کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

تئوری مدیریت

سوالات خود در زمینه درس تئوری مدیریت را اینجا مطرح نمایید تا  استاد پورشفیع پاسخگوی سوالات شما باشند.

با تشکر.

طراحی و اجرا: پیشروسافت