کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

رزرو کارگاه تئوری مدیریت

نام

نام خانوادگی

ایمیل

شماره همراه

رشته کارشناسی

طراحی و اجرا: پیشروسافت