کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

منابع مطالعاتی

طراحی و اجرا: پیشروسافت