کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

رزرو ویژه کلاس های ارشد و دکتری

نام

نام خانوادگی

ایمیل

شماره همراه

رشته کارشناسی

دانشگاه کارشناسی

طراحی و اجرا: پیشروسافت