کلاسیک
د- مکتب سیستمی اقتضائی
 
 گزینه  ۳
۱۰. کدام مرحله از مراحل تحقیق در مدیریت از دقت بالایی برخوردار نیست؟
الف- مطالعه آزمایشگاهی
ب- مطالعه سرگذشت یا قضاوت افراد ومدیران موفق
ج- مطالعه موارد خاص
د- بررسی میدانی
 
۱۱کدام مدیر برای سازمان هایی که با مشکل مالی روبرو هستند مناسب تر است؟
الف- مدیرتلاشکر
ب- مدیر موفق
ج- مدیرموثر
د- مدیرخودشکوفا
گزینه  ۲
 
۱۲- در طبقه بندی روشهای تحقیق کدام مورد از اعتباراطلاعات بیشتری برخوردار است؟
۱)     مطالعه موارد خاص                               ۲) مطالعه آزمایشگاهی
۳) جمع آوری منظم داده ها                            ۴) مطالعه سرگذشت ها
گزینه  ۴
 
۱۳. در تعریف کارآفرین، بر روی کدام ویژگی تاکید می شود؟
۱)     خلاقیت         ۲) مدیریت          ۳) فرصت          ۴) سرمایه
 
 گزینه   ۳
۱۴- کدام گزینه از خصوصیات مدیران عملیاتی نمی باشد؟
۱)     اثربخشی       ۲) برنامه ریزی شده       ۳) ارتباط با افراد     ۴) بیش از بقیه صحبت می کنند
 
 گزینه  ۱
۱۵- وحدت مدیریت و وحدت فرماندهی به ترتیب عبارتند از :
الف – اختیارات دستور دادن به کارمند باید مختص یک مدیر باشد – برای اجرای برنامه واحد باید مدیر واحدی وجود داشته باشد
ب – کارمند بداند از چه کسی دستور می گیرد و در برابر چه کسی مسئول است – کارمند جهت انجام کار محول شده به او با مدیر خود توافق کند
ج – برای اجرای هر برنامه واحد یک مدیر باید تعیین شود –  اختیار دستور دادن به کارمند باید مختص یک مدیر باشد
د – برای اجرای برنامه واحد باید یک مدیر واحد وجود داشته باشد – کارمند بداند از چه کسی دستور می گیرد و در برابر چه کسی مسئول است
 
 گزینه  ۳
۱۶فعالیتهای ۶ گانه سازمانی از دیدگاه فایول به ترتیب کدامند؟
الف – بازرگانی – حسابداری – مالی – فنی – ایمنی – کنترل
ب – برنامه ریزی – سازماندهی – هماهنگی – فنی – مالی
ج – فرماندهی – برنامه ریزی – فنی – حسابداری – مالی – بازرگانی
د – مدیریتی – ایمنی – حسابداری – بازرگانی – مالی – فنی           
 
 گزینه  ۴
۱۷- در خرده سیستم های مدیریتی کدامیک از مورد زیر جزء خرده سیستم ابداعی می باشد؟
الف) اقتصادی – اجتماعی        ب) اقتصادی – فن آوری   ج) تصمیم گیری –  اطلاعات  د) فن آوری- اطلاعات
 
 گزینه  ۳
۱۸ آشوب در سازمان در کدامیک از موارد زیر بوجود می آید؟
الف – ابداعی (انسانی – اجتماعی)          ب- ترکیبی ( انسانی – اجتماعی)
ج- تولیدی ( ساختاری- تصمیم گیری)         د- ترکیبی( انسانی – تصمیم گیری)
 
 گزینه  ۲
۱۹- دیدگاه مدیریت کلاسیک و سیستمی به انسان …
الف) اقتصادی – اجتماعی    ب) پیچیده – اقتصادی   ج) اقتصادی- پیچیده    د) اقتصادی – پویا
 
 گزینه  ۳
۲۰. شناسایی خرده فرهنگ ها و توصیف متون نتیجه مطالعات کدام دیدگاه مدیریتی می باشد؟
الف) کلاسیک      ب) تفسیری      ج) نوگرایی        د) فراگیری
 
 گزینه  ۲
۲۱قدرت در دیدگاه فرا نوگرایی بر چه چیزی تاکید دارد؟
الف) تفکیک ساختار      ب) فرهنگ      ج) توزیع قدرت      د) دستورالعمل تجویدی
گزینه  ۳
 
۲۲. طبق نظریه فایول وظایف مدیر کدامیک از موارد زیر است ؟
۱)تصمیم گیری ، حسابدلری،مالی ، فنی ، ایمنی
۲)برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، فرماندهی ، کنترل
۳)برنامه ریزی ، تصمیم گیری ، حمایت ، کنترل، رهبری
۴)کنترل، برنامه ریزی، فنی ، مالی ، ایمنی
 
 گزینه  ۲
۲۳- کدامیک از نظر فایول به معنای ضرورت اجرای برنامه واحد توسط مدیر واحد است ؟
۱)تمرکز
۲)وحدت فرماندهی
۳)ابتکار عمل
۴)وحدت مدیریت
 
 گزینه  ۴
۲۴- کدام گزینه در مکتب نوگرایی صدق نمیکند؟
۱)تنوع زیاد
۲)ثبات
۳)تمرکز قدرت
۴)رسمی بودن
 
 گزینه  ۱
۲۵- نظریه های مکتب کلاسیک مدیریت عبارتند از :
الف – مدیریت علمی – بوروکراسی – شرایط فیزیکی
 ب – مدیریت علمی – روابط انسانی – علم مدیریت
 ج – مدیریت علم و اراده – علم مدیریت – نظریه X , Y
 د – مدیریت علم و اراده – بوروکراسی – مدیریت علمی
گزینه  ۴
6,852 بازدید

۴۰ دیدگاه

 1. سلام استاد عزیز…خسته نباشید
  ۱٫ ۴
  ۲٫ ۱
  ۳٫ ۳
  ۴٫ ۲
  ۵٫ ۱
  ۶٫ ۳
  ۷٫ ۲
  ۸٫ ۱
  ۹٫ ۴
  ۱۰٫ ۲
  ۱۱٫ ۲
  ۱۲٫ ۴
  ۱۳٫ ۳
  ۱۴٫ ۱
  ۱۵٫ ۳
  ۱۶٫ ۴ ( استاد به نظرم در هیچ گزینه ای ترتیب به درستی رعایت نشده است
  ۱۷٫ ۳
  ۱۸٫ ۲
  ۱۹٫ ۳
  ۲۰٫ ۲
  ۲۱٫ ۳
  ۲۲٫ ۲
  ۲۳٫ ۴
  ۲۴٫ ۴
  ۲۵٫۴

 2. با سلام و عرض ادب

  (۱٫د ) (۲٫الف ) (۳٫ج ) (۴٫ب) (۵٫الف) (۶٫ج) (۷٫ب) (۸٫ب ) (۹٫ج) (۱۰٫د) (۱۱٫ب) (۱۲٫ج) (۱۳٫ج) (۱۴٫الف )

  (۱۵٫ج) (۱۶٫د) (۱۷٫ج ) (۱۸٫ب) ( ۱۹٫ج ) (۲۰٫ب) (۲۱٫ج) (۲۲٫ب) (۲۳٫ج) (۲۴٫ب) (۲۵٫د)

  زمان پاسخ گوییی : ۸ دقیقه

 3. ۳۱۳۲۱۳۲۱۳۴۳۴۳۱۳۴۳۲۳۲۳۲۴۱۴

 4. man fekr kardam manzoor az soal 1 nist hastesh
  :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((۹

 5. ۱٫د
  ۲٫ج
  ۳٫ج
  ۴٫ب
  ۵٫الف
  ۶٫ج
  ۷٫ب
  ۸٫الف
  ۹٫د
  ۱۰٫ب
  ۱۱٫ب
  ۱۲٫د
  ۱۳٫الف
  ۱۴٫الف
  ۱۵٫ج
  ۱۶٫د
  ۱۷٫ج
  ۱۸٫ب
  ۱۹٫ج
  ۲۰٫ب
  ۲۱٫ج
  ۲۲٫ب
  ۲۳٫د
  ۲۴٫الف
  ۲۵٫د

 6. سلام استاد خسته نباشید…خواستم بگم که جواب سوال ۲۴ گزینه
  ۱ هستش و من خودم این تستو طرح کردم و خیلی زشته که
  چون تند تند تایپ کردم گزینه رو اشتباه وارد کردم….فقط خواستم بگم
  من درس شما رو یاد گرفتم و بابت این اشتباه معذرت میخوام…
  چون زشته با اون همه وقت و انرژی که شما برای ما میذارید
  تست خودم رو اشتباه بزنم…بازهم عذر میخوام

 7. براتون ایمل کردم ۹ تست را

 8. سلام با این حال که تو کلاسم این سوال رو “در تعریف کارآفرین، بر روی کدام ویژگی تاکید می شود؟”مطرخ کردین نمیدونم چرا دقت نکردم و تا خلاقیت رو دیذم به بقیه گزینه ها نگاه نکردم این سوال جواب نادرست دادم
  !!!

  ولی برام جالب بود سوالی رو که طرح کردم هر دو دوست و حتی خواهرم اشتباه زدن!!!!
  سوال دو به آشوب زا توجه نکردن و گزینه یک رو زدن!!!!!

  البته سوال علمی نبود ولی یکم دام تستی داشت

  ممنون از زحمات فراوانتون واقعا به کتاب رضاییان نگاه میکنم و جزوتون به این نتیجه میرسم باید ۸۰ برابر وقت میزاشتم تا این نکات رو اونم شااااید مشخص میشد برام

  ممنون

  ممنون

  ممنون

 9. ۱- د
  ۲- ج
  ۳- ج
  ۴- ب
  ۵- الف
  ۶- ج
  ۷- ب
  ۸- ب (به نظرم سئوال شفاف نیست چون انگیزش با هر ۳ اصل یه جورایی همخونی داره)
  ۹- ج
  ۱۰- ب (بهتر بود بگید کدام یک نسبت به بقیه از دقت کمتری برخوردار است)
  ۱۱- ب
  ۱۲- د
  ۱۳- ج
  ۱۴- الف
  ۱۵- ج
  ۱۶- د (کلمه به ترتیب در سوال فکر کنم بی مورد باشه)
  ۱۷- ج
  ۱۸- ب (بهتر بود بگید در صورن عدم وجود کدام مورد، آشوب ایجاد می شود)
  ۱۹- ج
  ۲۰- ب
  ۲۱- ج
  ۲۲- ب
  ۲۳- د
  ۲۴- الف
  ۲۵- د

 10. ۱- د.گزینه ۴و۱
  ۲- ج- رابط-سوداگر-سخنگو
  ۳- ج- تمرکز-توزیع
  ۴- ب- عدم قدرت تنبیه یا اخراج –عدم رعایت ضوابط اخلاقی
  ۵- الف- بازرگانی مالی ایمنی فنی
  ۶- ج- تقسیم کار-سلسله مراتب اختیارات-رسمیت
  ۷- ب.مشاهده همراه با مشارکت در فعالیت ها
  ۸- ب.احساس وحدت ویگانگی-جبران خدمات کارکنان
  ۹- ج- مکتب کلاسیک
  ۱۰- د- بررسی میدانی
  ۱۱- ب- مدیر موفق
  ۱۲- ۴) مطالعه سرگذشت ها
  ۱۳- ۳) فرصت
  ۱۴- ۱) اثربخشی
  ۱۵- د – برای اجرای برنامه واحد باید یک مدیر واحد وجود داشته باشد – کارمند بداند از چه کسی دستور می گیرد و در برابر چه کسی مسئول است
  ۱۶- هیچکدام از موارد ذکر شده صحیح نمی باشد
  مدیریتی– حسابداری – بازرگانی– مالی– فنی– ایمنی
  ۱۷- ج) تصمیم گیری – اطلاعات
  ۱۸- ب- ترکیبی ( انسانی – اجتماعی
  ۱۹- ج) اقتصادی- پیچیده
  ۲۰- ب) تفسیری
  ۲۱- ج) توزیع قدرت
  ۲۲- ب- برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، فرماندهی ، کنترل
  ۲۳- د- وحدت مدیریت
  ۲۴- ج- تمرکز قدرت
  ۲۵- د- مدیریت علم و اراده – بوروکراسی – مدیریت علمی

 11. سلام استاد خسته نباشید…اگر میشه لطفا کلید این سوالات رو هم روی سایت قرار بدید…ممنونم

 12. ۱٫الف
  ۲٫ج
  ۳٫ج
  ۴٫ب
  ۵٫الف
  ۶٫ج
  ۷٫الف
  ۸٫د
  ۹٫ج
  ۱۰٫د
  ۱۱٫ج
  ۱۲٫د
  ۱۳٫ج
  ۱۴٫الف
  ۱۵٫ج
  ۱۶٫د
  ۱۷٫د
  ۱۸٫د
  ۱۹٫ج
  ۲۰٫ج
  ۲۱٫ج
  ۲۲٫ب
  ۲۳٫د
  ۲۴٫الف
  ۲۵٫د

 13. ۱-د. ۲-ج. ۳-ج. ۴-ب. ۵-الف. ۶-ج. ۷-ب. ۸-الف. ۹-ج. ۱۰-ب. ۱۱-ب. ۱۲-۲٫ ۱۳-۳٫ ۱۴-۱) ۱۵-ج- ۱۶-د- ۱۷-ج) ۱۸-ب- ۱۹-ج) ۲۰-ب) ۲۱-ج)۲۲-۲) ۲۳-۴) ۲۴-۱) ۲۵-د-

 14. ۱ – د ۹- ۱۷- د ۲۵- د
  ۲- ج ۱۰- ب ۱۸-
  ۳- ۱۱- ۱۹- د
  ۴- ب ۱۲- ۲۰-
  ۵- الف ۱۳- ج ۲۱-
  ۶- ج ۱۴- الف ۲۲- ب
  ۷- ج ۱۵- د ۲۳-
  ۸- د ۱۶- د ۲۴- د

 15. باچه نظمی نوشتم چرا ااااااااااااااینطور ارسال شده !!!
  سلام بر استاد پورشفیع پر تلاش
  ایده برگزاری این آزمون بسار خوبه .منتهی طراحی سوالهای دوستان یکم سطحی و بعضی گزینه ها الف وب بعضی ۱ ۲۳ … از این مبحث تعیین شده برای ازمون انلاین خیلی از نکات مهم جا موندن که مورد توجه قرار نگرفتن بعد وظایف مدیریت از دید فایول بارها مطرح شده است .
  به نطرم بهتره فصل به فصل نکته ها مطرح بشن اگه چهار گزینه ای هم نیود اشکال نداره نقطه چین باشه! ما نقطه چین وپر کنیم.
  مجدد جواب ازمون انلاین رو ارسال می کنم چون بهم ریخته ارسال شدن با تشکر

  • سلام
   مرسی از ایدتون
   اکی سر کلاس میگم که چطور تست طرح کنند بچه ها که بیشتر آشنا بشند
   موفق باشید…

 16. سلام استاد .
  استاد در مورد آزمون ۲ ،چه زمانی ؟چندتاچند ؟…ممنون

  • سلام از فردا میزارم تعداد سوالات زیاد هستش و فردا میگم تا کدوم قسمت هستش اما طبق جزوه اگر نگاه کنید تقریبا تا پایان جلسه ۴ هستش

 17. ۱-۱
  ۲-۲
  ۳-۳
  ۴-۲
  ۵-۱
  ۶-۳
  ۷-۳
  ۸-۱
  ۹-۳
  ۱۰-۲
  ۱۱-۳
  ۱۲-۲
  ۱۳-۱
  ۱۴-۴
  ۱۵-۳
  ۱۶-۴
  ۱۷-۳
  ۱۸-۴
  ۱۹-۳
  ۲۰-۴
  ۲۱-۳
  ۲۲-۱
  ۲۳-۴
  ۲۴-۲
  ۲۵-۴
  خیلی ممنون استاد بابت تستا و زحماتتون.من کتاب رضاییانو خوندم ولی متوجه بعضی از این نکات مهم اصلا نشدم!!!!!

 18. ۱-د
  ۲-ج
  ۳-ج
  ۴-ب
  ۵-الف
  ۶-ج
  ۷-ب
  ۸-ب
  ۹-ج
  ۱۰-ب
  ۱۱-ج
  ۱۲-۴
  ۱۳-۳
  ۱۴-۱
  ۱۵-ج
  ۱۶-د
  ۱۷-ج
  ۱۸-تو جزوه آیا اشاره شده بود؟
  ۱۹-ج
  ۲۰-ب
  ۲۱-ج
  ۲۲-۲
  ۲۳-۴
  ۲۴-۱
  ۲۵-د
  با سلام و خسته نباشید
  لطف میکنین جواب صحیح رو بهمون بگین!
  با تشکر

 19. سلام خسته نباشید. بعضی سوالات خیلی خوب بودند معلوم می شه برا سال دیگه کار سختی داریم با این رقبا. ولی بنظرم از همه قسمت ها به تناسب سوال طرح نشده بود. مخصوصا دیدگاه سیستمی و نظریه آشوب و یادگیری که مسائلی جدید هستند باید سوال طرح می شد. من چند تا سوال خیلی خوب طرح کردم اگه امر بفرمایید ارسال کنم.
  ممنون

  • سلام
   مرسی از پیشنهاداتتون از این قسمت ها در آزمون تستی که امروز میزارم هستش
   و برای سوالا شما و دیگر دوستان نیز استقبال می شود
   خوب گفتم طراح سوالات بچه های کلاس هستند….

 20. سلام استاد عزیز. آزمون لطفا می کنید بذارید .ممنون

  • سلام سوالات خیلی وقته آمادس و احتمالا سوالات آزمون دوم و سوم و چهارم را با هم بزاریم

 21. سلام استاد خسته نباشی
  ازمون اول سوال دومم گزینه الف و ج درسته
  جواب درسته کدومه:؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 22. سلام ببخشید میشه بازم آزمون بذارید،آزمون سوم و چهارم، ممنون،کلید سوالات هم ممنون میشم بذارید

 23. مریم کروژدهی

  سلام خسته نباشید امکانش هست جواب تست ها رو برای من هم ایمیل کنید

 24. سلام استاد کلید سئوالات رو نمیخوایین بذارین؟

 25. سلام خسته نباشید میشه بگید هر ازمون تقریبا تا صفحه جند جزوه؟

 26. سلام استاد پورشفیع ، خسته نباشید !
  استاد من شهرستانی هستم و چون دارم تغییر رشته میدم به مدیریت زیاد باهاش نمیتونم کنار بیام ، میخوام ازتون درخواست کنم اگه امکان داره این هفت مرحله آزمون تئوری که مونده رو تو زمانش برام میل کنید ، هزینشم از من کمتر بگیرید تا بتونم امسال رتبه بیارم ، ممنون اگه هوای منو داشته باشید ، تهران قبول بشم جبران می کنم

  • سلام در حال حاضر فایلشون آماده نشده در صورت آماده شدن در سایت قرار میدهیم…

 27. جوابا رو کجا میتونم ببینم؟

 28. سلام استاد خسته نباشید روز آخره اگه میشه کلید آزمون ۱ و ۲ رو هم قرار بدید ممنون

 29. سلام و عرض ادب
  جواب سوال ها کجاست؟!
  به ۱سوال جواب نادرست دادم! نمیدونم چرا نمیشه ۱۰۰% بزنم!
  کلاسها بسیار عالی و مفیده,ممنون بابت تلاش و زحماتتون
  پایدار باشید

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


ثبت نام کلاس تئوری مدیریت و مدیریت در اسلام ارشد و دکتری با استاد پورشفیع
مشاهده جزئیات