کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

دانلود

طراحی و اجرا: پیشروسافت