آخرین ها
خانه / دسته‌بندی نشده / سوالات کنکور تئوری مدیریت

سوالات کنکور تئوری مدیریت

 با سلام به داوطلبان عزیز تست های کنکور در سال های مختلف بصورت تصادفی توسط شاگردانم در کلاس پاییز ۹۳ تدوین شده که در زیر آورده شده است و بصورت پاسخ کلیدی می باشد

این مجموعه هر روز بین ۳۰ تا ۵۰ تست در ادامه آن اضافه می شود…

با تشکر از بچه های دوست داشتنی پاییز ۹۳

 

۱٫در سازمان هایی که دارای وظایف ساده و تکراری هستند :

برای انجام وظایف پیچیده،تمرکز در ارتباطات لازم است . .

شبکه ارتباطات متمرکز،بازدهی بیشتری دارد .

شبکه ارتباطات غیر متمرکز توجه بیشتری به خود جلب می کند .

شبکه ارتباطات غیرمتمرکز سریع تر و دقیق ترعمل می کند .

گزینه ۱

 

۲٫مطالعات در زمینه تمرین مهارتهای ارتباطی نشان می دهند،بیشتر مدیران نیازمند پرورش مهارت :

گفتن موثر هستند ..

نوشتن موثر هستند ..

خواندن موثر هستند .

شنیدن موثر هستند .

گزینه ۴

 

۳٫کدام گزینه بیانگرشبکه های ارتباطی رسمی است ؟

الگوی متمرکز،الگوی ستاره ای،الگویу ،الگوی زنجیره ای،الگوی دایره ای، الگوی همه جانبه.

الگوی متمرکز،الگوی غیر متمرکز،الگوی انشعابی، الگوی رشته ای، الگوی همه جانبه.

الگوی متمرکز، الگوی تصادفی، الگوی خوشه ای، الگوی رشته ای.

الگویх ، الگویу، الگویΖ، الگوی همه جانبه

گزینه ۱

۴شایستگی های لازم برای مدیریت در محیط های متلاطم کدام است؟

تشخیص،اجرا،تغییر.

خبرگی،قاطعیت،انطباق.

خبرگی،انعطاف،انطباق.

تشخیص،انطباق،ارتباطات از روی تمایل.

گزینه۴

۵ارتباطات از نظر جهتی که پیام در سطوح سازمانی طی می کند عبارتند از :

طولی ،عرضی،افقی

افقی ،عمودی ،مورب.

افقی،بالا به پایین،پایین به بالا.

پایین به بالا،بالا به پایین،عرضی.

گزینه ۲

۶هرگاه فردی به طور غیر رسمی خبری را به عده ای می دهند و هر یک از آنها نیز آن خبر را به عده ی دیگری منتقل می کنند چه نوع الگوی ارتباطی مورد استفاده واقع شده است؟

گروهی.۱

تصادفی.۲

خوشه ای.۳

رشته ای.۴

گزینه۳

۷٫برای ایجاد نظم در سازمان ارتباطات باید چگونه برقرار شود؟

یک جانبه.۱

دو جانبه.۲

چند جانبه.۳

چند به چند.۴

گزینه ۱

۸٫در کدام شبکه ارتباطی رسمی، سرعت زیاد و روحیه افراد عالی خواهد بود؟

دایره ای.۱

ستاره ای.۲

زنجیره ای.۳

همه جانبه.۴

گزینه ۴

۹٫ارتباط یک طرفه نیاز به ………… کمتر دارد در حالیکه ……….. آن بیشتر است .

دقت، زمان.۱

سرعت،طول مدت.۲

زمان،سرعت.۳

زمان، دقت.۴

گزینه ۳

۱۰٫مدیرانی که ارباب رجوع را در کنار خود می نشانند دنیای ذهنی خود را چگونه ترسیم می کنند و چه نام دارد؟

احساسات- احساسی.۱

اصوات- شنیداری.۲

تصاویر- پدیداری.۳

کد- ارقامی.۴

گزینه ۱

 

۱۱٫الگوی ستاره ای در ارتباطات ………….

کاملا متمرکز بوده و تنها یک فرد امکان ارتباط با سایرین را دارد ..۱

کاملا غیر متمرکز بوده و همه افراد ارتباط با یکدیگر را دارند ..۲

کاملا متمرکز بوده ولی افراد رابطه حلقه ای دارند ..۳

الگویی غیر متمرکز و با سرعت بالای ارتباط است ..۴

گزینه۱

 

۱۲٫در کدام الگو همه افراد می توانند با هم تماس داشته باشند،سرعت ارتباطات و دقت آن نسبتا کم است و روحیه کارکنان عالی است؟

ستاره ای.۱

دایره ای .۲

سه شاخه ای.۳

همه جانبه.۴

گزینه ۲

۱۳٫در الگوی ارتباطی متمرکز ارتباطات …….. وساختار ارتباطی …….. است .

سریع تر و دقیق تر- تقریبا ناپایدار.۱

سریع تر- ناپایدار.۲

کندتر – ناپایدار.۳

سریع تر و دقیق تر- سریع و پایدار.۴

گزینه ۴

۱۴٫یکی از روشهای غلبه بر موانع ارتباطی کدام است؟

بازگشت ندادن نتیجه پیام به فرستنده آن.۱

استفاده از ارتباطات شفاهی و رو در رو.۲

استفاده از رفتارهای غیر کلامی.۳

دادن هرگونه اطلاعات اعم از درست یا غلط درباره فرستنده پیام به دیگران.۴

گزینه ۲

۱۵٫ارتباطات صحیح و موثر یعنی :

صدور دستورات و برقراری ارتباطات از سطح بالای سازمان به سطوح پایین.۱

صدور دستورات کتبی و شفاهی مدیران به کارکنان.۲

صدور دستورات کتبی روشن و گویا.۳

برقراری ارتباطات سالم و سازنده بین کلیه کارکنان.۴

گزینه ۱

۱۶٫کدام یک از موارد زیر یک نوع شبکه ارتباطات غیر رسمی نیست؟

سلسله مراتبی.۱

متمرکز.۲

خوشه ای.۳

رشته ای.۴

گزینه ۲

۱۷٫برای کاهش سوء تفاهمات میان مدیریت و کارکنان مکانیزم خود گشودگی باید دارای ………..و………. باشد .

قضاوتی- اعتبار.۱

سازگاری گفتار با کردار- اعتبار.۲

سازگاری گفتار با کردار- روایی.۳

قضاوتی- روایی.۴

گزینه ۳

۱۸٫الگوی ارتباط یک فرد با گروه چه نامیده می شود ؟

تراکمی.۱

خوشه ای.۲

تابشی.۳

گروهی.۴

گزینه ۳

 

۱۹٫اگر تناقض فاحشی میان ادراک از خود و سبک مدیر وجود داشته باشد کدام ناحیه در شخصیت مدیر خیلی کوچک خواهد بود ؟

کور.۱

ناشناخته.۲

عمومی.۳

خصوصی.۴

گزینه۳

۲۰٫برای رهبری در محیط های پویا چه شایستگی هایی ضرورت دارد؟

خلاقیت،نوآوری،بردباری.۱

کارآفرینی، نواندیشی، نوگرایی.۲

تشخیص، انطباق، ارتباطات راغبانه.۳

تشخیص، انعطاف، ارتباطات از روی تمایل.۴

گزینه۳

۲۱٫سبک ارتباطی مدیرانی که مبلمان اتاق خود را به گونه ای می چینند که ارباب رجوع در مقابل آنان با فاصله قرار بگیرند چیست؟

ارقامی.۱

احساسی.۲

شنیداری.۳

پدیداری(دیداری).۴

گزینه۴

۲۲٫در کدام شبکه ارتباطی رسمی سرعت، متوسط و روحیه افراد، نسبتا ضعیف است؟

سه شاخه.۱

ستاره ای.۲

دایره ای.۳

زنجیره ای.۴

گزینه ۱

 

۲۳٫هرگاه فردی به طور غیررسمی خبری را به عده ای می دهدو هر یک از آنها نیز آن خبر را به عده ای دیگرمنتقل می کنند، چه نوع الگوی ارتباطی مورد استفاده قرار گرفته است؟

گروهی.۱

خوشه ای.۲

تصادفی.۳

رشته ای.۴

 گزینه ۲

 

۲۴- شیوه مدیریت مشارکتی با بلوغ کاری……….وبلوغ روانی………زیرمجموعه تناسب دارد.

۱) بالا- پایین        ۲) بالا- بالا          ۳) پایین- پایین      ۴) پایین- بالا

 گزینه ۱

 

۲۵٫-چرا مدیر در شرایط مطلوب رهبری باید دستوری رفتار کند و نظارت دقیق داشته باشد؟

 

۱)برای به حداقل رساندن ضرر

۲)برای به حداکثر رساندن راندمان

۳)برای به حداکثر رساندن رضایت کارکنان

۴)برای به حداقل رساندن نارضایتی کارکنان

گزینه ۲

۲۶٫-بر اساس کدام اصل مدیریت،کارکنان در سازمان ها به علت نشان دادن شایستگی در یک شغل ، به شغل بالاتر ارتقا پیدا می کنند و این روند تا زمانی ادامه می یابد که به حد بی کفایتی در شغل می رسند و در همان پست باقی می مانند؟

۱) اصل ساسله مراتب سازمانی

۲)اصل بی کفایتی شغل

۳)اصل پارکینسون

۴)اصل پیتر

گزینه۴

۲۷٫-رهبری مستلزم

۱)عضویت در سازمان است.

۲)رعایت سلسله مراتب است.

۳)برنامه ریزی و سازماندهی است.

۴) اعمال نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان است.

گزینه ۴

 

 

 

۲۸٫ سبک­های کلی سازماندهی و ایجاد هماهنگی کدام­ند؟

 • اقتضایی، مشارکتی لیبرال مآب، وظیفه دار ۲- بوروکراتیک محافظه کار،اقتضایی،میانه رو

۲۹٫ بوروکراتیک محافظه کار،مشارکتی لیبرال مآب،میانه رو            ۴- اقتضایی، وظیفه دار،رابطه مدار

 

۳۰ براساس کدام دیدگاه:کارکنان کار را آنقدر گسترش می­دهند تا کل زمان موجود برای تحققش را مصرف کنند ؟

 • قانون پیتر ۲- قانون پارکینسون          ۳- اصل بازده نزولی               ۴-مدل بوروکراسی

۳۱- تولیدکنندگان خودرو، تولیدکنندگان کفش­ های سفارشی و کارخانجات سیمان بترتیب نشان دهنده کدام تکنولوژی تولید می­باشند؟

 • انبوه-واحدی-فرایندی ۲-واحدی-فرایندی-انبوه        ۳-فرایندی-واحدی-انبوه    ۴-انبوه-فرایندی-واحدی

               

 

 

 

 

4,013 بازدید

۵۰ دیدگاه

 1. سلام خیلی عالی بود ممنون از زحمات شما استاد عزیز ولی نمیدانم چرا استرس شدیدا هر روز بالاتر میره بازم ممنونم

  • سلام عزیزم آروووممم باش دو هفنه دیگه راحت میشی
   یک نفس عمیق بکش
   تست های ۹۰ تا ۹۳ خونده بشه و مرور جزوات یادت نره
   پیروز یاشی…

 2. سلام این همون سوالاتی که گفتیددانلودهم میشه وتاهفته اول بهمن میذاریدیااونا فرق داره؟

 3. استاد اون سوالات کنکور سراسری که قراربود بذارید همیناس؟

 4. استااون سوالات کی میذاریدروسایت؟دقیقا

 5. سلام سوال ۲۱ گزینه ۴ نمیشه؟

 6. سلام . استاد میشه به این تست جواب بدید؟ : سازمانایی که کالای مد روز در بازار گسترده تولید میکنند و خود را متکی به طراحان نمیدانند از کدام استراتژی پیروی میکنن؟ اینده نگر / تدافعی/ انفعالی/ تحلیل گر … تو جواب زده تحلیل گر … اما چرا اینده نگر نمیشه؟

  ۲-این ویژگی سیستم کنترلی موثر که باید بر نقاط حساس و راهبردی که تاثیر زیادی بر پیشرفت و تایج عملیات دارد، تاکید داشته باشد با کدام اصل مرتبط است؟
  اصل تعهدات/ اصل استثنا/ اصل حسن انتخاب / هیچکدام … جواب رو زده اصل حسن انتخاب . خواستم بدونم چرا استثنا نمیشه؟ چون تو مقوله راهبردی که اصل استثناس قاعدتا … :(

  • سلام برای سوال اول یکم پیچوندن و راسیتش نترسید برای کنکور این سبکی نمیارن
   چون اینا نگفته خودشون نواورن گفته کلای روز رو گشترش میدن اکی؟
   و در مورد سوال دوم خیر درست هستش….

 7. استاد ببخشید سوالات تئوری مدیریت کنکور سراسری که قولش رو داده بودید رو کی میذارید؟ . بابت سوالات پیش بینی کنکور هم متشکرم

  • سلام
   امروز باز سوال میزارم اما سوالات پیش بینی کنکور تا دو سه روز آینده در سایت

 8. ببخشید استاد این سوالاتی که این بالا هست همون سوالات کنکور سراسری هستش؟!!! ( از ۸۶ تا ۹۳ ) درست متوجه شدم ؟

 9. سلام استاد جان
  بازم ممنون بخاطر زحماتتون
  استاد میگماااااااااااااااا…………………..
  من مطالبو یادم رفته.الان که سوالارو خوندم مطمئن شدم.حالا چیکار کنم؟استرس گرفتم اونم از نوع وحشتناکش.
  تورو خدا زودتر اون ۱۰۰ تا تست رو بذارید تا یه مرور کلی بکنیم.
  خدا خودش بخیر بگذرونه ای کنکورو رو.رحمش به خوندنمون بیاد و سر جلسه بهمون حضور ذهن بده…
  استاد یه آمین قشنگ و از ته دل بگید لطفا.ممنون………………………..

  • سلام
   آهنگ من چقدر خوشبختم من چقدر آرررومم رو گوش کنید……….
   یاس عزیز دنیا به آخر نرسیده و نمیرسه
   توکل به خدا ۱۰ روزم تموم میشه
   ایشالله موفق باشید…
   آمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن……

 10. سلام جواب همه سوالات درست هست؟ و أیا جواب تشریحی کنکور ٩٣ رو توسایتتون میذارید؟

  • سلام به همه داوطلبای عزیز تمامی تست های مدیریت از ۹۰ تا ۹۳ رو از سایت دی ال ام دانلود کنید و حتما بخونید من وقت نمیکنم تست های ۹۰ تا ۹۳ رو در سایت قرار بدهم…

 11. ممنون استاد
  به رو چشم.گوش میدم.

 12. استاد ؟! الان فهمیدم شما از اون دس دانشجوهای خیلی درسخون بودید که میونه ای با اهنگ ندارید .. !! چون اهنگش اینه همه چی ارومه . من چقد خوشحالم !! ( شوخی کردم . به دل نگیرید یه وقت ) استاد یه سوال تستای سیستم مهمترن یا منابع انسانی؟؟؟

  • هه هه
   اتفاقا خیلی آهنگ گوش میکنم
   اما راستش از اول اردیبهشت ماه امسال تا دیشب اگر بگم ۱ ساعت موسیقی گوش دادم زیاد گفتم چون واقعا درگیر بودم دیشب یک ساعت گوش دادم
   منابع انسانی مهمتر
   در ضمن میگه: همه چی ارومه من چقدر خوشبخت چون تو رو دارم!!!
   قابل توجه داوطلبا آهنگای مجاز توی این زمان باقی مونده جواب میده….

 13. بله . صد البته . پس شما از ما جلوترید :) ( ۱ ساعت اهنگ واسه ما یعنی همون خوشبختی ! که در حسرتش موندیم) ما بعد کنکور جبران میکنیم ! بله دوستای عزیز واقعا موسیقی برای ارامش فکری لازمه . ( البته نه هر نوعش مثلا لینکین پارک ذهنو زیر و رو میکنه 😐 ) !!!

  استاد مباحث سیستم ها بعضی جاهاش خیلی توضیحاتش اضافه بود ! و خیلی فررررررار . طوریکه الان که تست میخوام بزنم انگار تابحال نخوندمش !!!! ..

  بابت جواب سوالاتم متشکرم .

 14. استاد آهنگ مردم رو تحریف نکنید این روزای آخر مونده به کنکور.آهه طالب زاده میگیرمونااااااااااااااااااااااااااااا
  (خواستم شوخی کنم روحیه مون عوض بشه.استاد واقعا گلید.گل.یه دونه اید به خدا………………)

 15. استاد خواهش میکنم به عنوان یادآوری همینجا در رابطه با رفتار رابطه ای -کاری و همچنین بلوغ کاری و روانی تو سبکهای رهبری بدید
  یادم رفته ..کلا از تمام زوایا بررسی کنیدش

 16. سلام استاد
  بسیار فراوان خسته نباشید
  استاد پس اون ۱۰۰ سوال تئوری و نمونه سوالات مدیریت از دیدگاه اسلام چی شد شما را به خدا در موقعیت شمارش معکوس قرار داریم ها.
  لطفا یک ذره زودتر

  • سلام
   نمونه تست هم نبوی سایت مدیر و چندتای دیگه رو بزنید…
   تا فردا شب تست ها تئوری مدیریت در سایت…

 17. سلام و خسته نباشید
  برای جمع بندی مهمترین فصول تئوری مدرسان کدوما هستن؟

 18. این شوخ طبعیتون منو کشته استاد خوشبحالتون خیلی باحالیت

 19. سلام استاد
  کی بیام سوالات و دانلود کنم؟؟
  استادددددددددد حرفاتوون پر از امیده ؛ نمیدونم باید چطوری از مهربونیاتوون تشکر کنییم
  مطمئنم همه اونایی که راهنماشون شما بودید و همت و توکل کردند بهترینا در انتظارشووووووووونه

  • سلام جمعه بیا که دست پر بر گردی
   خواهش میکنم وظیفه ام بوده
   منم برای تک تک دوستان و دانشجویان عزیز بهترینا رو آرزو مندم و امیدوارم هفته بعد این موقع خوشحال ببینمــتـــــــــــــــــــــــون

  • ممنوووون استاد
   ایشاالله ….

 20. خسته نباشین استادددد عزیز….
  استاد من تا لحظه آخر انگاری سوال دارم :دی
  استاد هرچقد این ارتفاع سازمان و پیچیدگی و تمرکز تو انواع سازمان هارو میخوونم بدتر گیج میشم ,اصن هنگ میکنم
  انگاری هرجا یجورهی گفته …..
  میشه شما واسم توضیحش بدید
  مرسی

  • سلام بر طبق رضاییان
   ارتفاع زیاد بشه یعنی سلسله مراتبم زیاد شده و تعدادم بیشتر میشه و پیچیدگی هم بیشتر میشه
   اما یک نکته بدون عدم تمرکز رو میدهد و پیچیدگی با تمرکز رابطه عکس دارند…

  • سلام
   ممنوون استاد
   اینو فهمیدم
   اما من چند مدل برعکسه اینم دیده بودم!!!
   دستتووون درد نکنه ,
   ایشالله ازین قسمت سوال ندند که میدند ……………….

  • سلام در همین حد کافیه….

  • هرچی شما بگین
   چشم کافیه ………….

 21. سلام استاد . ی سوال اولا کسی صفر باشه با این صدتا سوال حداکتر چقدر میتونه بزنه. و بعدش ایا سوالات قسمت رفتار سازنانی هم پوشش میدن (ببخشید شد دوتا سوال) لطف میکنن اگه پاسخ هر دو سوالم بدین . خدا اجرتون بده .

  • سلام میشه به ۴۰ درصد با وجود صفر بودن برسید بله رفتار رو بهتر و بیشتر پوشش دادم…

 22. با عرض سلام وخسته نباشید..استاد فردا پیش بینی شما حتما در سایت قرار میگیره؟

 23. ایشالا گوش شیطون کر ، ۶ عصر نشه صبح ِ شنبه :(

 24. من عملیات خرید رو انجام دادم پیغام داد موردی برای دانلود یافت نشد

 25. استاد صفحه پیش بینی سوالای کنکور باز نمیشه

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


ثبت نام کلاس تئوری مدیریت و مدیریت در اسلام ارشد و دکتری با استاد پورشفیع
مشاهده جزئیات