کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

رزرو همایش رایگان مدیریت اجرایی

نام

نام خانوادگی

ایمیل

شماره همراه

رشته کارشناسی

طراحی و اجرا: پیشروسافت