کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

دروس و ضرایب

طراحی و اجرا: پیشروسافت