کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

نمونه کارنامه ها

طراحی و اجرا: پیشروسافت