کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

همایش بزرگ موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد

طراحی و اجرا: پیشروسافت