کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

معرفی گرایش

طراحی و اجرا: پیشروسافت