کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

رزرو مشاوره دکتری

نام

نام خانوادگی

ایمیل

شماره همراه

رشته کارشناسی ارشد

دانشگاه کارشناسی ارشد

طراحی و اجرا: پیشروسافت