کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

پذيرش بدون آزمون در مقطع دکتری در سال تحصيلي 94-93 دانشگاه صنعتی اصفهان

اين دستورالعمل بر مبناي ” ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري” در جهت تسهيل جذب برگزيدگان علمي تهيه و در تاريخ 14/12/92 در کميته برنامه ريزي تحصيلات تکميلي دانشگاه صنعتي اصفهان تدوين و تصويب گرديد.

فرم درخواست پذيرش بدون آزمون دوره هاي دكتراي سال تحصيلي (94-1393)

http://www.iut.ac.ir/inside/article1215.html

طراحی و اجرا: پیشروسافت