کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

سامانه ثبت درصد دکتری مدیریت 93

نام

نام خانوادگی

آدرس ایمیل

درصد تخصصی

درصد استعداد تحصیلی

درصد زبان عمومی

رتبه

معدل موثر

طراحی و اجرا: پیشروسافت