کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت بورسيه ارشد

فهرست اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت و برنامه زماني مصاحبه در كدرشته محل بورسيه، داراي شرايط خاص، دوره‌هاي مجازي و بين‌الملل آزمون ورودي كارشناسي ارشد ناپيوسته منتشر شد.

مرجع دانشگاهي كشور به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، فهرست اسامي تعداد ۲۲ هزار و ۷۹۵ نفر از معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و برنامه زماني مصاحبه در كدرشته محل بورسيه، داراي شرايط خاص، دوره‌هاي مجازي و بين‌الملل آزمون ورودي كارشناسي ارشد ناپيوسته ۹۳ و زمان برگزاري آزمون تشريحي يا پروژه‌ عملي كدرشته‌هاي امتحاني ذيربط اين آزمون بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني اينترنتي www.sanjesh.org قرار گرفت.

از ميان معرفي شدگان تعداد ۱۰ هزار و ۳۷۹ نفر زن و ۱۲ هزار و ۴۱۶ نفر مرد هستند.

همچنين برنامه زماني شركت در آزمون مرحله دوم يا تشريحي يا پروژه‌هاي عملي كدرشته‌هاي امتحاني ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۲ و ۱۳۶۴ براي آن دسته از داوطلباني كه مبادرت به انتخاب حداقل يكي از كدرشته‌هاي مذكور كرده‌اند نيز بر روي سايت سازمان سنجش قرار گرفته است.

طراحی و اجرا: پیشروسافت