کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

:: پورشه :: مطالب 204

- مبتکر روش نوین کدینگ در تدریس درس تئوری مدیریت - مدرس درس تئوری های مدیریت در مقطع ارشد و دکتری

طراحی و اجرا: پیشروسافت