کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

رتبه و محل قبولی

طراحی و اجرا: پیشروسافت