آخرین ها
خانه / دسته‌بندی نشده / آزمون های کلاسی تئوری مدیریت استاد پورشفیع

آزمون های کلاسی تئوری مدیریت استاد پورشفیع

با سلام و عرض ادب

از این به بعد قصد داریم هر هفته براساس جزوه و مطالب گفته شده در کلاس آزمون برگزار کنیم…

با تشکر ویژه از آقای سجاد عبداله پور…

آزمون ششم: کل تست های کتاب الوانی ( البته بعضی تست ها از کتاب رابینز و مقیمی می باشد حدودا  ۱۵% )

 بسمه تعالی

 

سؤال ۱: بر اساس نظریه ی اقتضائی متغییرهای مستقل و وابسته به ترتیب عبارتند از: (مدیریت ۷۱)

۱) شیوه های مدیریت، شرایط

۲) شرایط سازمانی، موقعیت های فرهنگی

۳) شرایط، شیوه های مدیریت

۴) شرایط فرهنگی، موقعیت های سیاسی

سؤال ۲: در طبقه بندی کنت بولدینگ از سیستم ها، کدام سطح پیچیده تر است؟ (مدیریت۷۶)

۱) سطح اجتماعی (انسان اجتماعی)       ۲) سطح دینامیک               ۳) سطح سایبرنتیک              ۴) سطح باز

سؤال ۳: کدام نگرش به سازمان، بیانگر عقلایی بودن سازمان می باشد؟ (مدیریت ۷۶)

۱) ارگانیکی                                 ۲) اقتضائی                         ۳) سیستمی                  ۴) مکانیکی

سؤال ۴: در فرهنگ عقلایی، معیار عملکرد چیست؟ (مدیریت ۷۶)

۱) اثر بخشی سازمانی        ۲) بازدهی و راندمان سازمان         ۳) شایستگی کارکنان       ۴) کنترل و ثبات فعالیت ها

سؤال ۵: هدف سازمان در فرهنگ توافق و مشارکت چیست؟ (مدیریت ۷۷)

۱) اجرای دستورات               ۲) انسجام ساختار                      ۳) بقای گروه                      ۴) تحقق اهداف فرد

سؤال ۶: در نظام کاری هنری و صنعتگرانه، خلاقیت …………….. و استثناها ………………… است. (مدیریت ۷۷)

۱) کم- زیاد                       ۲) زیاد- زیاد                           ۳) کم- کم                            ۴) زیاد- کم

سؤال ۷: در طبقه بندی بولدینگ، سطح دوم شامل کدام سیستم ها است؟ (مدیریت ۷۷)

۱) یاخته                                   ۲) متحرک یا ساعت گونه                     ۳) سایبرنتیک               ۴) ساختار

سؤال ۸: معیار ارزشیابی اعضاء سازمان در فرهنگ عقلائی کدام است؟ (مدیریت ۷۷)

۱) بازدهی ملموس                    ۲) بازدهی نهفته                 ۳) میزان تلاش                          ۴) کیفیت روابط

سؤال ۹: کدام سطح از سطوح سیستم ها شامل قوانین استاتیک می باشد؟ (مدیریت ۷۸)

۱) سایبرنتیک                   ۲) ساعت گونه ها                  ۳) سیستم های بازخور            ۴) ساخت یا چارچوب

سؤال ۱۰: کنت بولدینگ در طبقه بندی از سیستم ها، کدام سطح را ساده و کدام سطح را بسیار پیچیده می داند؟ (مدیریت ۸۰)

۱) باز- اجتماعی         ۲) سایبرنتیک- دینامیک              ۳) دینامیک- اجتماعی            ۴) چارچوب- اجتماعی

سؤال ۱۱: علم ارتباط و کنترل در موجودات زنده و ماشین ها را اصطلاحا چه می نامند؟ ( مدیریت ۸۰)

۱) ارگونومی                     ۲) ایمنی صنعتی                         ۳) سایبرنتیکس                  ۴) ارتباطات

سؤال ۱۲: مطابق طبقه بندی کنت بولدینگ از سیستم ها، کدام سطح پیچیده تر است؟ (مدیریت ۸۱)

۱) سطح باز                       ۲) سطح سایبرنتیک                      ۳) سطح اجتماعی             ۴) سطح دینامیک

سؤال ۱۳: زنده انگاری سازمان و گفتن اینکه سازمان موجود زنده ای است، در واقع: (مدیریت ۸۱)

۱) اهمیت دادن به مطالعه سازمان است.

۲) دادن صفات انسانی به سازمان است.

۳) ارائه ی یک روش منطقی به سازمان است.

۴) دادن ویژگی های موجود زنده به سازمان است.

سؤال ۱۴: در طبقه بندی سیستم ها بر اساس مدل بولدینگ، سیستم های باز از سطح ………….. آغاز می گردد. (مدیریت۸۲)

۱) گیاه (نبات)                   ۲) تک یاخته (سلول)                     ۳) سایبرنتیک                   ۴) حیوان

سؤال ۱۵: برداشت ماشینی مدیریت را می توان در کدام یک از تئوری ها ملاحظه نمود؟ (مدیریت ۸۳)

۱) تئوری اسناد              ۲) تئوری نیازها                     ۳) تئوری اقتضائی                  ۴) تئوری محرک- پاسخ

سؤال ۱۶: در طبقه بندی بولدینگ، تفوت سطح ششم و هفتم در چیست؟ (مدیریت ۸۳)

۱) ادراک در سطح ششم و احساس در سطح هفتم

۲) بازخور در سطح ششم و احساس در سطح هفتم

۳) احساس در سطح ششم و خودآگاهی در سطح هفتم

۴) احساس و ادراک در سطح ششم و بازخور در سطح هفتم

سؤال ۱۷: توانایی انتقال اطلاعات، تعبیر و تفسیر اطلاعات و ایجاد نوعی کنترل خودکار را ……………… گویند؟ (مدیریت ۸۳)

۱) سیتم های باز        ۲) سیستم های اجتماعی                ۳) سیستم سایبرنتیک             ۴) سیستم پویای ساده

سؤال ۱۸: این نظریه که تجزیه و تحلیل سازمانی باید از تطبیق سازمان با محیط به درک چگونگی پیدایی گروه ها و از میان رفتن آن ها تغییر جهت دهد، نظریه ………………… نام دارد. (مدیریت ۸۴)

۱) درک گروهی                   ۲) جمعیت- محیط                        ۳) متن- حاشیه                 ۴) محیط اجتماعی

سؤال ۱۹: قوانین دینامیک، توجیه کننده خصوصیات اصلی کدام سطح از طبقه بندی بولدینگ است؟ (مدیریت ۸۵)

۱) سیستم های اجتماعی

۲) سیستم سایبرنتیک

۳) سیستم های تک یاخته ای

۴) سیستم های متحرک یا ساعت گونه

سؤال ۲۰: کدام مکتب مدیریتی، این باور که ((کل سازمان برابر است با مجموع اجزاء آن)) را قبول ندارد؟ (مدیریت ۸۶)

۱) اصول گرایی                        ۲) روابط انسانی                   ۳) سیستمی                    ۴) مدیریت علمی

سؤال ۲۱: ویژگی های خلاقیت و نوآوری، رشد و جذب منابع، مربوط به کدام یک از مکاتب مدیریت است؟ (مدیریت ۸۶)

۱) اصول گرایی                        ۲) عقلائی سازمان                      ۳) روابط انسانی     ۴) سیستمی اقتضائی

سؤال ۲۲: بر اساس نظریه ی تامپسون، سازمان ها دارای سه سطح فنی، مدیریت و نهادی هستند. برای هر یک از این سطوح به ترتیب چه سیستمی مناسب است؟ (مدیریت ۸۷)

۱) سیستم باز، سیستم اجتماعی و سیستم فرهنگی

۲) سیستم بسته، سیستم باز و سیستم عقلایی

۳) سیستم اجتماعی، سیستم انسانی و سیستم باز

۴) سیستم عقلایی، سیستم اجتماعی و سیستم باز

سؤال ۲۳: اجزای اصلی هر سازمان یادگیرنده عبارتند از مدل های ذهنی، …………… (مدیریت ۸۷)

۱) خودآگاهی، تفکر سیستمی، وحدت رویه و خودکنترلی

۲) مهارت شخصی، باز برخورد کردن، وحدت رویه و خودکنترلی

۳) مهارت شخصی، تفکر سیستمی، بصیرت مشترک و یادگیری گروهی

۴) خودآگاهی، باز برخورد کردن، بصیرت مشترک و یادگیری گروهی

سؤال ۲۴: مدیریت در مکتب اصول گرایی نقش …………. و در مکتب عقلایی سازمان نقش ……………………. را ایفا می کند. (مدیریت ۸۸)

۱) هماهنگ کننده و ناظر- مذاکره کننده

۲) هدایت کننده و برنامه ریز- ارزیاب و مذاکره کننده

۳) هماهنگ کننده و ارزیاب- هدایت کننده و برنامه ریز

۴) روحیه آفرین- تسهیل کننده ی روابط گروهی

سؤال ۲۵: نظریه پردازان سیستمی بر ضرورت اتخاذ کدام شیوه تفکر اصرار دارند؟ (مدیریت ۹۰)

۱) ترتیبی           ۲) اندیشیدن از داخل به خارج                    ۳) ترکیبی              ۴) اندیشیدن از خارج به داخل

سؤال ۲۶: با در نظر گرفتن کدام استعاره برای سازمان بر مسائلی مانند وابستگی به محیط، استفاده از فناوری در فراگرد تبدیل و انطباق ساختاری با توجه به راهبردهای سازمان تأکید می شود؟ (مدیریت۹۰)

۱) پرده نقاشی                          ۲) موجود زنده                          ۳) فرهنگ                  ۴) ماشین

سؤال ۲۷: در کدام فرهنگ سازمانی، سبک رهبری محافظه کارانه است؟ (مدیریت ۹۱)

۱) عقلائی                       ۲) مشارکتی                            ۳) ایدئولوژیک                            ۴) سلسله مراتبی

سؤال ۲۸: در کدام نوع یادگیری ما می آموزیم که (( چگونگی به نرم های حاکم پاسخ دهیم تا ثبات حاصل شود))؟ (مدیریت ۹۱)

۱) هنجاری                    ۲) فرآیندی                          ۳) دو حلقه ای                            ۴) تک حلقه ای

سؤال ۲۹: برای آنکه سازمانی با خاصیت هولوگرافیک ایجاد کنیم چه قدم هایی باید برداشته شوند؟ (مدیریت ۹۱)

۱) تعیین وظایف چندگانه، حرکت به سوی کلی دانی و ایجاد انعطاف ساختاری

۲) عدم تمرکز سازمانی، قانون گرایی و استاندارد کردن فعالیت ها

۳) انتخاب نیروهای متخصص، شایسته سالاری و تفویض اختیار

۴) تعیین وظایف ویژه و موقت، تمرکزگرایی و تدوین ضوابط عمومی

سؤال ۳۰: هر گاه نظر مدیران سازمان ………….. بوده و منبع قدرت …………… باشد، فرهنگ سازمان عقلائی است. (اجرایی ۸۴)

۱) ارزش ها- دانش فنی

۲) اجرای فرامین- دانش حرفه ای

۳) بقای گروه- شایستگی و صلاحیت

۴) تحقق اهداف مشخص- شایستگی و صلاحیت

سؤال ۳۱: در طبقه بندی سیستمی بولدینگ، ویژگی و سطح ممیزه ی سطح هشتم چیست؟ (اجرایی ۸۷)

۱) وجود انسان                           ۲) خودآگاهی                 ۳) نقش انسان                        ۴) خودتنظیمی

سؤال ۳۲: منبع قدرت در فرهنگ عقلائی ………………، در فرهنگ ایدئولوژیک ………………… و در فرهنگ وفاق ……….. می باشد. (اجرایی ۸۸)

۱) شایستگی- بهره وری- کیفیت روابط

۲) قانون- ارزش ها- سلسله مراتب

۳) شایستگی- ارزش ها- منابع غیر رسمی

۴) توانمندی- رشد- مشارکت

سؤال ۳۳: در کدام یک از انواع یادگیری، سازمان می آموزد که در صورت لزوم استانداردها و معیارهای مورد عمل خود را تغییر داده و تکامل بخشد؟ (اجرایی ۸۸)

۱) تک حلقه ای            ۲) دو حلقه ای                        ۳) اصلاح کننده                     ۴) اجتماعی- محیطی

سؤال ۳۴: بر اساس نظریه جمعیت- محیط، سازمان ها باید ……………….. (اجرایی ۸۸)

۱) از خطرات محیطی پرهیز کنند.

۲) روابط جمعی را تحکیم و تقویت نمایند.

۳) خود را با محیط هماهنگ سازند و از منابع آن بهره مند شوند.

۴) محیط را بر اساس خواست خود تغییر دهند و خود تغییر نکنند.

سؤال ۳۵: سیمای مدیر در مکتب نوگرا به منزله ی چیست؟ (اجرایی ۸۸)

۱) یک نظریه پرداز و هنرمند

۲) هنرمندی که دوست دارد نماد سازمان باشد.

۳) مهندسی که ماشین سازمان را طراحی می کند، می سازد و به کار می گیرد.

۴) عضو یا وابسته ای به یک سیستم انطباق پذیر که متقابلا در تعامل با سیستم مذکور است.

سؤال ۳۶: در کدام یک از استعاره های سازمان، اعضای سازمان دلبسته ی باورهای خویشتن شده و تمایل ندارند تا واقعیت های بیرونی را پذیرا گردند؟ (اجرایی ۸۸)

۱) مغز                                 ۲) ماشین                          ۳) موجود زنده                           ۴) زندان روح

سؤال ۳۷: در صورتی که وظایفی چندگانه برای واحدهای سازمان تعریف کنیم، آن ها را انعطاف پذیر سازیم و به آن ها توانایی آموختن و یادگیری محیط را بدهیم، چه نوع سازمانی ایجاد می شود؟ (اجرایی ۸۸)

۱) سازمان هولوگرافیک           ۲) سازمان با ساختار آزاد              ۳) بوروکراسی حرفه ای            ۴) ادهوکراسی

سوال ۳۸: از جمله ویژگی‏های عمده فراگرد نوآوری در سازمان به شرح زیر است: (مدیریت ۹۰)

۱) نقش فعال مدیران در هدایت فراگرد نوآوری

۲) حمایت از استمرار خلاقیت و کارآفرینی

۳) بر مبنای نیازهای سازمان و بازار بودن

۴) حمایت ساختار، راهبرد، فرهنگ و صاحبان قدرت از نوآوری

سؤال ۳۹: در مکتب سیستمی مدیر نقش ………….. و در مکتب عقلائی نقش ………………… را ایفا می کند. (اجرایی ۸۸)

۱) محرک تولید- هماهنگ کننده

۲) ناظر و ارزیاب- ابداع گر و خلاق

۳) روحیه آفرین- تسهیل کننده ی روابط

۴) مذاکره کننده وخلاق- هدایت کننده و برنامه ریز

سؤال ۴۰: سیستم میوه درخت بلوط در کدام سطح طبقه بندی بولدینگ قرار می گیرد؟ (اجرایی ۹۰)

۱) باز                  ۲) رشد یابنده با برنامه ریزی قبلی                     ۳) سایبرنتیکی                        ۴) ساعتی

سؤال ۴۱: طبق نظر تامپسون، دیدگاه سیستم طبیعی بیشتر مناسب کدام سطح است؟ (اجرایی ۹۰)

۱) فنی                           ۲) مدیریتی                               ۳) اجتماعی                                 ۴) نهادی

سؤال ۴۲: کدام مورد جزء مدل های سیستم بسته ی طبیعی (نوع ۲) می باشد؟ (اجرایی ۹۱)

۱) نظریه اقتضائی             ۲) شرایط مساعد کار                  ۳) تصمیم گیری              ۴) سیستم های همکاری

سؤال ۴۳: یکی از راه های تحقق تفکر موازی به عنوان یکی از فنون خلاقیت و نوآوری ایجاد یک ……………. است. (مدیریت ۸۲)

۱) اندیشه واسطه ممکن

۲) تفکر عمیق در مورد آینده

۳) اندیشه واسطه غیر ممکن

۴) تفکر سطحی در مورد گذشته

سؤال ۴۴: ابداعاتی که در زمینه ی علم ارتباطات و هوش مصنوعی انجام گرفته با استفاده از چه تکنیک خلاقیت و نوآوری بوده است؟ (اجرایی ۷۹)

۱) ارتباط اجرایی       ۲) الکوبرداری از طبیعت               ۳) گردش تخیلی                  ۴) تلفیق نامتنجانس ها

سؤال ۴۵: اهداف (شاخص های) تصمیم عبارتند از: (مدیریت ۷۲)

۱) بایدها و نبایدها          ۲) بایدها و شایست ها         ۳) بایست ها و ناشایست ها                 ۴) بایست ها و غالب

سؤال ۴۶: دو معیار ارزیابی کارایی یک تصمیم کدامند؟ (مدیریت ۷۴)

۱) پذیرش مجریان و دقت

۲) عینی بودن و صحت

۳) سادگی و سرعت

۴) عینی بودن تصمیم و پذیرش مجریان

سؤال ۴۷: مسئله به عاملی گویند که ………………….. هدف باشد. (مدیریت ۷۴)

۱) موجب فراتر رفتن از

۲) مانع دستیابی به

۳) باعث افزایش هزینه نیل به

۴) با اقدامات ریاضی موجب رسیدن به

سؤال ۴۸: مسیر بحرانی در یک شبکه عبارت است از …………………. (مدیریت ۷۱)

۱) هزینه سازترین مسیر از جهت نیروی انسانی مورد نیاز

۲) کوتاهترین مسیر از جهت زمانی

۳) طولانی ترین مسیر از جهت زمانی

۴) ارزان ترین مسیر از جهت پولی

سؤال ۴۹: ارزش های حاکم بر جامعه در کدام نوع برنامه منعکس می گردد؟ (مدیریت ۷۷)

۱) اجرائی                             ۲) تاکتیکی                           ۳) جامع (استراتژیک)                ۴) عملیاتی

سؤال ۵۰: در سلسله مراتب برنامه های یک سازمان، ………………… قرار می گیرند؟ (مدیریت ۸۰)

۱) استراتژی ها بعد از هدف ها

۲) مأموریت ها بعد از استراتژی ها

۳) مقرارت قبل از خط مشی ها

۴) خط مشی ها قبل از استراتژی ها

سؤال ۵۱: وقتی تعداد کارکنان را بر اساس تعداد واحدهای تولید شده پیش بینی می کنیم، از کدام روش استفاده کرده ایم؟ (مدیریت ۸۸)

۱) استاندارد کار                      ۲) استاندارد تولید                 ۳) نرخ روند                         ۴) میزان تولید

سؤال ۵۲: در روش PERT (فن ارزیابی و بازنگری برنامه) فعالیت مجازی، فعالیتی است که ……………… (اجرایی ۷۹)

۱) هیچ گونه هزینه و زمانی در برندارد.

۲) در آغاز برنامه و به عنوان مقدمه انجام می گیرد.

۳) با دو رویداد آغاز و با یک رویداد خاتمه می یابد.

۴) در انتهای برنامه و به عنوان فعالیت اختتامی انجام می پذیرد.

سؤال ۵۳: کدام یک از عوامل زیر از ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک نیست؟ (اجرایی ۸۰)

۱) زمان طولانی

۲) هزینه بالا

۳) نیاز به نیروی انسانی در سطح عالی

۴) انعطاف پذیری اندک

ج همه گزینه ها

سؤال ۵۴: کدام یک از مقوله های زیر، بر رابطه سازمان و محیط به طور صریح تأکید دارد؟ (اجرایی۸۴)

۱) سیستم تولید منعطف     ۲) کنترل کیفیت فراگیر     ۳) برنامه ریزی استراتژیک          ۴) مدیریت بر مبنای هدف

سؤال ۵۵: برای پیش بینی زمان انجام طرح با استفاده از آمار و احتمالات، کدام فن کاربرد دارد؟ (اجرایی ۸۴)

۱) فن بازنگری و ارزیابی اولیه              ۲) پژوهش عملکرد               ۳) نمودار گانت             ۴) مسیر بحرانی

سؤال ۵۶: فعالیت مجازی در برنامه ریزی شبکه ای چه نقشی ایفا می کند؟ (اجرایی ۸۷)

۱) نقش تعدیل کننده

۲) برنامه نشان دادن ارتباط

۳) برای نشان دادن آغاز فعالیت ها

۴) برای نشان دادن خاتمه فعالیت ها

سؤال ۵۷: در برنامه ریزی استراتژیک، ساختار سازمانی ……………….. و در برنامه ریزی عملیاتی ساختار سازمانی و شرایط محیطی ……………….. در نظر گرفته می شود. (اجرایی ۹۰)

۱) هرمی- افقی                ۲) منعطف- پیش بینی ناپذیر                ۳) منعطف- با ثبات        ۴) با ثبات- متغییر

سؤال ۵۸: هنگامی که ……………….. مدیران برای کسب قدرت می کوشند، ساخت سازمانی چگونه می شود؟ (مدیریت ۷۵)

۱) بیشتر، بلندتر                   ۲) بیشتر، تخت تر                  ۳) برخی، بلندتر                  ۴) اکثر، تخت تر

سؤال ۵۹: سازمانی که دارای ساختار ماشینی با رسمیت بالا، تمرکز تصمیم گیری، واحدهای بسیار، مرزبندی های متعدد، تعدادی شغل های هماهنگ کننده و برنامه ریزی است در محیطی فعالیت می کند که آن محیط ………………. است. (مدیریت ۷۸)

۱) ثابت و ساده                 ۲) ثابت و پیچیده               ۳) بی ثبات و پیچیده         ۴) ساده و بی ثبات

سؤال ۶۰: در هرم سازمانی ……. سرعت تصمیم گیری ………… و سطوح تصمیم گیری …………….. است. (مدیریت ۸۷)

۱) مرتفع- زیاد- کم            ۲) مرتفع- کم- زیاد              ۳) مسطح- کم- زیاد                ۴) مسطح- زیاد- کم

سؤال ۶۱: در صورتی که سازمانی در پی افزایش کارایی و کاهش هزینه باشد چه نوع سازماندهی مناسب است؟ (مدیریت ۸۷)

۱) رسمی                 ۲) غیر رسمی                                   ۳) مبتنی بر هدف                   ۴) مبتنی بر فراگرد

سؤال ۶۲: در کدام یک از ساختارهای سازمانی وحدت رویه در سطح کل سازمان و هماهنگی بین واحدها دچار مشکل می شود؟ سازمان بر مبنای ……………… (مدیریت ۸۹)

۱) ارباب رجوع                          ۲) وظیفه                         ۳) منطقه عملیات                      ۴) هدف

سؤال ۶۳: در سازمان های بوروکراتیک اختیارات ………….. حیطه کنترل …………….. و ماهیت کارها ……………. است. (اجرایی ۸۷)

۱) متمرکز- محدود- تخصصی

۲) متمرکز- گسترده- تخصصی

۳) متمرکز- گسترده- عادی

۴) غیر متمرکز- محدود- عادی

سؤال ۶۴: رابطه ای که به موجب آن ارتباط بین یک فرد با واحدهای دیگر برقرار شده و موجب می شود بخش های تحت سرپرستی غیر مستقیم فرد نیز، تحت هدایت وی قرار گیرند، کدام اختیار است؟ (اجرایی ۸۹)

۱) صفی                                      ۲) کارکردی                    ۳) سازمانی                     ۴) ستادی

سؤال ۶۵: در مدیریت محافظه کار کدام مورد به چشم می خورد؟ (اجرایی ۹۰)

۱) ساختار غیر متمرکز            ۲) سطوح مدیریتی کم           ۳) خطر تهدید زیاد             ۴) تمرکز در سطوح بالا

سؤال ۶۶: در کدام یک از الگوهای ارتباطی، افراد با یک فرد در مرکز تماس داشته اما خودامکان تماس با یکدیگر را ندارند؟ (مدیریت ۷۸)

۱) حلقه ای                          ۲) زنجیره ای                       ۳) ستاره ای                     ۴) غیر متمرکز

سؤال ۶۷: منبع ادراکی سازمان عبارت است از: (مدیریت ۸۶)

۱) انسان                             ۲) انرژی                             ۳) اطلاعات                     ۴) مواد

سؤال ۶۸: در کدام شبکه ارتباطی رسمی، سرعت زیاد و روحیه افراد عالی خواهد بود؟ (اجرایی ۸۷)

۱) دایره ای                          ۲) ستاره ای                         ۳) زنجیره ای                   ۴) همه جانبه

سؤال ۶۹: الگوی ارتباطی یک فرد با گروه چه نامیده می شود؟ (اجرایی ۹۰)

۱) تراکمی                     ۲) گروهی                                     ۳) تابشی                    ۴) خوشه ای

سؤال ۷۰: کنترل گذشته نگر یا ((بازخور)) با استفاده از …………………. و کنترل آینده نگر با استفاده از ………………. عملی می گردد. (مدیریت ۷۱)

۱) ستاد ها- داده ها            ۲) برون داد- ستاده ها           ۳) درون داد- داده ها              ۴) داده ها- ستاده ها

سؤال ۷۱: در مورد کدام ویژگی های عملیات، می توان معیار عینی بودن کنترل را به کار برد؟ (مدیریت ۷۷)

۱) زمان- هزینه و عوامل محیطی

۲) زمان و هزینه

۳) کیفیت، کمیت، هزینه و انعطاف پذیری

۴) کیفیت، کمیت، زمان و هزینه

سؤال ۷۲: کنترل غربالی در کدام قسمت از فرآیند تولید انجام پذیر است؟ (مدیریت ۷۸)

۱) بخش داده ها                ۲) بخش ستاده ها                ۳) با کل فرآیند تولید                     ۴) فرآیند تبدیل

سؤال ۷۳: در مدل امتیازات متوازن، عوامل مورد نظر برای ارزیابی کدامند؟ (مدیریت ۸۶)

۱) مالی، یادگیری و رشد، فرآیندهای داخلی، مشتری

۲) مالی، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی، رشد

۳) مسئولیت اجتماعی، مالی، انسانی، برنامه ریزی

۴) فرآیندهای داخلی، رشد و توسعه، سود، کارایی

سؤال ۷۴: آزادی و استقلال فردی، جزءکدام دسته از نیازهای انسان به شمار می آید؟ (مدیریت ۹۲)

۱) نیاز به شایستگی        ۲) نیاز به توفیق طلبی            ۳) بعد خارجی نیاز احترام         ۴) بعد داخلی نیاز احترام

سؤال ۷۵: در نظریه ی اقتضائی دوره ی زندگی، رهبری وظیفه مدار قوی، رابطه مدار قوی چه نامیده می شود؟ (مدیریت ۹۲)

۱) آمرانه                             ۲) تفویضی                        ۳) مشارکتی                      ۴) متقاعد کننده

سؤال ۷۶: در مدل چهار مرحله ای مدیریت دانش، زمانی که دانش نهفته ی افراد به یکدیگر منتقل می گردد، ………………….. رخ می دهد. (مدیریت ۹۲)

۱) عینی شدن                      ۲) درونی شدن                      ۳) جامعه پذیری                  ۴) ایجاد دانش برتر

سؤال ۷۷: گزاره ی زیر گویای چه اصلی است؟ (مدیریت ۹۲)

((یک تغییر جزئی همواره به تغییری جزئی منجر نخواهد شد.))

۱) خودمانایی                          ۲) جاذبه غریب                  ۳) سازگاری پویا                   ۴) اثر پروانه ای

سؤال ۷۸: وجود وظایف مضاعف و چندگانه، پرهیز از تخصص گرایی افراطی و حرکت به سوی کلی دانی، تفویض اختیار و عدم تمرکز، نشانه های کدام نوع سازمان است؟ (مدیریت ۹۲)

۱) ارگانیک                     ۲) ادهوکراتیک                              ۳) تکنوکراتیک                 ۴) هولوگرافیک

سؤال ۷۹: در نظریه ی اقتضائی دوره ی زندگی، رهبری وظیفه مدار ضعیف، رابطه مدار ضعیف چه نامیده می شود؟ (اجرایی ۹۲)

۱) آمرانه                        ۲) مشارکتی                          ۳) تفویضی                      ۴) متقاعد کننده

سؤال ۸۰: در فرهنگ عقلائی منبع قدرت ………………….. و در فرهنگ ایدئولوژیک منبع قدرت ……………… می باشد. (اجرایی ۹۲)

۱) شأن و مرتبت، ارزش ها  ۲) استعدادها، شأن و مرتبت     ۳) شایستگی، ارزش ها      ۴) شایستگی، تعلق و وابستگی

سؤال ۸۱: سازمان هایی که در رشته ی هوا- فضا فعالیت می کنند، یک نمونه از سازمان ها با نیاز ……………. زیاد و نوآوری ………………… می باشند. (اجرایی ۹۲)

۱) سرمایه ای- کم               ۲) حمایت- زیاد                 ۳) خلاقیت- متوسط                   ۴) سرمایه ای- زیاد

سؤال ۸۲: درون سازی دانش، دلالت بر کدام مرحله در فرآیند مدیریت دانش دارد؟ (اجرایی ۹۲)

۱) دانش بیرونی به دانش بیرونی تبدیل شود.

۲) دانش درونی به دانش درونی تبدیل می شود.

۳) دانش درونی به دانش بیرونی و صریح تبدیل می شود.

۴) دانش بیرونی به دانش نهفته تبدیل می شود.

سؤال ۸۳: در فرهنگ سلسله مراتبی، معیار عملکرد و سبک رهبری به ترتیب چگونه است؟ (مدیریت ۹۳)

۱) کنترل و ثبات- محافظه کارانه

۲) کنترل و ثبات- هدایتی

۳) بازدهی و راندمان- هدایتی

۴) بازدهی و راندمان- محافظه کارانه

سؤال ۸۴: اگر هدف سازمانی تحقق اهداف مشخص و منبع قدرت شایستگی و صلاحیت باشد، فرهنگ سازمان چیست؟ (مدیریت ۹۳)

۱) ایدئولوژیک                     ۲) عقلائی                    ۳) سلسله مراتبی              ۴) مشارکتی

سؤال ۸۵: در نظریه ی عمومی سیستم ها، سطح هشتم چیست و تعریف آن چه می باشد؟ (مدیریت ۹۳)

۱) موجودیت های ساختاری که با خودآگاهی انسان ها فعالیت می کنند.

۲) گروه های انسانی که ترکیبی از افراد مختلف است.

۳) سازمان که مجموعه ای از نقش هاست.

۴) سازمان که مجموعه ای از افراد است.

سؤال ۸۶: در مدیریت دانش……………… بستر ساز و تسهیل گر مبادله و تسهیم دانش در سازمان است؟ (اجرایی ۹۳)

۱) سرمایه اجتماعی        ۲) رهبری هوشمندانه           ۳) زیرساخت های ارتباطی          ۴) تجهیزات فنی پیشرفته

سؤال ۸۷: ((گسترش بی رویه ی کار برای پر کردن زمان موجود)) در کدام یک از موارد مطرح گردیده است؟ (اجرایی ۹۳)

۱) اصل پیتر               ۲) بهینه سازی جزئی               ۳) قانون بازده نزولی                      ۴) قانون پارکینسون

سؤال ۸۸: شدت تلاش ها و رشد، از متغییرهای مهم کدام نوع فرهنگ سازمانی می باشد؟ (اجرایی ۹۳)

۱) ایدئولوژیک               ۲) سلسله مراتبی                   ۳) عقلائی                                 ۴) توافق و مشارکت

سؤال ۸۹: مدیر، نقش هماهنگ کننده را برای تحقق کدام مورد به عهده می گیرد؟ (اجرایی ۹۳)

۱) تبعیت از اهداف مشخص            ۲) رشد و جذب منابع             ۳) مشارکت                ۴) ثبات و کنترل

سؤال ۹۰: استفاده از کدام خاصیت در سازمان موجب می شود تا در صورت عدم کارکرد بعضی از قسمت ها، سازمان بتواند به کار خود ادامه دهد؟ (اجرایی ۹۳)

۱) دینامیک                        ۲) هولوگرافیک                    ۳) سایبرنتیک                        ۴) ارگونومیک

سؤال ۹۱: کدام نظریه در رهبری بر اساس مدل انگیزشی انتظار و احتمال بنا شده است؟ (اجرایی ۹۳)

۱) فیدلر                            ۲) سه بعدی                          ۳) مسیر- هدف                       ۴) سازمان ماتریس

سؤال ۹۲: کدام یک از وابستگی ها با استفاده از تکنولوژی فشرده (Intensive technology) در سازمان مناسبت دارد. (اجرایی ۹۳)

۱) وابستگی پی در پی            ۲) وابستگی متقابل           ۳) وابستگی ناپیوسته           ۴) وابستگی درون سازمانی

 

 

بخش دوم: دکتری

سوال ۹۳: نظریه‏پردازان کدام مکتب‏ها، هنگام مطالعه سازمان اجزاء آن را در نظر می‏گرفتند و کل سازمان را با مجموع اجزای آن برابر می‏دانستند؟ (دکتری مدیریت ۹۰)

۱) روابط انسانی، سیستمی، اصول‏گرایی         ۲) مدیریت‏علمی، سیستمی، روابط انسانی

۳) اصول‏گرایی، سیستمی، مدیرت علمی         ۴) مدیریت‏عملی، اصول‏گرایی، روابط انسانی

سوال ۹۴: برای مدیریت بحرانی از چه سبک‏های مدیریتی باید استفاده کرد؟ (دکتری مدیریت ۹۰)

۱) تشویقی / استدلالی                                ۲) مشارکتی / ترغیبی

۳) دستوری / تفویضی                                ۴) تشویقی / تفویضی

سوال ۹۵: برای رهبری در محیط‏های پویا چه شایستگی‏هایی ضرورت دارد؟ (دکتری مدیریت ۹۰)

۱) تشخیص،‌ انطباق،‌ ارتباطات راغبانه            ۲) کارآفرینی، نواندیشی، نوگرایی

۳) خلاقیت، نوآوری، بردباری                      ۴) تشخیص،‌ انعطاف، ارتباطات از روی تمایل

سوال ۹۶: برای حل مسائل پیچیده، ساختار گروه کاری باید با چه ساز و کاری شکل گیرد؟ (دکتری مدیریت ۹۰)

۱) تلفیق افقی                   ۲) تفکیک عمودی زیاد      ۳) تلفیق عمودی               ۴) تفکیک افقی زیاد

سوال ۹۷: نظریه عمومی سیستم‏ها عمدتاً چه پدیده‏‏هایی را مورد مطالعه قرار می‏دهد؟ (دکتری مدیریت ۹۰)

۱) رشد و تکامل               ۲) رشد و ارتباطات            ۳) کنترل و تکامل             ۴) کنترل و ارتباطات

سوال ۹۸: تمایل انسانی مؤثر بر کیفیت تصمیم‏گیری عبارت است از: (دکتری مدیریت ۹۰)

۱) تمایل افراد و سازمان‏ها به ادامه ندادن راه‏ها و رویه‏های بی‏حاصل

۲) عدم ترس از قبول خطا در برابر دیگران (حفظ آبرو)

۳) تمایل انسان به ارزیابی نامطلوب «اطلاعات مثبت» و ارزیابی مطلوب «اطلاعات منفی»

۴) هر چه کاری دشوارتر گردد تمایل افراد به داشتن اعتماد بیش از حد به دیگران بیشتر خواهد شد.

سوال ۹۹: میزان کارآیی هر تصمیم چگونه ارزیابی می‏شود؟ (دکتری مدیریت ۹۰)

۱) کیفیت عینی تصمیم و پذیرش مجریان

۲) ارزیابی تصمیم با توجه به زمان تصمیم‏گیری

۳) استفاده از فراگرد رسمی و منطقی تصمیم‏گیری

۴) غلبه بر موانع کسب شناخت دقیق از راه‏حل‏های موفقیت‏آمیز

سوال ۱۰۰: هر گاه میزان توجه به تغییر در سازمان زیاد بوده و خلاقیت در حد پایینی باشد، چه نوع سازمانی ایجاد می‏شود؟ (دکتری مدیریت ۹۱)

۱) اخلاق و عمل‏گرا          ۲) مقلد نوآور      ۳) خلاق نوآور    ۴) محافظه‏کار نوآور

سوال ۱۰۱: در نظریه عمومی سیستم‏ها، که در سطح هشتم سازمان‏های اجتماعی قرار دارد، کدام ویژگی این سطح را از سطح قبلی متمایز می‏سازد؟ (دکتری مدیریت ۹۱)

۱) بازخور                                   ۲) مجموعه انسان‏ها          ۳) یادگیرندگی افراد          ۴) نقش انسان‏ها

سوال ۱۰۲: بر اساس نظریه بولدینگ می‏توان چنین استنباط کرد: (دکتری مدیریت ۹۱)

۱) در سال‏های اخیر حداکثر تا سطح ۲ پیش رفته‏ایم و در این سطح تحلیل سازمان امکان‏پذیر است ولی جامع نیست.

۲) در سال‏های اخیر با ترویج نظریه سیستم‏ها، ما در تئوری‏های سازمان از منظر روش‏شناختی حداکثر تا سطح ۴ سیستم‏ها پیش رفته‏ایم که در این سطح تحلیل سازمان امکانپذیر است ولی جامع نیست.

۳) ویژگی‏های هر سطح منحصر به فرد است و نمی توان از روش‏های یک سطح برای تحلیل و شناخت مفاهیم (هر چند اندک) سطوح بالاتر استفاده نمود.

۴) بر اساس مدل و یا نظریه بولدینگ انطباق روش‏شناسی با موضوع در هر سطح ضروری است و ما در عرصه تئوری‏های سازمان با روش‏شناسی هماهنگ و هم‏سطح روبرو هستیم.

سوال ۱۰۳: از نظر یادگیری «آموختن چگونه آموختن» چه نامیده می‏شود؟ (دکتری مدیریت ۹۲)

۱) خلاق             ۲) تک‏حلقه‏ای                  ۳) پویا                       ۴) دوحلقه‏ای

سوال ۱۰۴: مشارکت مثبت سازمان در زندگی افراد جامعه چه نامیده می‏شود؟ (دکتری مدیریت ۹۲)

۱) مسئولیت اجتماعی        ۲) پاسخ‏گویی حرفه‏ای       ۳) مسئولیت اخلاقی       ۴) ممیزی اجتماعی

سوال ۱۰۵: بر اساس نتایج مطالعه «پرو» تکنولوژی خیلی تکراری، چه نوع سازمانی را می‏طلبد؟ (دکتری مدیریت ۹۲)

۱) سازمانی که تفکیک افقی زیادی داشته باشد  ۲) سازمانی که انعطاف‏پذیری بالایی داشته باشد.

۳) سازمانی که در سطح پایین نظام‏مندی باشد.  ۴) سازمانی که در حد بالایی نظام‏مند باشد.

سوال ۱۰۶: ویژگی‏های عمده رهیافت اقتضایی به مدیریت عبارتند از: (دکتری مدیریت ۹۲)

۱) دیدگاه سیستم باز، گرایش به پژوهش عملی، رهیافت مبتنی بر تحلیل چندمتغیره

۲) دیدگاه سیستم باز، گرایش به پژوهش عملی، توجه به مجموعه‏ای از عوامل

۳) تمرکز صرف بر عملیات داخل سازمان، تبدیل یافته‏های تحقیق به ابزارها و پالاینده‏ها برای شناسایی هر وضعیت

۴) کاوش روابط ساده‏ی علّی یک به یک میان عوامل، استفاده از تحلیل‏های چندمتغیره برای تبیین نقش متغیرهای مربوط

سوال ۱۰۷: سیستم مدیر در دیدگاه کلاسیک عبارت است از: (دکتری مدیریت ۹۲)

۱) عضو یا وابسته‏ای به یک سیستم انطباق‏پذیر که متقابلاً در تعامل با سیستم مذکور است.

۲) مهندسی که ماشین سازمان را مطرح می‏کند، می‏سازد و به کار می‏گیرد.

۳) هنرمندی که دوست دارد نماد سازمان باشد.

۴) نظریه‏پرداز و هنرمند

سوال ۱۰۸: تأیید عملکرد در کدام مرحله فرآیند نظارت انجام می‏شود؟ (دکتری مدیریت ۹۲)

۱) اقدام              ۲) سنجش عملکرد             ۳) تعیین استانداردها            ۴) مقایسه عملکرد با استانداردها

سوال ۱۰۹: رفتار اخلاقی و توجه به زیردستان در کدام نوع رهبری به عنوان سازه‏های اصلی مطرح می‏شوند؛ به گونه‏ای که رهبر به شیوه‏ی اخلاقی عمل می‏کند و زیردستان را برای رشد و موفقیت هم از منظر شخصی و هم از جهت حرفه‏ای تشخیص و هم از جهت حرفه‏ای تشویق نموده و توانمند می‏سازد؟ (دکتری مدیریت ۹۲)

۱) رهبری تعاملی                                                  ۲) رهبری  تحول‏آفرین

۳) رهبری اجتماعی-عاطفی                                     ۴) رهبری خدمتگزار

سوال ۱۱۰: یکی از کاربردهای سبک اجتناب هنگامی است که ……………….. (دکتری مدیریت ۹۲)

۱) طرفین، قدرت برابر داشته باشند.

۲) تعارض عمدتاً به دلیل اختلاف شخصیتی بوده باشد.

۳) هدف‏ها مهم باشند ولی ارزش قطع رابطه را نداشته باشند.

۴) جمع‏آوری اطلاعات بر تصمیم‏گیری فوری برتری داشته باشد.

سوال ۱۱۱: طبق نظریه‏ی فیدلر در صورتی که موقعیت بسیار مطلوب و بسیار نامطلوب باشد، به ترتیب کدام سبک‏ها مناسب‏ترند؟ (دکتری کارآفرینی ۹۲)

۱) وظیفه‏گرا-رابطه‏گرا          ۲) رابطه‏گرا-وظیفه‏گرا            ۳) رابطه‏گرا-رابطه‏گرا           ۴) وظیفه‏گرا-وظیفه‏گرا

سوال ۱۱۲: مطالعات پرو و وودوارد در مورد تکنولوژی جزو کدام نظریات است؟ (دکتری کارآفرینی ۹۲)

۱) رفتاری منطقی با نگرش باز                                    ۲) رفتاری منطقی با نگرش بسته

۳) سرشت اجتماعی با نگرش باز                                 ۴) سرشت اجتماعی با نگرش بسته

سوال ۱۱۳: در کدام نوع فرهنگ سازمانی مرجع اختیار رئیس و مکانیزم انگیزش توفیق می‏باشد؟ (دکتری کارآفرینی ۹۲)

۱) توافق و مشارکت          ۲) ایدئولوژیک                 ۳) سلسله مراتبی             ۴) عقلایی

ج: ۴

سوال ۱۱۴: در کدام یک از انواع سازمان تعریف زیر صادق است؟ (دکتری مدیریت ۹۳)

«شبکه موقتی از واحدها و بخش‏های مستقل که به یاری فناوری اطلاعات به هم پیوند خورده و توانایی استفاده از فرصت‏های جدید را پیدا می‏کنند».

۱) منعطف           ۲) شبکه‏ای          ۳) مجازی          ۴) بدون مرز

ج: ۳

سوال ۱۱۵: در نظریه آشوب «حساسیت به شرایط اولیه» چه نام دارد؟ (دکتری مدیریت ۹۳)

۱) خودمانایی                   ۲) اثر پروانه‏ای                 ۳) سازگاری پویا               ۴) جاذبه‏های غریب

سوال ۱۱۶: نظریه جمعیت- محیط، کدام استعاره در مورد سازمان را به کار گرفته است؟ (دکتری مدیریت ۹۳)

۱) ماشین            ۲) زندان روح                  ۳) فرهنگ                       ۴) موجود زنده

سوال ۱۱۷: در سازمان‏های دارای مشاغل تخصص بالا (حرفه ای) پیچیدگی و رسمیت با یکدیگر چه ارتباطی دارند؟ (دکتری مدیریت ۹۳)

۱) پیچیدگی کم-رسمیت کم                                                ۲) پیچیدگی زیاد- رسمیت کم

۳) پیچیدگی کم- رسمیت زیاد                                ۴) پیچیدگی زیاد-رسمیت زیاد

سوال ۱۱۸: دانشی که در تخصص و تجربه افراد سازمان قرار دارد، عمدتاً از کدام نوع دانش سازمانی است؟ (دکتری مدیریت ۹۳)

۱) ضمنی                        ۲) فرهنگی          ۳) صریح            ۴) چندسطحی

سوال ۱۱۹: کاهش وابستگی متقابل بین واحدها یکی از فنون ……… در سازمان است. (دکتری مدیریت ۹۳)

۱) رفع تعارض          ۲) کاهش تأخیرات           ۳) رفع مشکلات ساختاری         ۴) تسریع فعالیت‏های مشترک

سوال ۱۲۰: برای حل مسائل پیچیده ساختار گروه چگونه باید باشد؟ (دکتری مدیریت ۹۳)

۱) تلفیق افقی                   ۲) تلفیق عمودی               ۳) تفکیک عمودی زیاد     ۴) تفکیک افقی زیاد

سوال ۱۲۱: طبق یافته‏های وودوارد در تولید فرآنیدی پیچیدگی کلی، رسمی بودن و تمرکز به ترتیب چگونه است؟ (دکتری کارآفرینی ۹۳)

۱) کم، کم، کم                  ۲) کم، زیاد، کم                  ۳) کم، زیاد، زیاد      ۴) زیاد، زیاد، زیاد

سوال ۱۲۲: سازمان‏هایی که خدمات کامپیوتری ارائه می‏دهند و بیشتر بوفه‏های مدارس به ترتیب از کدام تکنولوژی استفاده می‏کنند؟ (دکتری کارآفرینی ۹۳)

۱) متمرکز – پیوسته متمرکز                                          ۲) پیوسته مستمر- واسطه ای

۳) متمرکز- واسطه ای                                                ۴) واسطه‏ای – پیوسته مستمر

سوال ۱۲۳: ساخت واحدهای اداری و ساخت فولاد به ترتیب جزو کدام دسته از تکنولوژی‏ها هستند؟ (دکتری کارآفرینی ۹۳)

۱) مهندسی-تکراری          ۲) تکراری- تکراری           ۳) تکراری-مهندسی           ۴) مهندسی-مهندسی

سوال ۱۲۴: کدام مورد از ابعاد ساختار سازمانی به تعداد تخصص‏ها و فعالیت‏های حرفه ای و همچنین طول دوره حرفه ای کارکنان اشاره دارد؟ (دکتری کارآفرینی ۹۳)

۱) حرفه گرایی                 ۲) پیچیدگی                 ۳) تخصص گرایی                ۴) اجزاء اداری

 

پاسخنامه:

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
۱ ۳ ۲۶ ۲ ۵۱ ۳ ۷۶ ۳ ۱۰۱ ۴
۲ ۱ ۲۷ ۴ ۵۲ ۱ ۷۷ ۴ ۱۰۲ ۲
۳ ۴ ۲۸ ۴ ۵۳ ۷۸ ۴ ۱۰۳ ۴
۴ ۲ ۲۹ ۱ ۵۴ ۳ ۷۹ ۳ ۱۰۴ ۱
۵ ۳ ۳۰ ۴ ۵۵ ۱ ۸۰ ۳ ۱۰۵ ۴
۶ ۴ ۳۱ ۳ ۵۶ ۲ ۸۱ ۴ ۱۰۶ ۱و۲
۷ ۲ ۳۲ ۳ ۵۷ ۳ ۸۲ ۴ ۱۰۷ ۲
۸ ۱ ۳۳ ۲ ۵۸ ۱ ۸۳ ۱ ۱۰۸ ۴
۹ ۴ ۳۴ ۳ ۵۹ ۱ ۸۴ ۲ ۱۰۹ ۴
۱۰ ۴ ۳۵ ۴ ۶۰ ۲و۴ ۸۵ ۳ ۱۱۰ ۴
۱۱ ۳ ۳۶ ۴ ۶۱ ۴ ۸۶ ۱ ۱۱۱ ۴
۱۲ ۳ ۳۷ ۱ ۶۲ ۳ ۸۷ ۴ ۱۱۲ ۱
۱۳ ۴ ۳۸ ۳ ۶۳ ۱ ۸۸ ۱ ۱۱۳ ۴
۱۴ ۲ ۳۹ ۴ ۶۴ ۲ ۸۹ ۴ ۱۱۴ ۳
۱۵ ۴ ۴۰ ۲ ۶۵ ۴ ۹۰ ۲ ۱۱۵ ۳
۱۶ ۳ ۴۱ ۲ ۶۶ ۳ ۹۱ ۳ ۱۱۶ ۴
۱۷ ۳ ۴۲ ۴ ۶۷ ۳ ۹۲ ۲ ۱۱۷ ۲
۱۸ ۲ ۴۳ ۲ ۶۸ ۴ ۹۳ ۴ ۱۱۸ ۱
۱۹ ۴ ۴۴ ۲ ۶۹ ۳ ۹۴ ۳ ۱۱۹ ۱
۲۰ ۳ ۴۵ ۲ ۷۰ ۱ ۹۵ ۱ ۱۲۰ ۳
۲۱ ۴ ۴۶ ۴ ۷۱ ۴ ۹۶ ۲ ۱۲۱ ۱
۲۲ ۴ ۴۷ ۲ ۷۲ ۴ ۹۷ ۱ ۱۲۲ ۴
۲۳ ۳ ۴۸ ۳ ۷۳ ۱ ۹۸ ۴ ۱۲۳ ۱
۲۴ ۳ ۴۹ ۳ ۷۴ ۴ ۹۹ ۱ ۱۲۴ ۲
۲۵ ۳ ۵۰ ۱ ۷۵ ۴ ۱۰۰ ۲ ۱۲۵

 

کل تست های رضاییان از سال ۷۰ تا ۹۳ همه در سایت قرار گرفت….(بجز ۹۴)

آزمون پنجم هفته جاری: از سازماندهی تا آخر کتاب رضاییان( براساس جزوه هم از سازماندهی تا سر جلسه دهم فقط جلسه هشتم جزش نیست)

سلام دوستان عزیز بعضی تست ها ی این جلسه پنجم صرفا مربوط به رضاییان نیست و از الوانی ورابینز و سایر کتاب ها می باشد البته خیلی خیلی کم

سؤالات 

سؤال ۱: در چه نوع ساختار سازمانی، مدیر یک واحد در واحد خود نقش مدیر و در واحد رده بالاتر نقش عضو را ایفا می کند؟ (مدیریت ۷۰)

۱) ساختار سازمان خزانه ای

۲) ساختار سازمان با گروه های متداخل

۳) ساختار سازمان پروژه ای

۴) سازمان بر مبنای عملیات

سؤال ۲: کدام مورد جزء ویژگی های برجسته ادهوکراسی نمی باشد؟ (مدیریت ۷۰)

۱) گروه های کاری موقت

۲) تمرکز در اختیارات

۳) مسئولیت بخشی اقتضایی

۴) قوانین و ضوابط محدود

سؤال ۳: یکی از مزایای سازمان بر مبنای وظیفه یا هدف ………………. (مدیریت ۷۱)

۱) ایجاد حوزه های قوی تخصصی در سازمان است.

۲) ایجاد واحدهای غیر متمرکز در سازمان است.

۳) تصمیم گیری و خط مشی گذاری سریع است.

۴) ایجاد واحدهایی است که سریعا به تغییرات محیط پاسخ می دهند.

سؤال ۴: سازمان ماتریسی یا خزانه ای، ترکیبی از سازمان …………………… و سازمان …………………….. می باشد. (مدیریت ۷۱)

۱) بر مبنای پروژه- بر مبنای تولید

۲) بر مبنای وظیفه- بر مبنای پروژه

۳) بر مبنای تولید- بر مبنای تولید

۴) بر مبنای هدف- بر مینای وظیفه

سؤال ۵: منظور از سنجاق اتصال در سازمان با گروه های متداخل ………………………. است. (مدیریت ۷۱)

۱) اعضاء مشترک              ۲) اعضاء منفرد            ۳) اعضاء گروه مدیریت میانی             ۴) اعضاء گروه مدیریت پایه

سؤال ۶: زمانی که متخصصان ستاد فنی و تحلیلگران آن بر سازمان تسلط یابند، کنترل ها از طریق ضابطه های دقیق اعمال شده ………………………. بوجود می آیند. (مدیریت ۷۱)

۱) بوروکراسی حرفه ای          ۲) بوروکراسی نماینده               ۳) بوروکراسی ماشینی             ۴) بوروکراسی وظیفه ای

سؤال ۷: طراحی ادارات، یک روش تقسیم بندی ……………… است. (مدیریت ۷۴)

۱) مورب                             ۲) عمودی                                   ۳) افقی                            ۴) از پایین به بالا

 

سؤال ۸: رعایت اصل تخصص گرایی در سازماندهی و طراحی شغل موجب ………………. شدن کار و افزایش ………………… می شود. (مدیریت ۷۵)

۱) علمی- اثربخشی                    ۲) علمی- کارایی                        ۳) جزء- اثربخشی                   ۴) جزء- کارایی

سؤال ۹: ملاک اصلی تشخیص واحدهای صف از ستاد در هر سازمانی …………………….. آن سازمان است. (مدیریت ۷۵)

۱) واحدهای اداری و مالی              ۲) واحدهای پشتیبانی           ۳) واحدهای خدماتی                    ۴) هدف اصلی

سؤال ۱۰: در الگوی ارگانیک سازمان، اندازه- هدف و شیوه ی کنترل چگونه است؟ (مدیریت ۷۶)

۱) بزرگ- همکاری- رسمی

۲) بزرگ- کارایی- دیوانسالاری

۳) کوچک- اثربخشی- گروهی

۴) کوچک- کارایی- گروهی

سؤال ۱۱: زمانی که محیط ساده و ناپایداری آن زیاد باشد، چه ساختاری بهتر عمل می کند؟ (مدیریت ۷۸)

۱) ارگانیک                      ۲) ماتریسی                          ۳)مکانیکی                               ۴) پروژه ای یا خزانه ای

سؤال ۱۲: در کدام یک از طرح های سازمان، اصل وحدت فرماندهی و سلسله مراتب سازمانی نقص می گردد؟ (مدیریت ۷۹)

۱) ماتریسی                    ۲) منطقه عملیات                   ۳) نوع عملیات                           ۴) وظیفه ای

سؤال ۱۳: واحدهای سازمانی در کدام یک از ساختارهای زیر مستقل نبوده و برای انجام هدف نهایی نیازمند یکدیگرند؟ (مدیریت ۷۹)

۱) ادهوکراتیک                     ۲) پروژه ای                        ۳) هرمی                              ۴) ماتریس یا خزانه ای

سؤال ۱۴: از جمله ویژگیهای مهم طراحی کلاسیکی سازمان، کدامند؟ (مدیریت ۸۱)

۱) عدم تمرکز کم- رسمیت کم- پیچیدگی زیاد

۲) عدم تمرکز کم- رسمیت کم- پیچیدگی کم

۳) تمرکز زیاد- رسمیت زیاد- پیچیدگی زیاد

۴) تمرکز زیاد- رسمیت کم- پیچیدگی زیاد

سؤال ۱۵: چه نوع ساختاری برای شرایط زیر مناسب است؟ ( مدیریت ۸۲)

((محیط داخلی پیچیده و نامطمئن، محیط خارجی دائم در حال تغییر، دوایر سازمانی به شدت به یکدیگر وابسته، اطلاعات در سطوح عمودی و افقی پردازش و رد و بدل می شود)).

۱) ماتریس                         ۲) جغرافیایی                            ۳) وظیفه ای                    ۴) بر حسب محصول

سؤال ۱۶: در سازمان بر مبنای …………………. امکان لوث مسئولیت و گناه عدم انجام امور را به دوش سایر واحدها انداختن بیشتر است. (مدیریت ۸۴)

۱) تولید (عملیات)                  ۲) مشتری                         ۳) منطقه                            ۴) وظیفه

سؤال ۱۷: در سازمان های ارگانیک میزان قواعد و رویه های جاری ………………… میزان استفاده از تیم های کاری …………………. و شیوه های ایجاد هماهنگی ………………. است.(مدیریت ۸۷)

۱) کم- کم- رسمی و شخصی

۲) کم- زیاد- رسمی و شخصی

۳) زیاد- کم- رسمی وشخصی

۴) زیاد- زیاد- رسمی و غیر شخصی

سؤال ۱۸: اگر نیروهای ستادی و پشتیبانی بر سازمان حاکم شوند، کدام ساختار شکل می گیرد؟ (مدیریت ۸۷)

۱) ادهوکراسی                         ۲) بخشی                            ۳) حرفه ای                         ۴) ماشینی

سؤال ۱۹: مینتزبرگ الگوی پنج گانه ی سازمانی خود را توسعه داده و بخش ششمی را به آن افزوده است. این بخش کدام است؟ (مدیریت ۸۸)

۱) اکولوژی                               ۲) استراتژی                        ۳) ایدئولوژی                      ۴) تکنولوژی

سؤال ۲۰: شرکت های حسابرسی دارای کدام ساختار می باشند؟ (مدیریت ۸۹)

۱) ساختار ساده                    ۲) ماشینی                       ۳) ساختار شعبه ای                    ۴) بوروکراسی حرفه ای

سؤال ۲۱: در کدام ساختار سازمانی وظایف تکراری، قوانین رسمی و اختیارات متمرکز بوده و وظایف سازمانی در بخش های وظیفه ای گروه بندی می شود و تصمیم گیری سلسله مراتبی است؟ (مدیریت ۸۹)

۱) سازمان حرفه ای            ۲) بوروکراسی ماشینی                   ۳) سازمان اداری                ۴) بوروکراسی بخشی

سؤال ۲۲: کدام ستاد در مقابل فردی که برای کمک به او مسئول شده است مسئول می باشد و هیچ گونه قدرتی برای اعمال نظرات خود، روی قسمت های مختلف سازمان ندارد؟ (مدیریت ۹۱)

۱) مشورتی                            ۲) تخصصی                               ۳) شخصی                       ۴) عمومی

سؤال ۲۳: زمانی که مدیران درصدد کسب قدرت و متمرکز ساختن آن در دست افراد باشند، ……….. ساخت سازمانی ……………….  می یابد. (مدیریت ۹۱)

۱) ارتفاع- کاهش            ۲) ارتفاع- افزایش                  ۳) تعدادسطوح- کاهش          ۴) حیطه ی مدیریت- افزایش

سؤال ۲۴: اگر سازمان را دارای پنج بخش اصلی (عالی- میانی- عملیاتی- ستادپشتیبانی- ستاد فنی) بدانیم، ساختار حاصل از سلطه و توسعه ی بدنه عملیاتی چیست؟ (اجرایی ۷۹)

۱) بوروکراسی ماشینی           ۲) بوروکراسی بخشی              ۳) بوروکراسی شعبه ای            ۴) بوروکراسی حرفه ای

سؤال ۲۵: عدم تمرکز، انعطاف پذیری، روابط افقی، پاسخ گو بودن به تغییرات محیط، موقتی بودن و حداقل مقررات رسمی از خصوصیات ساختار ………………….. است. (اجرایی ۷۹)

۱) ادهوکراسی (سازمان ویژه موقت)

۲) بوروکراسی بخشی (واحدهای مستقل)

۳) بوروکراسی حرفه ای (تخصصی)

۴) بوروکراسی ماشینی (مقررات)

سؤال ۲۶: واحدهای تحقیق و توسعه در یک سازمان: (اجرایی ۸۰)

۱) یک واحد صف است.

۲) یک واحد ستادی است.

۳) هم واحد ستادی و هم واحد صف است.

۴) نه  واحد صف است و نه واحد ستاد

سؤال ۲۷: هدف از ایجاد هماهنگی: (اجرایی۸۳)

۱) بهبود، اصلاح و تنظیم سازمان است.

۲) تقسیم، بهبود، اصلاح و بازداشتن سازمان است.

۳) بازداشتن، اصلاح کردن، تقسیم کردن و بهبود سازمان است.

۴) بازداشتن، اصلاح کردن، تنظیم کردن و بهبود سازمان است.

سؤال ۲۸: عوامل مؤثر بر انتخاب اندازه حیطه نظارت مدیر کدامند؟ (اجرایی ۸۳)

۱) ماهیت کار، کارکنان و مدیران

۲) مهارت و ورزیدگی، نظارت دقیق و تنوع وظایف

۳) یکنواختی کار، ثبات وظایف و میزان شباهت کار

۴) وابستگی وظایف، قوانین و رویه ها و نیاز به نظارت و کنترل

سؤال ۲۹: در کدام یک از انواع ساختارها، گروه های وظیفه ای مستقل با تقسیم کار در سطح بالا، رسمیت زیاد و اختیار متمرکز در دست مدیران، سازماندهی می شوند؟ (اجرایی ۸۴)

۱) ساختار ساده                  ۲) ساختار بخشی                      ۳) ساختار حرفه ای                    ۴) ساختار ماشینی

سؤال ۳۰: مدیران عالی معمولا به اطلاعات غنی و توصیفی در مورد محیط …………………… نیاز دارند ولی مدیران سطح عملیاتی به اطلاعات دقیق و تفضیلی در مورد محیط …………………. سازمان نیازمندند. (اجرایی ۸۷)

۱) کاری- عمومی                ۲) داخلی- خارجی               ۳) خارجی- داخلی                          ۴) تخصصی- داخلی

سؤال ۳۱: کدام نوع اختیار، ماهیتی مشورتی دارد و افراد حق ندارند به طور مستقل توصیه های خود را اجرا کنند؟

(اجرایی ۸۹)

۱) کارکردی                         ۲) ستادی                                ۳) صفی                                 ۴) انتخابی

سؤال ۳۲: اگر تحلیل گران و فن سالاران در سازمان غالب شوند، ساختار حاصل چه خواهد بود؟ (اجرایی ۹۱)

۱) بوروکراسی حرفه ای          ۲) بوروکراسی ماشینی             ۳) ادهوکراسی              ۴) ساختار ساده سلسله مراتبی

سؤال ۳۳: صرفه جویی ناشی از مقیاس نسبت به نیروهای تخصصی در کدام ساختار ظاهر می شود؟

۱) بوروکراسی ماشینی                    ۲) ساده                     ۳) بخشی                           ۴) بوروکراسی حرفه ای

سؤال ۳۴: محدود شدن حیطه ی نظارت منجر می شود به: (مدیریت ۷۵)

۱) تسطیح ساخت سازمانی

۲) کاهش تمرکز

۳) کاهش سطوح سازمانی

۴) مرتفع شدن ساخت سازمانی

سؤال ۳۵: در کدام یک از حالت های وابستگی به فناوری، هماهنگی دشوارتر است؟ (مدیریت ۸۷)

۱) ترتیبی                        ۲) ترکیبی                                   ۳) طرفینی                              ۴) مجموعه ای

سؤال ۳۶: اصول هماهنگی کدامند؟ (مدیریت ۸۷)

۱) وحدت مدیریت، نظم و انضباط

۲) وحدت فرماندهی، خط فرمان و حیطه ی نظارت

۳) وحدت مدیریت، خط فرمان و حیطه ی نظارت

۴) وحدت فرماندهی، تمرکز و سلسله مراتب

سؤال ۳۷: هر قدر وظایف در سازمان …………………. و کنترل ها …………… و شباهت وظایف ……………… باشد، حیطه نظارت

محدودتر خواهد شد. (مدیریت ۸۹)

۱) متمرکزتر- پیچیده تر- کم تر

۲) پیچیده تر- کمتر- بیشتر

۳) کمتر- ستده تر- بیشتر

۴) پیچیده تر- دقیق تر- کمتر

سؤال ۳۸: عمده ترین عواملی که بر حیطه ی نظارت اثر می گذارند، کدامند؟ (اجرایی ۸۵)

۱) عوامل طبیعی- عوامل انسانی- عوامل زیربنایی

۲) عوامل شخصی- عوامل شغلی- عوامل محیطی

۳) عوامل سیاسی- عوامل مدیریتی- عوامل روبنایی

۴) عوامل شخصی- رضایت کارکنان- رضای شغلی

سؤال ۳۹: در سازمان های بوروکراتیک، اختیارات ………………….. حیطه ی کنترل ……………………. و ماهیت کارها …………….. است. (اجرایی ۸۷)

۱) متمرکز- محدود- تخصصی

۲) متمرکز- گسترده- تخصصی

۳) متمرکز- گسترده- عادی

۴) غیر متمرکز- محدود- عادی

سؤال ۴۰: کدام مورد جزء راه های ایجاد هماهنگی پس از تقسیم کار افقی می باشد؟ (اجرایی ۸۹)

۱) افزایش رسمیت                       ۲) افزایش تمرکز                 ۳) عدم تمرکز                    ۴) تعیین حیطه نظارت

سؤال ۴۱: در کدام یک از الگوهای ارتباطی مدیر قادر است با افراد رابطه برقرار کند، اما افراد قادر به ارتباط با یکدیگر نیستند، این الگو نشانگر نوعی ساختار استبدادی است؟ (مدیریت ۷۰)

۱) الگوی ارتباط دایره ای          ۲) الگوی ارتباط غیر رسمی      ۳) الگوی ارتباط رسمی          ۴) الگوی ارتباط ستاره ای

سؤال ۴۲: ارتباط یک طرفه نیاز به ………………… کمتر دارد درحالیکه ………………… آن بیشتر است. (مدیریت ۷۱)

۱) دقت- زمان                     ۲) زمان- سرعت                    ۳) سرعت- طول مدت                  ۴) زمان- دقت

سؤال ۴۳: مفهوم عینی پیام در ارتباطات عبارت است از: (مدیریت ۷۴)

۱) تبدیل پیام به تفکر        ۲) تبدیل پیام به یک سلسله علائم                ۳) ارسال پیام             ۴) دریافت پیام

سؤال ۴۴: ویژگی های شبکه ارتباطی ستاره ای به ترتیب عبارت است از سرعت …………….، دقت …………….. و ظهور رهبر ………….. (مدیریت ۷۵)

۱) زیاد، نسبتا خوب، ناتوان

۲) زیاد، خوب، بارز

۳) کم، خوب، ضعیف

۴) متوسط، کم، بارز

سؤال ۴۵: در سازمان هایی که دارای وظایف ساده و تکراری هستند: (مدیریت ۷۹ و ۸۰)

۱) برای انجام وظایف پیچیده، تمرکز در ارتباطات لازم است.

۲) شبکه ارتباطات متمرکز، بازدهی بیشتری دارد.

۳) شبکه ارتباطات غیر متمرکز توجه بیشتری را به خود جلب می کند.

۴) شبکه های غیرمتمرکز سریع تر و دقیق تر عمل می کنند.

سؤال ۴۶: در راهبرد تغییر مشارکتی از کدام الگوی ارتباطی استفاده می شود؟ (مدیریت ۸۴)

۱) خوشه ای                        ۲) ستاره ای                           ۳) دایره ای                          ۴) زنجیره ای

سؤال ۴۷: کدام گزینه بیانگر شبکه های ارتباطی رسمی است؟ (مدیریت ۸۵)

۱) الگوی متمرکز، الگوی ستاره ای، الگوی Y، الگوی زنجیره ای، الگوی دایره ای، الگوی همه جانبه

۲) الگوی متمرکز، الگوی غیر متمرکز، الگوی انشعابی، الگوی رشته ای، الگوی همه جانبه

۳) الگوی متمرکز، الگوی تصادفی، الگوی خوشه ای، الگوی رشته ای

۴) الگوی X، الگویY، الگوی Z، الگوی همه جانبه

سؤال ۴۸: برای ایجاد نظم در سازمان، ارتباطات باید چگونه بر قرار شود؟ (مدیریت ۸۷)

۱) یک جانبه                        ۲) دو جانبه                            ۳) چند جانبه                        ۴) چند به چند

سؤال ۴۹: در کدام شبکه ارتباطی رسمی سرعت، متوسط و روحیه ی افراد، نسبتا ضعیف است؟ (مدیریت ۹۱)

۱) سه شاخه (Y)                        ۲) زنجیره ای                        ۳) دایره ای                        ۴) ستاره ای

سؤال ۵۰: کدام یک از الگوهای ارتباطی زیر، از الگوهای ارتباطی رسمی نیست؟ (اجرایی ۸۰)

۱) الگویY                      ۲) خوشه ای                             ۳) زنجیره ای                           ۴) ستاره ای

سؤال ۵۱: هر گاه فردی به طور غیر رسمی خبری را به عده ای می دهد و هر یک از آن ها نیز آن خبر را به عده ی دیگری منتقل می کنند، چه نوع الگوی ارتباطی مورد استفاده واقع شده است؟ (اجرایی ۸۶)

۱) گروهی                             ۲) تصادفی                            ۳) خوشه ای                          ۴) رشته ای

سؤال ۵۲: در کدام الگو، همه ی افراد می توانند با هم تماس داشته باشند، سرعت ارتباطات زیاد و دقت آن نسبتا کم است و روحیه ی کارکنان عالی است؟ (اجرایی ۸۹)

۱) ستاره ای                       ۲) دایره ای                          ۳) سه شاخه ای                          ۴) همه جانبه

سؤال ۵۳: در الگوی ارتباطی متمرکز ارتباطات ……………….. و ساختار سازمانی ………………….. است. (اجرایی ۸۹)

۱) سریع تر و دقیق تر- تقریبا ناپایدار

۲) سریع تر- ناپایدار

۳) کندتر- ناپایدار

۴) سریع تر و دقیق تر- سریع و پایدار

سؤال ۵۴: کدام شبکه ی ارتباطی به مدیران کمک می کند که با سرعت بالاتری از چگونگی احساس و ادراک کارکنان نسبت به سیاست ها و برنامه ها آگاه شوند؟ (اجرایی ۹۰)

۱) فردی                         ۲) غیر رسمی                               ۳) سنتی                                      ۴) سازمانی

سؤال ۵۵: برخی از علمای مدیریت ((بازخور Feedback)) را نوش داروی بعد از مرگ سهراب نام نهاده اند. استدلال آنان در این نامگذاری چیست؟ (مدیریت ۷۰)

۱) در این مکانیسم اطلاعات دقیق در اختیار مدیر قرار نمی گیرد.

۲) در این مکانیسم اطلاعات به سرعت در اختیار مدیر قرار نمی گیرد.

۳) در این مکانیسم از واقعه ی رخ داده، ثبت و ضبط به عمل نمی آید.

۴) در این مکانیسم پس از رخ دادن واقعه، مدیر از مشکل با خبر می گردد.

سؤال ۵۶: کنترل (بله، خیر) جزء کدام نوع کنترل است؟ (مدیریت ۷۶)

۱) پیش برنده                           ۲) پس از عمل                               ۳) غربالی                     ۴) متمرکز

سؤال ۵۷: در کنترل مبتنی بر بازخورد (Feedback)، برای سنجش از ……………… و در کنترل پیشنگر (Feedforward) از ………………… استفاده می شود. (مدیریت ۸۰)

۱) داده ها- ستاده ها       ۲) ستاده ها- فرآیندهای درونی     ۳) فرآیندهای درونی- ستاده ها      ۴) ستاده ها- داده ها

سؤال ۵۸: کارکرد سیستم کنترل تحدیدی چیست؟ (مدیریت ۸۵)

۱) ارزیابی نتایج عملکرد

۲) تعیین حداقل استانداردهای قابل قبول

۳) ارائه ی ارزش های اساسی سازمان به کارکنان

۴) تعیین و تنظیم برنامه های پویا برای واکنش نسبت به مسائل و فرصت های محیطی

سؤال ۵۹: در کنترل های پیشنگر (Feedforward) هدف با ……………………. مقایسه می شود. (مدیریت ۸۸)

۱) اجرای عملیات            ۲) پیش بینی عملیات                ۳) نتایج نظارت های قبلی         ۴) استراتژی های سازمانی

سؤال ۶۰: زمانی که برای انجام کنترل از طریق داده های سیستم (ورودی ها)، استفاده می کنیم، چه نوع کنترلی را اعمال کرده ایم؟ (مدیریت ۸۹)

۱) هدایتی                                 ۲) پیشنگر                              ۳) گذشته نگر                      ۴) آینده ساز

سؤال ۶۱: این اصطلاح نجارها (دو بار اندازه بگیر، یکبار برش بزن) بیانگر کدام مورد است؟ (مدیریت ۹۰)

۱) کنترل بازخور                   ۲) کنترل پیشنگر                         ۳) کنترل همزمان                     ۴) کنترل کیفیت

سؤال ۶۲: تدابیری را که در تنظیم یک برنامه به منظور احتراز از مشکلات اجرایی پیش بینی می کنیم، چه می توان نامید؟ (اجرایی ۷۶)

۱) بازخور مثبت              ۲) کنترل آینده نگر                      ۳) بازخور منفی                      ۴) کنترل گذشته نگر

سؤال ۶۳: وظیفه ی کنترل در کدام سطح مدیریت بیشترین کاربرد را دارد؟ (اجرایی ۷۷)

۱) مدیریت عملیاتی               ۲) مدیریت میانی                         ۳) مدیریت عالی                   ۴) همه سطوح

سؤال ۶۴: سیستم های کنترلی عبارتند از …………………. (اجرایی ۸۷)

۱) تبیینی، تلفیقی، تحدیدی و واکنشی

۲) تبیینی، ارزشی، تحدیدی و واکنشی

۳) تشخیصی، ارزشی، تحدیدی و تعاملی

۴) تشخیصی، تلفیقی، تحدیدی و تعاملی

سؤال ۶۵: کدام سیستم کنترل، اطلاعات لازم را به مثابه سیستم های رسمی در اختیار مدیران قرار می دهند؟ (اجرایی ۸۹)

۱) تحدیدی                         ۲) تعاملی                               ۳) ارزشی                              ۴) تشخیصی

سؤال ۶۶: کدام روش کنترلی به منظور کاهش خطاها و در نتیجه به حداقل رساندن نیاز به اقدامات اصلاحی به کار می رود و در آن رفتارهای کارکنان محدود می شود؟ (اجرایی ۸۹)

۱) پیش گیرنده                     ۲) اصلاح کننده                          ۳) آینده نگر                          ۴) گذشته نگر

سؤال ۶۷: حدیت نبوی (راس الدین الورع) بیانگر کدام سیستم کنترل است؟ (اجرایی ۹۱)

۱) تشخیصی                          ۲) ارزشی                                 ۳) تحدیدی                         ۴) تعاملی

سؤال ۶۸: الگوی ارتباطی در حالتی که یک فرد به طور غیر رسمی خبری را به عده ای دیگر می دهد و هر یک از آن ها نیز خبر را به گروه های دیگر اطلاع می دهند، چه نام دارد؟ (مدیریت ۹۲)

۱) رشته ای                             ۲) تابشی                            ۳) تصادفی                           ۴) خوشه ای

سؤال ۶۹: تفکیک افقی بالا، کنترل متمرکز و سلسله مراتب رسمی از ویژگی های کدام یک از سازمان های استراتژیک است؟ (اجرایی ۹۲)

۱) تدافعی                              ۲) آینده نگر                        ۳) تحلیل گر                          ۴) انفعالی

سؤال ۷۰: حاکم شدن هسته ی عملیاتی در سازمان، به شکل گیری چه نوع ساختاری منجر می شود؟ (اجرایی ۹۲)

۱) ادهوکراسی             ۲) بوروکراسی حرفه ای                    ۳) بوروکراسی ماشینی               ۴) ساختار ساده

سؤال ۷۱: استراتژی مطلوب در مرحله ی رشد چرخه ی حیات محصول کدام است؟ (اجرایی ۹۲)

۱) نفوذ                              ۲) پیشروی                                 ۳) عقب نشینی                       ۴) دفاع

سؤال ۷۲: مهم ترین وظیفه ی ستاد فنی در الگوی مینتزبرگ چیست؟ اجرایی ۹۲)

۱) خدمات کمک رسانی به کلیه ی بخش های سازمان

۲) تعیین استانداردهای سازمان

۳) پیش بینی و تأمین کلیه ی تجهیزات و امکانات فیزیکی

۴) ارتباط میان سطوح میانی و عملیاتی سازمان

سؤال ۷۳: استراتژی دفاع، در کدام یک از مراحل چرخه ی حیات محصول مورد استفاده قرار می گیرد؟ (اجرایی ۹۲)

۱) مرحله ی رشد             ۲) مرحله ی بلوغ                       ۳) مرحله ی معرفی                   ۴) مرحله ی افول

سؤال ۷۴: تخصص گرایی و محیط در ساختار ساده، به ترتیب چگونه است؟ (اجرایی ۹۲)

۱) زیاد- ساده و پویا               ۲) کم- ساده و با ثبات                 ۳) کم- ساده و پویا            ۴) زیاد- ساده و با ثبات

سؤال ۷۵: کدام مورد در طبقه بندی کلی ساختاری، جزء ساختارهای ارگانیک است؟ (اجرایی ۹۲)

۱) ساختار ساده                ۲) بوروکراسی ماشینی              ۳) بوروکراسی بخشی                  ۴) بوروکراسی حرفه ای

سؤال ۷۶: هدف عمده ی به کارگیری کدام سیستم کنترل، حذف بار هدایت مستمر از دوش مدیران است؟ (مدیریت ۹۳)

۱) ارزشی                             ۲) تعاملی                                     ۳) تشخیصی                         ۴) تحدیدی

سؤال ۷۷: در کدام نوع وابستگی، منابع بسیار ناچیزی صرف ایجاد هماهنگی می شود؟ (مدیریت ۹۳)

۱)  اجرایی                           ۲) ترتیبی                                ۳) طرفینی                      ۴) مجموعه ای

سؤال ۷۸: افزایش سطوح سلسله مراتب سازمانی، تفکیک عمودی و پیچیدگی سازمانی به ترتیب چگونه است؟ (مدیریت ۹۳)

۱) افزایش- بیشتر                ۲) افزایش- کمتر                        ۳) کاهش- بیشتر                ۴) کاهش- کمتر

سؤال ۷۹: در چه نوع ساختاری گروه های وظیفه ای مستقل، با تقسیم کار زیاد، رسمیت بالا و اختیارات متمرکز کار می کنند؟ (مدیریت ۹۳)

۱) حرفه ای                                ۲) بخشی                                ۳) ساده                     ۴) ماشینی

سؤال ۸۰: کدام یک از موارد زیر، مصداق الگوی تابشی در ارتباطات غیر رسمی است؟ (مدیریت ۹۳)

۱) زمانی که یک خبر به طور تصادفی در اینترنت قرار می گیرد.

۲) زمانی که یک فرد به طور غیر رسمی خبری را به اطلاع گروهی می رساند.

۳) زمانی که بعضی افراد شایعه ای را در بعضی از قسمت های سازمان می پراکنند.

۴) زمانی که یکی از کارکنان مسئله ی محرمانه ای را به اطلاع برخی مدیران می رساند.

سؤال ۸۱: میزان تفکیک عمودی تحت تأثیر چه عاملی است؟ (مدیریت ۹۳)

۱) میزان تفکیک افقی

۲) میزان عدم تمرکز

۳) میزان استاندارد شدن

۴) روابط رسمی میان اعضای سازمان

سؤال ۸۲: سازمان هایی که انعطاف پذیری و ثبات را هدف قرار داده و با ساختاری متشکل از عناصر دوگانه ی مذکور فعالیت می کنند، کدام استراتژی را انتخاب کرده اند؟ (اجرایی ۹۳)

۱) تحلیل گر                            ۲) تدافعی                                  ۳) انفعالی                             ۴) آینده نگر

سؤال ۸۳: در مرحله ی بلوغ از چرخه ی حیات محصول،کدام یک از موارد صحیح است؟ (اجرایی ۹۳)

۱) تأکید بر ارائه ی خدمات به مشتری است.

۲) استراتزی های اساسی قابل استفاده ((پیشروی)) است.

۳) کاهش هزینه های تولید و بازاریابی برای جلوگیری از کاهش سود پیشنهاد می گردد.

۴) در جمع آوری اطلاعات و آموزش نیروی انسانی، بخش های نادیده گرفته شده ی بازار بررسی می گردد.

سؤال ۸۴: با تفکیک افقی بیشتر، حیطه ی کنترل و سلسله مراتب سازمان به ترتیب چگونه است؟ (اجرایی۹۳)

۱) وسیع- بلند                            ۲) وسیع- کوتاه                            ۳) ثابت- بلند                      ۴) ثابت- کوتاه

سؤال ۸۵: میزان تقسیم وظایف و تعداد سطوح در سازمان، نشانگر کدام جزء ساختار است؟ (اجرایی ۹۳)

۱) عدم تمرکز                            ۲) رسمیت                          ۳) پیچیدگی                            ۴) گستردگی

سؤال ۸۶: کدام یک از موارد، محیط مناسب برای راهبردهای تدافعی را نشان می دهد؟ (اجرایی ۹۳)

۱) نسبتا پایدار

۲) پویا و رو به رشد

۳) دارای تغییرات نسبتا متوسط

۴) هر نوع محیط و موقعیت مقتضی

سؤال ۸۷:  …………. ترکیبی از استاندارد کردن و عدم تمرکز است. (اجرایی ۹۳)

۱) ادهوکراسی                 ۲) ساختار بخشی                  ۳) بوروکراسی ماشینی             ۴) بوروکراسی حرفه ای

بخش دوم: دکتری

سوال ۸۸: در به کارگیری راهبرد (چرخه) تغییر مشارکتی از چه الگوی ارتباطی باید استفاده کرد؟ (دکتری ۹۰)

۱) دایره‏ای                                   ۲) ستاره‏ای                      ۳) زنجیره‏ای                     ۴) خوشه‏ای

سوال ۸۹: صرف ارزیابی چه چیزهایی موجب پیدایش معضل سازمانی می‏گردد؟ (دکتری ۹۰)

۱) عوامل میانجی                    ۲) عوامل مداخله                ۳) متغیرهای خروجی             ۴) متغیرهای ورودی

سوال ۹۰: سیستم کنترلی نوع سوم با استفاده از چه ساز و کارهایی ایجاد می‏گردد. (دکتری ۹۰)

۱) تقسیم کار و تخصص‏گرایی                                                          ۲) ادغام افقی مشاغل و گسترش شغلی

۲) چرخش شغلی و خودکنترلی                                            ۴) غنی‏سازی شغل با ادغام عمودی مشاغل

سوال ۹۱: تعداد سطوح و شاخه‏های سازمانی و واحدهای مختلف در مناطق جغرافیایی نشانگر کدام یک از ویژگی‏های ساختار سازمانی است؟ (دکتری ۹۲)

۱) رسمیت                       ۲) پیچیدگی                               ۳) تمرکز                                     ۴) اندازه

سوال ۹۲: ارتباطات حداقلی در سازمان زمینه‏ساز …….. (دکتری ۹۲)

۱) سلسله مراتب بلند است.        ۲) حیطه نظارت وسیع است                     ۳) شادمانی                      ۴) خوشبینی

سوال ۹۳: کدام سبک رهبری برای آمادگی زیر متوسط به کار می‏رود؟ (دکتری ۹۲)

۱) اقناعی                                    ۲) دستوری                               ۳) حمایتی                           ۴) تفویضی

سوال ۹۴: حدیث نبوی «رأس‏الدین الورع: اساس دین پرهیز کردن است.» بیانگر کدام سیستم کنترل است؟ (دکتری کارآفرینی ۹۲)

۱) ارزشی                      ۲) تشخیصی                              ۳) تحدیدی                         ۴) تعاملی

سوال ۹۵: در کدام الگوی ارتباطی، یک نفر به طور غیر رسمی خبری را به عده‏ای می‏دهد و هر یک از آن‏ها نیز خبر را به عده‏ای دیگر انتقال می‏دهد؟ (دکتری کارآفرینی ۹۲)

۱) خوشه‏ای                   ۲) رشته‏ای                                ۳) تصادفی                            ۴) تابشی

سوال ۹۶: طبق نظریه‏ی جانشین‏های رهبری، رسمی بودن کامل سازمان و ارضاءکننده بودن نفس کار به ترتیب جانشین کدام سبک رهبری است؟ (دکتری کارآفرینی ۹۲)

۱) حمایتی- حمایتی          ۲) حمایتی-وظیفه‏ گرا          ۳) وظیفه‏ گرا- وظیفه‏ گرا             ۴) وظیفه‏ گرا- حمایتی

سوال ۹۷: اگر سازمان تحت تسلط بدنه‏ی عملیاتی قرار گیرد، کدام ساختار به وجود می‏آید؟ (دکتری کارآفرینی ۹۲)

۱) ادهوکراسی                   ۲) ساختار ساده                 ۳) بوروکراسی حرفه ‏‏ای              ۴) بوروکراسی ماشین

سوال ۹۸: تفکیک عمودی در طراحی ساختار به چه معناست؟ (دکتری کارآفرینی ۹۲)

۱) تقسیم تخصص ‏ها            ۲) تقسیم اختیار              ۳) تقسیم کار شدید                  ۴) تقسیم دوایر تخصصی

سوال ۹۹: منظور از پیچیدگی محیط چیست؟ (دکتری کارآفرینی ۹۲)

۱) ابهام در عناصر محیطی                                        ۲) تعدد عناصر محیطی

۳) سطح بالای تغییر عناصر محیطی                            ۴) سطح پایین آگاهی و اطلاعات از عناصر محیطی

سوال ۱۰۰: عامل مهم در رابطه با پیچیدگی و رسمیت چیست؟ (دکتری کارآفرینی ۹۲)

۱) تفکیک جفرافیایی                 ۲) تفویض اختیار                ۳) تفکیک عمودی                 ۴) تفکیک افقی

سوال ۱۰۱: در کدام یک از انواع کنترل، اهداف مورد نظر با پیش‏بینی اجراها مقایسه می‏شوند؟ (دکتری ۹۳)

۱) راهبردی                      ۲) پیشنگر                     ۳) بازخور                       ۴) زمان وقوع

سوال ۱۰۲: در نظریه جانشین‏های رهبری، وجود گروه‏های منسجم کاری جانشین کدام نوع رهبری است؟ (دکتری ۹۳)

۱) رهبری وظیفه‏گرا و حمایتی                                     ۲) رهبری مشارکتی

۳) رهبری کارآفرین                                                            ۴) رهبری انسان‏گرا و تفویضی

سوال۱۰۳: سوا کدام مورد جزو الگوهای ارتباطی غیررسمی است؟ (دکتری ۹۳)

۱) رشته‏ای                           ۲) ستاره‏ای                     ۳) زنجیره‏ای                       ۴) حلقه‏ای

سوال ۱۰۴: کدام گزینه مزیت ساختار ماتریسی به شمار نمی‏آید؟ (دکتری ۹۳)

۱) تعارض میان‏فردی کاهش می‏یابد.

۲) ارتباطات میان متخصصان مختلف را افزایش می‏دهد.

۳) استفاده از افراد حرفه‏ای ماهر را حداکثر می‏سازد.

۴) استفاده از تیم‏های میان‏بخشی، گروه‏گرایی را کاهش می‏دهد.

سوال ۱۰۵: کدام یک از موارد زیر جزء مزایای عمده ساختارهای بلند محسوب می‏شود؟ (دکتری ۹۳)

۱) تبادل کند اطلاعات و تحریف آن                                      ۲) کاهش مسئولیت و انگیزش

۳) افزایش هزینه‏های بوروکراسی                                          ۴) افزایش کنترل

سوال ۱۰۶: در چه حالتی زمینه برای عدم تمرکز سازمانی کمتر فراهم می‏‏شود؟ (دکتری ۹۳)

۱) اعتماد مدیران به زیردستان

۲) عدم تأثیرگذاری تصمیمات یک واحد بر واحدهای دیگر

۳) وجود مکانیزم‏های تبادل اطلاعات

۴) وجود سیستم بازخور مناسب برای ارزیابی نتایج تصمیمات

سوال ۱۰۷: در کدام یک از انواع ساختار سازمانی، ستاد فنی و پشتیبانی از خطوط عملیاتی سازمان منفک شده، ستاد فنی از قدرت زیادی برخوردار است و از طریق خط مشی، رویه‏ها، قوانین و مقررات، رسمیت زیادی بر سازمان حاکم می‏باشد؟ (دکتری ۹۳)

۱) سازمانی ساده             ۲) بوروکراسی حرفه‏ای                  ۳) بوروکراسی بخشی               ۴) بوروکراسی ماشینی

سوال ۱۰۸: فرصتی که در اختیار فرد قرار می‏گیرد تا دیدگاه خود در مورد پیامدها را برای تصمیم گیرندگان بیان کند جزو ارکان اساسی کدام نوع عدالت است؟ (دکتری ۹۳)

۱) تعاملی                     ۲) توزیعی                                ۳) رویه‏ای                             ۴) سازمانی

سوال ۱۰۹: در الگوهای تقویت، کدام نوع موجب کاهش تکرار یک رفتار غیر دلخواه از طریق قطع پاداش‏های آن می‏گردد؟ (دکتری ۹۳)

۱) تنبیه                       ۲) پرهیز                                  ۳) خاموش سازی                    ۴) تقویت منفی

سوال ۱۱۰: در «شبکه مدیریت» در کدام بخش کارآیی حاصل سازمان دادن به شیوه‏ای است که عامل انسانی کمترین تأثیر را در آن داشته باشد؟ (دکتری ۹۳)

۱) ۱ـ۱                         ۲) ۹ـ۱                                   ۳) ۱ـ ۹                              ۴) ۹ـ۹

سوال ۱۱۱: محیط بوروکراسی بخشی (شعبه ای) چگونه است؟ (دکتری کارآفرینی ۹۳)

۱) ساده و پویا          ۲) ساده و باثبات         ۳) پیچیده و پویا           ۴) پیچیده و باثبات

سوال ۱۱۲: برای لحاظ عدم اطمینان‏های استراتژیک در محیط، کدام سیستم کنترلی مناسب تر است؟ (دکتری کارآفرینی ۹۳)

۱) تشخیصی          ۲) ارزشی          ۳) تحدیدی         ۴) تعاملی

سوال ۱۱۳: در کدام شبکه ارتباطی رسمی، سرعت کند، دقت ضعیف ولی روحیه ی افراد خیلی خوب است؟ (دکتری کارآفرینی ۹۳)

۱) دایره ای                      ۲) همه جانبه                   ۳) سه شاخه                    ۴) ستاره ای

پاسخنامه

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
۱ ۲ ۲۲ ۳ ۴۳ ۲ ۶۴ ۳ ۸۵ ۳
۲ ۲ ۲۳ ۲ ۴۴ ۲ ۶۵ ۲ ۸۶ ۱
۳ ۱ ۲۴ ۴ ۴۵ ۲ ۶۶ ۱ ۸۷ ۴
۴ ۲ ۲۵ ۱ ۴۶ ۳ ۶۷ ۳ ۸۸ ۱
۵ ۱ ۲۶ ۲ ۴۷ ۱ ۶۸ ۴ ۸۹ ۳
۶ ۳ ۲۷ ۴ ۴۸ ۱ ۶۹ ۱ ۹۰ ۴
۷ ۳ ۲۸ ۱ ۴۹ ۱ ۷۰ ۲ ۹۱ ۲
۸ ۲ ۲۹ ۲ ۵۰ ۲ ۷۱ ۲ ۹۲ ۲
۹ ۴ ۳۰ ۳ ۵۱ ۳ ۷۲ ۲ ۹۳ ۱
۱۰ ۳ ۳۱ ۲ ۵۲ ۴ ۷۳ ۲ ۹۴ ۳
۱۱ ۱ ۳۲ ۲ ۵۳ ۴ ۷۴ ۳ ۹۵ ۱
۱۲ ۱ ۳۳ ۱ ۵۴ ۲ ۷۵ ۱ ۹۶ ۴
۱۳ ۳ ۳۴ ۴ ۵۵ ۲ ۷۶ ۳ ۹۷ ۳
۱۴ ۳ ۳۵ ۳ ۵۶ ۳ ۷۷ ۴ ۹۸ ۲
۱۵ ۱ ۳۶ ۲ ۵۷ ۴ ۷۸ ۱ ۹۹ ۲
۱۶ ۴ ۳۷ ۴ ۵۸ ۲ ۷۹ ۲ ۱۰۰ ۴
۱۷ ۲ ۳۸ ۲ ۵۹ ۲ ۸۰ ۲ ۱۰۱ ۲
۱۸ ۱ ۳۹ ۱ ۶۰ ۲ ۸۱ ۱ ۱۰۲ ۱
۱۹ ۳ ۴۰ ۱ ۶۱ ۲ ۸۲ ۱ ۱۰۳ ۱
۲۰ ۴ ۴۱ ۴ ۶۲ ۲ ۸۳ ۳ ۱۰۴ ۴
۲۱ ۲ ۴۲ ۲ ۶۳ ۴ ۸۴ ——–!!! ۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۲ ۱۰۸ ۳ ۱۱۰ ۳ ۱۱۲ ۴
۱۰۷ ۴ ۱۰۹ ۳ ۱۱۱ ۲ ۱۱۳ ۱

بسمه تعالی

آزمون پنجم هفته جاری: از سازماندهی تا آخر کتاب رضاییان( براساس جزوه هم از سازماندهی تا سر جلسه دهم فقط جلسه هشتم جزش نیست)

بسمه تعالی

سوالات جلسه چهارم

سوال ۱: ماهیت اساسی برنامه ریزی عبارت است از: (مدیریت ۷۰)

۱) هدف گذاری                      ۲) پیش بینی                     ۳) تدارکات امکانات                         ۴) بسیج منابع

سوال ۲: بنا به اصل برنامه ریزی برای دست یافتن به هدف مورد نظر: (مدیریت ۷۰)

۱) تلاش فیزیکی باید قبل از تلاش ذهنی صورت پذیرد.

۲) تلاش ذهنی باید قبل از اقدام به انجام کار صورت پذیرد.

۳) تلاش ذهنی باید پس از تلاش فیزیکی صورت پذیرد.

۴) برنامه ریزی کافی باید پس از تلاش فیزیکی صورت پذیرد.

سوال ۳: کدام مورد جزء هدف های برنامه ریزی نمی باشد؟ (مدیریت ۷۰)

۱) افزایش احتمال رسیدن به هدف از طریق تنظیم فعالیت ها

۲) افزایش جنبه اقتصادی (مقرون به صرفه بودن) عملیات

۳) تمرکز بر سلسله فعالیت هایی که برای رسیدن به هدف طراحی می شود.

۴) تهیه ابزاری برای کنترل عملیات

سوال ۴: برنامه های همیشگی عبارتند از: (مدیریت ۷۱)

۱) بودجه، پروژه، برنامه مراحل کار

۲) خط مشی، روش ها، رویه ها و مقررات

۳) بودجه، پروژه، رویه ها و مقررات

۴) خط مشی، برنامه مراحل کار، پروژه

سوال ۵: از جمله ویژگی های خط مشی، موارد زیر را می توان نام برد: (مدیریت ۷۱)

۱) تعهد، ایثار و علاقه مدیران و کارکنان را جلب کند.

۲) ویژگی تضایقی داشته باشد.

۳) در تنظیم آن از خلاقیت و نوآوری استفاده نشود.

۴) صراحت و وضوح، قابلیت اجرایی و انعطاف، جامعیت و هماهنگی

سوال ۶: براساس اصل تعهدات، برنامه عبارت است از: (مدیریت ۷۲)

۱) داشتن هدف و انتخاب راه رسیدن به آن

۲) تجسم و طراحی وضع مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه های رسیدن به آن

۳) تعهد نسبت به انجام یک سری از فعالیت ها برای رسیدن به هدف

۴) تعهد نسبت به کار، سازمان و گروه های کاری

سوال ۷: Procedure، رویه ی برنامه ای زمان بندی شده برای اجرای ……………. است. (مدیریت ۷۲)

۱) استراتژی                     ۲) روش                               ۳) خط مشی                        ۴) دستور العمل

سوال ۸: ………………… عبارت است از برنامه جامع و کاملی که بر مبنای آن نیل به اهداف سازمان تضمین می گردد. (مدیریت ۷۳)

۱) خط مشی                 ۲) استراتژی                               ۳) قانون                             ۴) سازماندهی

سوال ۹: منظور از هدف گذاری چیست؟ (مدیریت ۷۳)

۱) نیل به ماموریت ها

۲) تفکیک ماموریت ها به اهداف کمی و کیفی

۳) تضمین حصول آرزوها

۴) تضمین حصول اهداف

سوال ۱۰: برنامه ریزی اجازه می دهد: (مدیریت ۷۳)

۱) هدف های پیش بینی نشده در سازمان، تحقق بخشیده شود.

۲) نسبت به هزینه و تخصیص مواد و منابع اقدام شود.

۳) فعالیت های سازمان هماهنگ با اهداف پیش برود.

۴) عملیات و اهداف اندازه گیری نشود.

سوال ۱۱: مدیریت بر مبنای هدف (M.B.O) فرآیندی است که ……….. (مدیریت ۷۳)

۱) از طریق آن مدیران سطوح مختلف، مشترکا هدف های سازمان و راه های نیل به آن ها را مشخص می سازند.

۲) مدیران سطوح عالی در آن به تبیین اهداف پرداخته و مدیران سطوح عملیاتی، راه های نیل به آن اهداف را مشخص می کنند.

۳) مدیران سطوح پایه اهداف عملیاتی و مدیران سطوح عالی، اهداف استراتژیک را تعیین می کنند.

۴) کارکنان در گروه های کاری کوچک به تجزیه و تحلیل هدف ها و رسالت های سازمان می پردازند.

سوال ۱۲: رویه بر حسب تعریف چگونه است؟ (مدیریت ۷۴)

۱) راه تأمین اهداف سازمان

۲) راهنمای اتخاذ تصمیم های آتی

۳) محدود تر از سیاست ها و مشخص کننده جریان عملیات در مدیریت

۴) نحوه اجرای جدول زمان بندی روش ها

سوال ۱۳: این تعریف: برنامه عبارت است از قبول مسئولیت برای انجام دادن یک سلسله عملیات به منظور تحقق هدف، بر مبنای اصل ………………….. است؟ (مدیریت ۷۵)

۱) برنامه ریزی                       ۲) تعهدات                            ۳) واقعیت ها                               ۴) هماهنگی

سوال ۱۴: عواملی چون سبک رهبر، سیستم، نیروی انسانی، ارزش های مشترک و ساختار، در کدام رهیافت مدیریتی مطرح است؟ (مدیریت ۷۷)

۱) اقتضایی                       ۲) ۷ S (هفت سین) مک کینزی                ۳) سیستمی                  ۴) فنی- اجتماعی

سوال ۱۵: هدف ……………… راهنمایی تفکرات در تصمیم گیری بوسیلهی مشخص نمودن محدوده ی صلاحدید تصمیم گیرنده است. (مدیریت ۷۷)

۱) دستورالعمل ها             ۲) رویه ها                                        ۳) خط مشی                      ۴) قوانین

سوال ۱۶: مدیران ارتباطات از خارج به داخل را با کدام هدف برنامه ریزی می کنند؟ (مدیریت ۷۹)

۱) استفاده از قوت های داخلی سازمان با در نظر گرفتن محدودیت ها

۲) استفاده از فرصت های محیطی و اجتناب از مسائل محیطی

۳) استفاده از اطلاعات داخلی سازمان با در نظر گرفتن ضعف ها

۴) استفاده از مسیر های رسمی و غیر رسمی ارتباطات

سوال ۱۷: پیش بینی اولویت فعالیت ها برای تحقق هدف های کلی سازمان، …………………….. به شمار می آید. (مدیریت ۸۰)

۱) برنامه ریزی                         ۲) بودجه بندی                       ۳) سازماندهی                     ۴) طبقه بندی مشاغل

سوال ۱۸: در برنامه ریزی استراتژیک، فرصت ها و تهدیدات محیطی چگونه احصاء می شوند؟ (مدیریت ۸۲)

۱) به طور مستقل قابل تعیین می باشند.

۲) در تعامل با قوت ها و ضعف های درونی، معین می شوند.

۳) در رابطه با دیدگاه های مدیران عالی معین می شوند.

۴) وابسته به شرایط و امکانات اقتصادی و اجتماعی محیط می باشند.

سوال ۱۹: برنامه ریزی ………………. به ((وحدت جهت)) می انجامد و برنامه ریزی …………………… تعهد افراد به اجرای برنامه را افزایش می دهد. (مدیریت ۸۲)

۱) از داخل به خارج- از خارج به داخل

۲) از خارج به داخل- از داخل به خارج

۳) از پایین به بالا- از بالا به پایین

۴) از بالا به پایین- از پایین به بالا

سوال ۲۰: در تحلیل محیط سازمان، از مقایسه ی تهدیدات خارجی با قوت های سازمان چه چیزی معین می شود؟ (مدیریت ۸۷)

۱) اهرم نفوذ                        ۲) آسیب پذیری                    ۳) محدودیت ها                    ۴) مسائل

سوال ۲۱:  برنامه ریزی ……………….. با تدوین برنامه هایی شروع می شود که در سطوح عملیاتی شکل می گیرند، بدون آن که به محدودیت های کلی سازمان توجه شود. (مدیریت ۸۷)

۱) از پایین به بالا (Bottom- up planning)

۲) از بالا به پایین (Top- down planning)

۳) از خارج به داخل  (outside- in planning)

۴) از داخل به خارج  (Inside- out planning)

سوال ۲۲: باتوجه به ماتریس بی- سی- جی، وضعیت رقابتی غالب در یک صنعت دارای رشد ضعیف با کدام شرایط مواجه است؟ (مدیریت ۸۷)

۱) سهم و رشد کم            ۲) سهم کم و رشد زیاد                    ۳) سهم و رشد زیاد             ۴) سهم زیاد و رشد کم

سوال ۲۳: محیط مناسب برای راهبرد تدافعی کدام است؟ (مدیریت ۹۱)

۱) نسبتا پایدار            ۲) پویا و رو به رشد         ۳) دارای تغییرات نسبتا متوسط     ۴) هر نوع محیط و موقعیت مقتضی

سوال ۲۴: منظور از فرصت های محیطی چیست؟ (اجرایی ۷۵)

۱) موقعیت های استثنایی است که سازمان می تواند در آن از رقبای خود پیشی بگیرد.

۲) امکاناتی است که دولت در اختیار سازمان ها می گذارد.

۳) شرایطی در محیط است که سازمان می تواند از آن در جهت بقاء و رشد خود سود ببرد.

۴) مهلت های زمانی است که سازمان ها برای بازسازی خود دارند.

سوال ۲۵: کدام تعریف از برنامه ریزی، جامع ترین بیان از وظیفه برنامه ریزی مدیران است؟ (اجرایی ۷۷)

۱) تعیین درآمدهای احتمالی و هزینه های احتمالی در دوره ی برنامه ریزی، اختصاص بهینه ی منابع به مصارف

۲) تعیین اهداف سازمان، تشخیص مسیر اصلی رسیدن به هدف، تعیین سلسله مراتب اقدام ها

۳) تعیین اقدام های ضروری با توجه به ماموریت سازمان، تعیین اولویت ها، اقدامات منظم و حساب شده

۴) نگرش نافذ به آینده، تعیین وقایع ا حتمالی مهم، تدارک برای مقابله

سوال ۲۶: مهم ترین گام در فرآیند برنامه ریزی عبارت است از: (اجرایی ۷۸)

۱) تعیین و تبیین اصول و مبانی برنامه ریزی

۲) فهرست کردن گزینه های مختلف که منجر به تحقق اهداف سازمانی می شوند.

۳) طراحی برنامه ای برای پیگیری گزینه های منتخب

۴) تدوین اهداف سازمانی

 

 

سوال ۲۷: در تعاریف انواع برنامه ها، کدام یک از تعاریف صحیح است؟ (اجرایی ۸۰)

۱) استراتزژی (Strategy) مشخص کردن اهداف بلندمدت اساسی یک مؤسسه و تدارک عملکرد لازم و تخصیص منابع برای به دست آوردن این اهداف است.

۲) خط مشی (Policy) برنامه ای است که بایدها و نبایدهایی را که تخطی از آن ها را مجاز نمی دانند، مشخص می کند.

۳) دستورالعمل (Procedure) مجموعه ای از هدف ها و خط مشی ها و روش های انجام کار است که باید طی شود.

۴) قانون (Rule) برنامه ای است که روش مطلوب انجام فعالیت های آینده را مشخص می کند.

سوال ۲۸: کدام یک از عوامل زیر، از ویژگی های برنامه ریزی عملیاتی نیست؟ (اجرایی ۸۰)

۱) واقع بینانه و عملی بودن           ۲) قابل سنجش بودن        ۳) جزئی و مشخص بودن          ۴) انعطاف پذیر بودن

سوال ۲۹: یک روش متداول برنامه ریزی که توسط گروه مشاوران بوستون ارائه شده است، …………………. نامیده می شود. (اجرایی ۸۱)

۱) مدل هفت S                 ۲) سبد بی. سی. جی                   ۳) سبد ای. بی. سی              ۴) ماتریس راهبردی

سوال ۳۰: مدل هفت S توسط گروه مشاوران ………………. ارائه شده است. (اجرایی ۸۱)

۱) بوستون                     ۲) ا. د. ی                                 ۳) مک کینزی                         ۴) بی. سی. جی

سوال ۳۱: فرهنگ سازمان بر مبنای سیستم …………………. درون سازمان تعریف می شود. (اجرایی ۸۱)

۱) ساختار، راهبرد و کارکنان

۲) ارزش ها، باورها و آداب مشترک افراد

۳) مهارت ها، سبک ها و ارزش های مشترک کارکنان

۴) فراگردها، ویژگی ها و الگوهای رفتاری افراد

سوال ۳۲: چهار راهبرد کلی که سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی اتخاذ می کنند، کدامند؟ (اجرایی ۸۱)

۱) متمایز ساختن، کاهش هزینه ها، افزایش اثر بخشی، پیشروی

۲) مزیت رقابتی، قلمرو رقابت، کاهش هزینه ها، متمایز ساختن بازده

۳) پویا و رو به رشد، نسبتا پایدار، دارای تغییرات نسبتا متوسط، هر نوع محیط و موقعیت مقتضی

۴) متمایز ساختن، کاهش هزینه ها، صرف هزینه به صورت متمرکز، متمایز ساختن به صورت متمرکز

سوال ۳۳: راهبردهای چهارگانه ای که در چارچوب مدل انطباقی مطرح شده اند، عبارتند از: (اجرایی ۸۱)

۱) پیشروی، تدافعی، تحلیل گری و واکنشی

۲) راهبرد معرفی، راهبرد رشد، راهبرد بلوغ و راهبرد افول

۳) راهبرد محیطی، راهبرد رو به رشد، راهبرد پایدار و راهبرد مقتضی

۴) راهبرد تحقیق و توسعه، پیش بینی فروش، تولید و آزمایش های بازاریابی، جمع آوری اطلاعات و آموزش نیروی انسانی

سوال ۳۴: تجزیه و تحلیل SOWT در انجام کدام یک از وظایف مدیریت، مورد استفاده قرار می گیرد؟ (اجرایی ۸۲)

۱) کنترل                          ۲) رهبری                           ۳) سازماندهی                  ۴) مدیریت استراتژیک

سوال ۳۵: اصل تعهدات بیان می دارد: (اجرایی ۸۳)

۱) برنامه در هر شرایطی لازم الاجرا است.

۲) ما متعهد به اجرای دقیق برنامه هستیم.

۳) در برابر تصمیماتی که می گیریم مسئول هستیم.

۴) طول مدت برنامه باید تکافوی انجام تعهدات ناشی از تصمیم را بنماید.

سوال ۳۶: مدیریت بر مبنای هدف (MBO) برای اولین بار توسط چه کسی در ادبیات مطرح شد؟ (اجرایی ۸۴)

۱) مک کللند                      ۲) چارلز هنری                          ۳) پیتر دراکر                        ۴) چستر بارنارد

 

سوال ۳۷: کدام یک از برنامه های عملیاتی به صورت موردی استفاده می شود؟ (اجرایی ۸۴)

۱) سیاست ها                  ۲) خط مشی ها                            ۳) پروژه                                ۴) رویه

سوال ۳۸: کدام استراتژی جزء استراتژی های عمومی پورتر محسوب نمی شود؟ (اجرایی ۸۴)

۱) استراتژی تمایز           ۲) استراتژی تمرکز            ۳) استراتژی همکاری با رقبا              ۴) استراتژی رهبری قیمت

سوال ۳۹: استراتژی رقابتی پورتر عبارت است از: (اجرایی ۸۷)

۱) کاهش هزینه، متمایز ساختن محصول و تمرکز

۲) متمایز ساختن محصول، کنترل کیفی و روابط صمیمی با کارکنا

۳) کاهش هزینه، اعمال کنترل بسیار شدید و داشتن انعطاف پذیری

۴) کاهش هزینه، اعمال کنترل نسبتا آرام و رضایتمندی مشتریان

سوال ۴۰: برای محاسبه ی زمان برنامه از کدام اصل استفاده می شود؟ (اجرایی ۸۷)

۱) برنامه ریزی                ۲) تصمیم گیری                      ۳) تعهدات                           ۴) واقعیت ها

سوال ۴۱: در کدام فرآیند مدیریتی، سرپرستان با همکاری کارکنان خود هدف های عملکردی را تعیین و نتایج عملکردی را مورد بازنگری قرار داده، برنامه ریزی و کنترل را تلفیق می نمایند؟ (اجرایی ۸۸)

۱) مدیریت بر مبنای هدف (Management by Objective)

۲) مدیریت بر مبنای کمال  ((Management by Excellence

۳) مدیریت بر مبنای اقتضا Management by Contingency))

۴) مدیریت بر مبنای استثنا (Management by Eception)

سوال ۴۲: اصل عمده و محوری در مدیریت بر مبنای هدف (MBO)، چیست؟ (اجرایی ۸۸)

۱) اجرا                              ۲) نظارت                       ۳) برنامه ریزی                                ۴) مشارکت

سوال ۴۳: در مدیریت استراتژیک به روش SWOT، بررسی درونی در برگیرنده …………….. است. (اجرایی ۸۸)

۱) قوت ها و ضعف ها

۲) شرایط محیطی و سازمانی

۳) فرصت ها و تهدیدات

۴) امکانات بالقوه و بالفعل سازمانی

 

بخش دوم: دکتری

سوال ۴۴: راهبرد سطح سازمان مادر چه نقشی دارد؟ (دکتری  مدیریت ۹۰)

۱) حمایت از فعالیت های صفی و ستادی در سازمان

۲) تعیین جهت هایی که کل سازمان باید تعقیب کند.

۳) شیوه های عمده رقابت در هر یک از بخش ها و فعالیت های اصلی

۴) نحوه فعالیت در ناحیه وظیفه ای سازمان در حمایت از راهبردهای سه گانه

سوال ۴۵: طول مدت هر برنامه براساس چه اصلی تعیین می شود؟ (دکتری مدیریت ۹۰)

۱) تعهدات                     ۲) تصمیم گیری                  ۳) واقعیت ها                    ۴) برنامه ریزی

سوال ۴۶: کنترل متمرکز تعدیل یافته، کنترل شدید بر فعالیت های جاری و کنترل کم بر فعالیت های جدید از ویژگی های ساختاری کدام استراتژی است؟ (دکتری مدیریت ۹۲)

۱) آینده نگر                   ۲) انفعالی                          ۳) تدافعی                       ۴) تحلیل گر

 

 

سوال ۴۷: ویژگی های ساختاری استراتژی آینده نگر کدامند؟ (دکتری مدیریت ۹۳)

۱) تقسیم کار بالا، رسمیت زیاد، تمرکز                           ۲) انعطاف پذیری، تفویض اختیار محدود، رسمیت زیاد

۳) انعطاف پذیری، رسمیت کم، عدم تمرکز                      ۴) کنترل متمرکز، ثبات رویه، عدم تمرکز سازمانی

سوال ۴۸: در کدام استراتژی مدیران به میزان قابل توجهی تغییرات و عدم اطمینان محیطی را درک نموده اما منتظرند تا رقبا پاسخ قابل اعتماد و پایداری نسبت به موضوع بدهند تا آنها با سرعت آن را پذیرفته و بر طبق آن در برابر محیط، واکنش نشان دهند؟  ) دکتری مدیریت)

۱) تحلیل گر                       ۲) تدافعی                      ۳) انفعالی                       ۴) آینده نگر

 

پاسخنامه

 

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
۱ ۲ ۱۹ ۴ ۳۷ ۳
۲ ۲ ۲۰ ۳ ۳۸ ۳
۳ ۳ ۲۱ ۱ ۳۹ ۱
۴ ۲ ۲۲ ۴ ۴۰ ۳
۵ ۴ ۲۳ ۱ ۴۱ ۱
۶ ۳ ۲۴ ۳ ۴۲ ۴
۷ ۳ ۲۵ ۲ ۴۳ ۱
۸ ۲ ۲۶ ۴ ۴۴ ۲
۹ ۲ ۲۷ ۱ ۴۵ ۱
۱۰ ۳ ۲۸ ۴ ۴۶ ۴
۱۱ ۱ ۲۹ ۲ ۴۷ ۳
۱۲ ۳ ۳۰ ۳ ۴۸ ۱
۱۳ ۱ ۳۱ ۲    
۱۴ ۲ ۳۲ ۴
۱۵ ۳ ۳۳ ۱
۱۶ ۲ ۳۴ ۴
۱۷ ۱ ۳۵ ۴
۱۸ ۲ ۳۶ ۳

 

آزمون جلسه سوم کلاسی:  خلاقیت + تصمیم گیری

سوال ۱: شیوه خلاق در اندیشیدن شیوه ای است که ………………………….  (مدیریت ۷۰)

۱) در آن ذهن به علت های هر واقعه و ارزیابی آن ها می پردازد.

۲) در آن ذهن به طور عمیق با یک مساله در گیر می شود و به تجسم وتنظیم آن می پردازد.

۳) در آن فرد استدلال های خود را بر اساس اجزای گوناگونی برای رسیدن به یک نتیجه یا اصل کلی قرار می دهد.

۴) در آن فرد از نتیجه گیری های کلی به فکری خاص می رسد.

سوال ۲: موانع اصلی در ظهور خلاقیت عبارتند از: (مدیریت ۷۰)

۱) عدم اعتماد به نفس، ناآگاهی، عدم احساس امنیت، خو گرفتن به رویه های قدیمی

۲) عدم اعتماد به نفس، ترس از انتقاد و شکست، تمایل به همرنگی و همگونی، عدم تمرکز ذهنی

۳) عدم تمرکز ذهنی، عدم تمرکز حواس، ناآگاهی، عدم احساس امنیت

۴) خو گرفتن به روش های قدیمی، عدم تمرکز ذهنی، تمایل به همرنگی، ناآگاهی

سوال ۳: خلاقیت برای بقای هر سازمان لازم است و در مجموع می توان گفت: (مدیریت ۷۰)

۱) خلاقیت به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است.

۲) خلاقیت در هر نوع فعالیتی صورت نمی گیرد.

۳) خلاقیت تنها به نوع خاصی از فعالیت ها محدود می شود.

۴) خلاقیت فردی را با مشاوره و هدایت نمی توان تقویت کرد.

سوال ۴: در روش راه حل جویی قیاسی مستقیم (Brain storming) تاکید می شود: (مدیریت ۷۱)

۱) هیچ فکری مورد انتقاد قرار نگیرد.

۲) به کیفیت فکر ها به جای کمیت آن ها اهمیت داده شود.

۳) هر چه فکر ها بکر تر (رادیکال تر) نباشد بهتر است.

۴) به کمیت و کیفیت فکرها هر دو اهمیت داده شود.

سوال ۵: بنا به اصل خلاقیت در هنگام تلاش برای تحصیل چند فکر، از ……………… آن ها باید اجتناب شود؟ (مدیریت ۷۲)

۱) ارزیابی                              ۲) ثبت                                ۳) کمیت                                  ۴) تثبیت

سوال ۶: نوآوری ………….. خلاقیت است. (مدیریت ۷۴)

۱) کاربردی کردن                  ۲) مترادف                             ۳) محدود تر از                            ۴) وسیع تر از

سوال ۷: تفکر خلاق، عبارت است از: (مدیریت ۷۵)

۱) اندیشیدن ژرف، تجسم، فرموله کردن مسئله

۲) تفکر مبتنی بر حوادث آینده به جای علل موجود در حل مسئله

۳) تفکر استدلالی بر اساس جزئیات مسئله

۴) تفکر مبتنی بر تجزیه یک کل به عوامل تشکیل دهنده آن

سوال ۸: وقتی ما بدون ارزیابی ((فکرها)) فقط به کمیت فکرهای ارئه شده اهمیت می دهیم از چه روشی برای سلاست فکر استفاده کرده ایم؟ (مدیریت ۷۶)

۱) راه حل جویی قیاسی غیر مستقیم

۲) راه حل جویی قیاسی مستقیم

۳) راه حل جویی قیاسی رقابتی مستقیم

۴) گروه های اسمی

سوال ۹: در جلسات تحرک مغزی (طوفان مغزی) کدام یک از اصول زیر حاکم است؟ (مدیریت ۷۸)

۱) انتقاد بدون پرده و صریح توصیه می شود.

۲) بازخورهای سریع به نظرات ابراز می شود.

۳) کمیت نظرات ابراز شده واجد اهمیت است.

۴) کیفیت نظرات ابراز شده از اهمیت برخوردار است.

سوال ۱۰: به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید چه نام دارد؟ (مدیریت ۸۶)

۱) انطباق                         ۲) خلاقیت                                ۳) نوآوری                                 ۴) تغییر

سوال ۱۱: کدام شیوه‌ی افزایش سلاست فکر، میان دو شی یا دو فکر، روابطی را به صورت اجباری برقرار می کند؟ (مدیریت ۸۷)

۱) تحلیل شبکه             ۲) هم اندیشی                          ۳) یادداشت برداری                      ۴) تحلیل داده/ باز داده

سوال ۱۲: نوعی از تفکر که در آن ذهن، به طور عمیق با یک مسئله درگیر می شود و به تجسم و واضح سازی آن می پردازد، چه نام دارد؟ (مدیریت ۸۷)

۱) استقرایی                          ۲) خلاق                           ۳) سببی                                       ۴) قیاسی

سوال ۱۳: یکی از موانع خلاقیت عبارت است از: (اجرایی ۸۳)

۱) جمود                          ۲) سکون                            ۳) عادت زدگی                   ۴) ترس از انتقاد و شکست

سوال ۱۴: در تصمیم گیری منطقی مراحل زیر باید رعایت شوند: (مدیریت ۷۰)

۱) تعریف مسئله، جمع آوری اطلاعات، انتخاب بهترین راه حل

۲) تشخیص و تعریف مسئله، یافتن راه حل های مختلف و ارزیابی هر یک از آن ها

۳) تشخیص و تعریف مسئله، جمع آوری و تحلیل واقعیات مربوط، یافتن و ساختن بدیل ها، ارزیابی، انتخاب و اجرای آن

۴) تشخیص و تعریف مسئله، جمع آوری اطلاعات، یافتن راه حل های مختلف، ارزیابی و بررسی امکان پذیری

سوال ۱۵: در تصمیم گیری تحت شرایط ریسک یا مخاطره ………………….. (مدیریت ۷۰)

۱) احتمال وقوع هر یک از حالات شرایط محیطی مشخص نمی باشند.

۲) احتمال وقوع هر یک از حالات شرایط محیطی مشخص می باشند.

۳) احتمال وقوع هر یک از حالات شرایط محیطی ضروری نیست.

۴) تصمیم گیرنده به علت مخاطره قادر به تصمیم گیری نیست.

سوال ۱۶: مدل تصمیم گیری عبارت است از…………………. (مدیریت ۷۰)

۱) الگویی است که تنها از طریق روابط ریاضی، روابط میان متغییرها را نشان می دهد.

۲) الگویی که از واقعیت گرفته شده و غالبا روابط بین متغیرها را به طور ساده و خلاصه نشان می دهد.

۳) الگویی است که در ذهن نظریه پرداز شکل گرفته است.

۴) الگویی است که تصویر کاملی از واقعیت های محیطی است.

سوال ۱۷: در رابطه بین دو فرآیند حل مسئله و تصمیم گیری فعالیت های انتخاب و ا جرای یکی از بدیل ها (راه حل ها) (Alternatives) مشمول: (مدیریت۷۰)

۱) فرآیند حل مسئله می شود.

۲) فرآیند تصمیم گیری می شود.

۳) فرآیند حل مسئله و تصمیم گیری نمی شود.

۴) هر دو  فرآیند حل مسئله و تصمیم گیری می شود.

سوال ۱۸: رویه های  رسمی مستقیم برای پی بردن به وجود مسئله عبارتند از: (مدیریت ۷۱)

۱) انحراف از تجربیات گذشته، انحراف از برنامه پیش بینی شده، شکایت ارباب رجوع یا مشتریان

۲) انحراف از تجربیات گذشته، انحراف از برنامه پیش بینی شده، پیشی گرفتن رقبا

۳) گوشزد کارکنان در حیطه ی نظارت مدیر

۴) فنون علمی مدیریت، کارکنان، ما فوق ها، شکایت ارباب رجوع یا مشتریان

سوال ۱۹: تصمیم های ساختمند عموما در کدام سطح از سطوح مدیریت اتخاذ می شود؟ (مدیریت ۸۰)

۱) میانی                                   ۲) عالی                             ۳) عملیاتی                            ۴) ستادی

سوال ۲۰: فرآیند منطقی حل مسئله به ترتیب عبارت است از: (مدیریت ۸۵)

۱) شناسایی وضعیت، ایجاد بدیل، ارزیابی و انتخاب، اجرا و پیگیری

۲) ارزیابی و انتخاب، شناسایی مسئله، ایجاد بدیل، اجرای تصمیم

۳) اجرا و پیگیری، نظارت، ایجاد بدیل، انتخاب بدیل

۴) ایجاد بدیل، شناسایی بدیل ها، شناسایی مسئله، حل مسئله، اجرا

سوال ۲۱: سه منبع از منابع پیچیدگی فراگرد تصمیم گیری در دنیای معاصر کدام است؟ (مدیریت ۸۵)

۱) آثار کوتاه مدت، مشارکت افراد متعدد در تصمیم گیری، اطلاعات میان رشته ای

۲) آثار کوتاه مدت، قضاوت های ارزشی، شاخص های چندگانه

۳) شاخص های چندگانه، عوامل نامشهود، مخاطره و عدم اطمینان

۴) شاخص های چندگانه، عوامل مشهود، مخاطره و عدم اطمینان

سوال ۲۲: سبک های پردازش اطلاعات تصمیم گیرندگان کدام است؟ (مدیریت ۸۵)

۱) استقراء، قیاس                         ۲) اندیشه، شهود                   ۳) قضاوت، شهود                ۴) علّی، قضاوتی

 

سوال ۲۳: دام های سه گانه‌ی ادراکی و رفتاری در تصمیم‌گیری کدام‌اند؟ (مدیریت ۸۵)

۱) تکیه گاه یابی، روان شناختی، اجتماعی

۲) ظاهرنگری، تعهدات اخلاقی، اعتماد اندک

۳) ظاهرنگری، تعهدات احساسی و اجتماعی، اعتماد بیش از حد

۴) تکیه گاه یابی، تعهدات احساسی و اجتماعی، اعتماد اندک

سوال ۲۴: رویه های غیر مستقیم مسئله یابی کدام اند؟ (مدیریت ۸۶)

۱) کارکنان، رؤسا، ارباب رجوع یا مشتری

۲) کارکنان، انحراف از برنامه، پیشی گرفتن رقبا

۳) انحراف از برنامه، انحراف از تجربه، پیشی گرفتن رقبا

۴) ارباب رجوع یا مشتری، انحراف از تجربه، رقبا

سوال ۲۵: یکی از مهم ترین دلایلی که انسان نمی تواند با عقلانیت کامل تصمیم بگیرد، عبارت است از……….. (مدیریت ۸۷)

۱) تفاوت نگرش ها

۲) اطمینان نسبت به آینده

۳) ارزیابی پیامد های هر تصمیم

۴) اکتفا به راه حل رضایت بخش

سوال ۲۶: کدام یک از گزینه های زیر، مفهوم تصمیم در شرایط خطر (Risk) را در بر دارد؟ (اجرایی ۷۶)

۱) وقتی نتوان درجه ای برای احتمال وقوع عواقب تصمیم در نظر گرفت.

۲) وقتی احتمال وقوع عواقب مطلوب بسیار پایین باشد.

۳) وقتی عواقب تصمیم را فقط با احتمال بتوان تعیین کرد.

۴) وقتی آثار مالی تصمیم بزرگ باشد.

سوال ۲۷: ریسک در تصمیم گیری به موقعیتی اطلاق می شود که در آن: (اجرایی ۷۷)

۱) سازمان با خطر رو به رو است.

۲) احتمال موفقیت معلوم نیست.

۳) خطر عدم موفقیت بیش از حد مقبول است.

۴) احتمال عدم موفقیت معین است.

سوال ۲۸: مدیریت یک فروشگاه زنجیره ای در نظر دارد فروشگاه جدیدی را تاسیس کند. او با بررسی های انجام داده متوجه شده است که سود دهی فروشگاه با افزایش جمعیت منطقه ارتباط دارد. اما از آنجایی که به طور دقیق نمی توان رشد جمعیت را معین نمود، وی به احتمالات متوسل شده و به تصمیم گیری اقدام نموده است. شیوه ی تصمیم گیری این مدیر را در چه شرایطی می دانید؟ (اجرایی ۷۹)

۱) ریسک و مخاطره             ۲) عدم اطمینان                   ۳) اطمینان کامل              ۴) نایقینی و عدم قطعیت

 

سوال ۲۹: در چه موقعیتی اطلاعات کامل موجود نیست و به همان نسبت، قابلیت پیش بینی کم است؟ (اجرایی ۸۳)

۱) اطمینان                        ۲) مخاطره                        ۳) عدم اطمینان                          ۴) عدم قطعیت

سوال ۳۰: هیچ مدیری نمی تواند همه‌ی مسائل را حل کند، بلکه مدیران باید بتوانند ……………… را تعیین کنند. (اجرایی ۸۶)

۱) اولویت ها                        ۲) درآمد ها                          ۳) هدف ها                         ۴) هزینه ها

سوال ۳۱: علل سازمانی متداول بودن تعهد احساسی و اجتماعی در تصمیم گیری عبارتند از…………. (اجرایی ۸۷)

۱) مقاومت در برابر تغییر، خط مشی های سازمانی و ارزش های بنیادی سازمان

۲) ترس از قبول خطا در برابر دیگران، حفظ آبرو و تاکید فرهنگی بر پایداری

۳) عدم تمایل به باخت، خط مشی های سازمانی و ارزش های بنیادی سازمان

۴) عدم تمایل به باخت، احتمال تغییر اوضاع و شرایط و تمایل به توجبه تصمیم های سخن

سوال ۳۲: رعایت نیازهای زیباشناسانه جزء کدام دسته از عوامل مؤثر در پیچیدگی تصمیم به شمار می آید؟ (اجرایی ۸۷)

۱) نامشهود                 ۲) قضاوت های ارزشی                   ۳) معیارهای چند گانه     ۴) مخاطره ها و عدم اطمینان

سوال ۳۳: در کدام یک از مراحل حل مشکل، گروه ها نسبت به افراد از اثر بخشی کمتری برخوردارند؟ (اجرایی ۹۱)

۱) تعیین گزینه ها             ۲) ارزیابی گزینه ها                 ۳) تعریف مشکل                    ۴) ارزیابی حقایق

بخش دوم: دکتری

سوال ۳۴: یکی از توانایی‏های ذهنی افراد خلاق آن است که: (دکتری مدیریت ۹۰)

۱) در برقراری ارتباط سیال میان چیزها انعطاف‏ ندارند.

۲) به جای کلمه‏ها به تصاویر ذهنی می‏اندیشند.

۳) نسبت به مسائل حساسیت ندارند.

۴) اطلاعات گوناگون را تلفیق کرده و به نحو نامناسبی مورد استفاده قرار می‏دهند.

سوال ۳۵: روش آزاد از تجربه در حل مسأْله بیان می‏دارد که: (دکتری مدیریت ۹۰)

۱) مدیر با استفاده از اختیارات خود و بر اساس توصیه‏های کارشناسی تصمیم می‏گیرد.

۲) منطقی‏ترین جواب هر مسأله، روشن‏ترین راه حل آن است.

۳) برای دستیابی به راه حل، باید از روش‏های منظم‏تر، منطقی‏تر و مدبرانه استفاده کرد.

۴) برای حل مسائل کم‏اهمیت می‏توان از روش‏های به کار رفته در وضعیت‏های مشابه گذشته استفاه کرد.

سوال ۳۶: چرا تصمیم‏گیرندگان به راه حل رضایتبخش در تصمیم‏گیری اکتفا می‏کنند؟ (دکتری مدیریت ۹۰)

۱) تفاوت ارزش‏ها و هنجارها          ۲) فشار سیاسی           ۳) ساختار ذهنی         ۴) مشخص نبودن پیامدهای تصمیم

سوال ۳۷: عوامل نامؤثر بر پیچیدگی مسائل کدامند؟ (دکتری مدیریت ۹۰)

۱) آثار کوتاه‏مدت و عوامل مشهود

۲) معیارهای چندگانه و عوامل نامشهود

۳) مخاطره‏ها و عدم اطمینان‏ها و قضاوت‏های ارزشی

۴) اطلاعات میان‏رشته‏ای و تصمیم‏گیری مشارکتی

سوال ۳۸: دام‏های ادراکی و رفتاری در تصمیم‏گیری عبارتند از: (دکتری مدیریت ۹۲)

۱) ظاهرنگری، تعهدات احساسی/ اجتماعی، اعتماد بیش از حد

۲) عدم تمایل به باخت، احتمال تغییر اوضاع و شرایط، تمایل به توجیه تصمیم‏های اولیه

۳) ترس از قبول خطا در برابر دیگران و حفظ آبرو، تأکید فرهنگی بر پایداری و ثبات رویه

۴) قالب‏های ذهنی خاص، تمایل افراد و سازمان‏ها به ادامه راه‏ها و رویه‏های بی‏حاصل شخصی یا اجتماعی

سوال ۳۹: اگر مدیر به جای تحلیل کامل وضعیت، اولین بدیل دسترس را انتخاب کند و از پیمایش بیشتر برای حل مسأله دوری ورزد، دچار کدام مورد شده است؟ (دکتری کارآفرینی ۹۲)

۱) ترس                          ۲) تغییر آرام                    ۳) اجتناب آرام                 ۴) اجتناب دفاعی

سوال ۴۰: کدام مورد جزو عوامل اجتماعی تعهد احساسی و اجتماعی است؟ (دکتری کارآفرینی ۹۲)

۱) حفظ آبرو                                                        ۲) مقاومت در برابر تغییر

۳) عدم تمایل به باخت                                          ۴) احتمال تغییر اوضاع و شرایط

سوال ۴۱: مسأله یابی از طریق مافوق‏ها و پیشی گرفتن رقبا به ترتیب جزو کدام رویه‏های مسأله یابی است؟ (دکتری کارآفرینی ۹۳)

۱) مستقیم- مستقیم                                               ۲) مستقیم – غیرمستقیم

۳) غیرمستقیم- مستقیم                                           ۴) غیرمستقیم-غیرمستقیم

پاسخنامه

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
۱ ۲ ۱۹ ۳ ۳۷ ۱
۲ ۲ ۲۰ ۱ ۳۸ ۱
۳ ۱ ۲۱ ۳ ۳۹ ۲
۴ ۱ ۲۲ ۲ ۴۰ ۱
۵ ۱ ۲۳ ۳ ۴۱ ۳
۶ ۱ ۲۴ ۱ ۴۲  
۷ ۱ ۲۵ ۴
۸ ۲ ۲۶ ۳
۹ ۳ ۲۷ ۴
۱۰ ۲ ۲۸ ۱
۱۱ ۱ ۲۹ ۲
۱۲ ۲ ۳۰ ۱
۱۳ ۴ ۳۱ ۱
۱۴ ۳ ۳۲ ۱
۱۵ ۲ ۳۳ ۲
۱۶ ۲ ۳۴ ۲
۱۷ ۱ ۳۵ ۲
۱۸ ۲ ۳۶ ۳

 

 

آزمون دوم کلاسی:اول جزوه تا مبحث تصمیم گیری

سوال ۱: سوداگری، آشوب زدایی، تخصیص منابع و مذاکره، اجزای تشکیل دهنده نقش های …….. مدیر می باشند. (مدیریت ۷۰)

۱) تصمیم گیری                ۲) اطلاعاتی             ۳) ارتباطی                   ۴) متقابل شخصی

سوال ۲: هنگامی میتوان گفت که نقش ترکیبی مدیر خوب ایفا شده است که: (مدیریت ۷۰)

۱) گروهی نتوانند با اتکای به جمع خود و با جهت گیری و تعیین هدف های روش عمل کنند.

۲) استراتژی های فردی به استراتژی های گروهی، مخاطرات فردی به مخاطرات گروهی تبدیل نشده باشد.

۳) اهداف فردی به اهداف گروهی و سرانجام ابتکارات فردی به ابتکارات گروهی بدل نشده باشد.

۴) استراتژیها، اهداف، ابتکارات و مخاطرات فردی به گروهی تبدیل شده باشد.

سوال ۳: مهارت هایی را که صاحبنظران جدید مدیریت برای مدیران لازم می دانند عبارتند از: (مدیریت ۷۱)

۱) مهارت انسانی/ مهارت فنی/ مهارت مفهومی/ مهارت تصمیم گیری

۲) مهارت تصمیم گیری/ مهارت برقراری روابط متقابل شخصی/ مهارت هدفگذاری

۳) مهارت طراحی/ مهارت حل مساله/ مهارت انسانی/ مهارت فنی

۴) مهارت هدفگذاری/ مهارت مفهومی/ مهارت انسانی/ مهارت حل مساله

سوال ۴: برای جلوگیری از پیدایش هرگونه بحران در سازمان های نوپا باید از …………… استفاده کرد. (مدیریت ۷۱)

۱) مدیریت مشارکتی            ۲) مدل رهبری وضعیتی             ۳) مدیریت اقتداری           ۴) مدیریت آمرانه

سوال ۵: به عقیده پیتر دراکر موثربودن به چه معنی است؟ (مدیریت  ۷۳)

۱)درست انجام دادن کارها          ۲)موثربودن همان کارایی است           ۳)تحقق اهداف          ۴)برنامه ریزی موثر

 

سوال ۶: شیوه رهبری و مدیریت هر تمدن به عامل زیر بستگی دارد: (مدیریت ۷۳)

۱) ساختار تاریخی               ۲) ساختار سیاسی                 ۳) ساختار فرهنگی                ۴) ساختار اقتصادی

سوال ۷: در نظریه نقش های مدیریت، ایفای نقش متقابل شخصی پیش نیاز ایفای کدام نقش یا نقش ها است. (مدیریت ۷۵)

۱) نقش اطلاعاتی        ۲) نقش تصمیم گیری      ۳) نقش های اطلاعاتی و تصمیم گیری       ۴) نقش های ریاست و فرماندهی

سوال ۸: اثربخشی در انتخاب ……….. و کارایی در ………. رسیدن به هدف نقش دارد. (مدیریت ۷۶)

۱) هدف- راه                     ۲) فرد- زمان                       ۳) گزینه- سرعت                  ۴)راه- چگونه

سوال ۹: انجام درست کارها و انجام کارهای درست اشاره به چه مفاهیمی در مدیریت دارد؟ (مدیریت ۷۷)

۱)اثربخشی- کارایی             ۲) راندمان- کارایی              ۳) کارایی- اثربخشی                ۴) کارایی- راندمان

سوال ۱۰: مهارت های مورد نیاز رهبری کدام است؟ (مدیریت ۷۷)

۱) ادراکی- انسانی- حرفه ای         ۲) ابتکار و توانایی عمل          ۳) حرفه ای و تخصصی         ۴) فنی- انسانی- ادراک

 

سوال۱۱: طرفداران و پیروان کدام مکتب، ملاک صحت یک عمل را نتایج آن می دانند و نه شیوه آن؟ (مدیریت ۸۰)

۱) اصول گرایان          ۲) اصالت لذت               ۳) اصالت نفع             ۴) مدیریت فرآیندی

 

سوال ۱۲: مهارت و قدرت درک پیچیدگی های کل سازمان و تشخیص موقعیت و جایگاه عملکرد خود در سازمان را مهارت …… می نامند. (مدیریت ۸۳)

۱) ادراکی                ۲) انسانی                     ۳) فنی                     ۴) مدیریتی

سوال ۱۳: هدف از رهیافت محتوایی به کارآفرینی کدام است؟ (مدیریت ۸۵)

۱) تبیین ماهیت کارآفرینی

۲) متمایز ساختن کارآفرینان از مدیران

۳) شناسایی کارکردها و فعالیت های کارآفرینان

۴) تعیین قلمرو مطالعه ویژگی های شناختی و روان شناختی کارآفرینان

سوال ۱۴: رهیافت های کارآفرینی کدامند؟ (مدیریت ۸۷- اجرایی ۸۷)

۱) رفتاری و نگرشی       ۲) محتوایی و فراگردی        ۳) فراگردی و رفتاری         ۴) محتوایی و صفات مشخصه

سوال ۱۵: برای حل بحران تشریفات زائد اداری در چرخه رشد سازمان های نوپا، از کدام سبک باید استفاده کرد؟ (مدیریت ۸۷)

۱) تفویضی                   ۲) هدایت                     ۳) همکاری مبتنی بر اعتماد                ۴) هماهنگی از طریق خطی مشی

سوال ۱۶: کدام گزینه به معنای تحقق اهداف است؟ (مدیریت ۸۹)

۱) بهره وری                    ۲) اثربخشی                   ۳) کارایی                      ۴) کارآمدی

سوال ۱۷: نقش «ترکیب کنندگی» مدیر به کدام خرده سیستم سازمانی مربوط می شود؟ (مدیریت ۹۰)

۱) اداری/ ساختاری        ۲) انسانی/ اجتماعی           ۳) فناوری/ اقتصادی          ۴) اطلاعاتی/ تصمیم گیری

سوال ۱۸: کدام نقش را مدیر شخصا باید ایفا کند؟ (اجرایی ۸۳)

۱) تولیدی                  ۲) تلفیقی                       ۳) اجرایی                       ۴) نوآوری

سوال ۱۹: مهارت طراحی و حل مسأله را کدام سطح از مدیریت بیشتر نیاز دارد؟ (اجرایی ۸۳)

۱) عالی                     ۲) میانی                        ۳) تحتانی                       ۴) عملیاتی

سوال ۲۰: کدام بیانیه مفهوم متداول اثربخشی سازمان را منعکس می کند؟ (اجرایی ۷۵)

۱) حدود تحقق هدفهای پیش بینی شده در یک دوره                     ۲) نسبت ستاده (محصولات) به داده (مواد اولیه) خط تولید

۳) میزان صرفه جویی در هزینه های پیش بینی نشده در بودجه         ۴) میزان بودجه جذب شده در یک دوره

سوال ۲۱: اگر شرکتی بخواهد بهره وری نیروی انسانی خود را افزایش دهد، بایستی کارکنان خود را در کدامیک از موارد زیر تشویق کند؟ (اجرایی ۷۹)

۱)کارهای درست انجام دهند.                                                            ۲) کارها را درست انجام دهند.                                 ۳) کارهای درست را درست انجام دهند.                                               ۴) کارها را با استفاده از ابزار درست انجام دهند.

سوال ۲۲: مدیریت عبارت است از: (اجرایی ۸۳)

۱) نفوذ در دیگران برای نیل به هدف

۲) انجام کار از طریق دیگران برای رسیدن به هدف مورد نظر

۳) نحوه استفاده از قدرت برای نفوذ در دیگران و رسیدن به هدف

۴) اقدام برای ترغیب دیگران به تلاش مشتاقانه برای نیل به اهداف معین

سوال ۲۳: بیشترین وقت مدیران عملیاتی صرف چه کاری می شود؟ (اجرایی ۸۳)

۱) تنظیم گزارش ها         ۲) جلسه های تصمیم گیری        ۳) حل و فصل مسائل آنی         ۴) برنامه ریزی برای مسائل آنی

سوال ۲۴: تفویض اختیار در سازمان، بحران …… را بوجود می آورد که برای غلبه بر آن از شیوه های هماهنگی بهره جسته می شود و در نتیجه بحران …….. ایجاد می گردد. (اجرایی ۸۴)

۱) کنترل- تشریفات زائد        ۲) کنترل- کنترل های بیشتر        ۳) ناهماهنگی- کنترل        ۴) ناهماهنگی- رهبری

سوال ۲۵: مهارت های لازم برای مدیران عالی عبارت است از: (اجرایی ۸۴)

۱) مهارت ادراکی زیاد، مهارت فنی- تخصصی کم، مهارت انسانی زیاد

۲) مهارت ادراکی کم، مهارت فنی- تخصصی کم، مهارت انسانی زیاد

۳) مهارت انسانی کم، مهارت فنی- تخصصی زیاد، مهارت ادارکی زیاد

۴) مهارت ادراکی متوسط، مهارت انسانی زیاد، مهارت فنی- تخصصی

سوال ۲۶: به کمک کدام وظیفه مدیریتی می توان شاخص های کارایی و اثربخشی را تحقق بخشید و چگونه؟ (اجرایی ۸۵)

۱) کنترل، اثربخشی در خروجی، کارایی در فراگرد

۲) هدایت، اثربخشی در ارتباطات، کارایی در انگیزش

۳) سازماندهی، اثربخشی در ترکیب فعالیت ها، کارایی در تفکیک وظایف

۴) برنامه ریزی، اثربخش در تعیین هدف، کارایی در تنظیم فعالیت های دسترسی به هدف

سوال ۲۷: شاخص هایی که پیتر دراکر به نام اثربخشی و کارایی ارائه کرد با دو جنبه برنامه ریزی ……. و ………….. پا به پا یا هماهنگ می باشند (اجرایی ۸۶).

۱) بودجه کافی-نظارت کامل                                              ۲) شرح عملیات کامل- خطی مشی های مناسب

۳) هدف های مناسب- روش های مناسب                              ۴) خطی مشی های شایسته- روش های شایسته

سوال ۲۸: در مدل رشد سازمان های نوپا، رشد از طریق تفویض اختیار، بحران……….. را بوجود می آورد. (اجرایی ۸۷)

۱) استقلال                     ۲) کنترل                           ۳) رهبری                             ۴) تشریفات زائد

سوال ۲۹: نقش های چهارگانه مدیران برای اداره اثربخش سازمان، کدامند؟ (اجرایی ۸۷)

۱) تولیدی، اجرایی، نوآوری و تلفیقی

۲) رییس تشریفات، رهبر، رابط و سخنگو

۳) تولیدی، سوداگری، آشوب زدایی و مذاکره کننده

۴) سوداگری، آشوب زدایی، تخصیص دهنده منابع و مذاکره کننده

سوال ۳۰: مطابق دیدگاه فایول، کدام مورد وظایف مدیریتی را نشان می دهد؟ (اجرایی ۸۹- مدیریت ۷۳- مدیریت ۸۹)

۱) برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هدایت و کنترل

۲) برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، تصمیم گیری، کنترل

۳) برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی، کنترل

۴) برنامه ریزی، تصمیم گیری، بودجه ریزی، گزارش دهی، نظارت

سوال ۳۱: کدام مورد جزو نقش های متقابل شخصی می باشد؟ (اجرایی ۸۹)

۱) رابط           ۲) سخنگو                    ۳) تخصیص دهنده منابع                      ۴) مذاکره کننده

سوال ۳۲: در کدام سازمان مدیران سطوح میانی در حداقل هستند؟ (اجرایی ۹۱)

۱) سنتی                   ۲) مدرن                         ۳) عقلایی                              ۴) بوروکراتیک

سوال ۳۳: از جمله ویژگی های بوروکراسی موارد زیر را میتوان نام برد: (مدیریت ۷۰)

۱) تقسیم کار، رسمیت زیاد، ماهیت غیرشخصی و استخدام براساس شایستگی

۲) سلسله مراتب مبهم در اختیارات و تنظیم برنامه خدمتی برای کارکنان

۳) جدایی و متمایز نساختن زندگی شخصی و سازمانی از یکدیگر، رسمیت کم

۴) شایسته سالاری، ماهیت شخصی و تخصص گرایی، رسمیت متوسط

سوال ۳۴: هنری فایول، کل سازمان را پیکره واحدی می دید که فعالیت های آن تقسیم می شد به: (مدیریت ۷۰)

۱) فنی (تولیدی)، بازرگانی (خرید و فروش مبادله) و حسابداری (تعیین وضع موجود مالی)

۲) مالی، فنی، بازرگانی، حسابداری، وظایف مدیریت و ایمنی

۳) وظایف مدیریت (برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل)

۴) ایمنی (حفاظت از اموال و افراد) و مالی (تعیین منابع مالی و مصرف بهینه)

سوال ۳۵: وحدت مدیریت یعنی: (مدیریت ۷۰- مدیریت ۸۳)

۱) اختیار دستور دادن به کارمند مختص یک مدیر باشد.

۲) برای اجرای برنامه واحد باید مدیر واحدی وجود داشته باشد.

۳) کارمند باید بداند از چه کسی دستور می گیرد و در برابر چه کسی مسئول است.

۴) اطاعت و تعهد ناشی از توافقهای مدیر و کارکنان

سوال ۳۶: از جمله اصول بنیادینی که تیلور در برخورد علمی با مدیریت نهفته می دید عبارتند از: (مدیریت ۷۰)

۱) جایگزینی اصول علمی به جای محاسبات سرانگشتی

۲) فردگرایی به جای جلب همکاری افراد به منظور جلوگیری از آشفتگی

۳) کار و تلاش برای کسب بازده به حد رضایتبخش

۴) شدت در عمل بجای کسب هماهنگی در فعالیت گروهی

سوال ۳۷: از جمله مسائل اساسی ناشی از بوروکراسی ………… و…………. است. (مدیریت ۷۲)

۱) قراردادن افراد ناشایسته در پست های کلیدی و تقویت رابطه سخت کوشی و پاداش

۲) قراردادن افراد ناشایسته در پست های کلیدی و تضعیف رابطه سخت کوشی و پاداش

۳) عدم حساسیت به مسائل فردی و انعطاف در رفتار

۴) انحراف در شخصیت و قبول مسئولیت

سوال ۳۸: طبق اصل وحدت فرماندهی در سازمان: (مدیریت ۷۳- اجرایی ۷۶- مدیریت ۷۴)

۱) نباید چند رئیس باشند.                                               ۲) یک کارمند نباید از چند رییس پیروی کند.

۳) هر واحد یا اداره باید یک رییس داشته باشد.                     ۴) تمرکز اختیارات و مسئولیت در رأس سازمان باشد.

سوال ۳۹: نظریه های مکتب کلاسیک، علاوه بر بوروکراسی و مدیریت علمی کدامند؟ (مدیریت ۷۵- مدیریت ۸۱)

۱) بر مبنای هدف            ۲) دموکراسی                 ۳) فرآیند، اطلاعاتی               ۴) فرآیندی، اصول گرایان

سوال ۴۰: مکتب روابط انسانی معتقد بود که مدیریت باید توجه خود را به ………… تمرکز دهد. (مدیریت ۷۵)

۱) تشکیلات                   ۲) افراد                        ۳) مشتریان                         ۴) متغیرهای فیزیکی

سوال ۴۱: از دیدگاه رویکرد اقتضایی مدیریت، وظیفه اصلی مدیریت چیست؟ (مدیریت ۷۷- مدیریت ۷۶)

۱) اعمال یک روش خاص در کلیه شرایط                  ۲) پرهیز از روش هایی که مکتب سنتی مدیریت عرضه کرده است.

۳) تاکید بر استفاده از روشهایی متناسب با شرایط       ۴) تأکید بر استفاده از روشهای جدید در همه شرایط

سوال ۴۲: مکتب کلاسیک ها بر کدام مورد تأکید دارد؟ (مدیریت ۷۷)

۱) انسان                    ۲) ساختار                       ۳) کار                               ۴) نظام

سوال ۴۳: کدام مورد از «مکانیزم های» مدیریت علمی یا تیلوریسم می باشد؟ (مدیریت ۷۷)

۱) آموزش علمی کارکنان                                                              ۲) انتخاب علمی کارکنان                                  ۳) پرداخت های تشویقی به کارکنان                                                 ۴) کاربرد شیوه علمی در تجزیه و تحلیل کارها

سوال ۴۴: این مکتب معتقد بود که یکی از جنبه های مهم کار مدیر این است که اطمینان حاصل کند، انجام وظایف تکراری با بیشترین بازدهی همراه است؟ (مدیریت ۷۸)

۱) تئوری فرآیندی     ۲) مدل روابط انسانی           ۳) مدل منابع انسانی              ۴) مدل سنتی

سوال ۴۵: از کدامیک از عبارات زیر مفهوم انضباط استنباط می شود؟ (مدیریت ۷۸)

۱) اجازه صدور دستور و به اجرا درآوردن آن                              ۲) اختیار دستور دادن به کارمندان

۳) اطاعت و تعهد ناشی از توافقهای مدیر با کارکنان                     ۴) قراردادن هر چیز و شخص در جای خود

سوال ۴۶: کاربرد این اصل عملا با مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های مربوط به سازمان در تناقض است. (مدیریت ۷۸)

۱) اصل تخصص            ۲) اصل تمرکز            ۳) اصل حیطه سرپرستی           ۴) اصل وحدت فرماندهی

سوال ۴۷: جهت گیری های جدید در تفکر سیستمی کدامند؟ (مدیریت ۸۱)

۱) نظریه وضعیتی و نظریه نقش ها                                ۲) نظریه وضعیتی و نظریه اقتضایی

۳) یادگیری سازمانی و نظریه آشوب                               ۴) یادگیری سازمانی و نظریه اقتضایی

 سوال ۴۸: همبستگی و اتحاد میان کارکنان شاغل در یک واحد، قدرت و انسجام بیشتری برای تأمین هدفهای آن واحد فراهم می آوررد که به اصل ………. معروف است. (مدیریت ۸۱)

۱) روحیه جمعی             ۲) وحدت مدیریت             ۳) وحدت فرماندهی              ۴) ثبات و استمرار کارکنان

سوال ۴۹: از جمله پیش فرض های عمده نظریه نیازهای انسانی درباره ماهیت انسان کدام است؟ (مدیریت ۸۱)

۱) هر انسان یک کل منسجم و نظام یافته است.

۲) ارضا نیازهای انسان جنبه موقتی ندارد.

۳) هرگاه یک نیاز سطح پایین تا حدودی ارضا شود، بر شدت آن افزوده می شود.

۴) نیازهای آگاهانه انسانها نسبت به نیازهای نهایی آنان از تنوع کمتری برخوردار است.

سوال ۵۰: موضوع اصلی مورد بررسی دیدگاه فرانوگرایی عبارت است از: (مدیریت ۸۵)

۱) نظریه ها و نظریه پردازان سازمان و نظریه پردازی در مورد سازمان

۲) ارزیابی انواع طرح های سازمانی با استفاده از شاخص های عینی

۳) تأثیر سازمان بر جامعه و مدیریت کارا و موثر سازمان

۴) ارزیابی سازمان با استفاده از ادراکات ذهنی

سوال ۵۱: توافق های مدیران با کارکنان برای ایجاد انضباط به چه صورت هایی می تواند باشد؟ (مدیریت ۸۶- دکتری ۹۳ مدیریت)

۱)شفاهی، نقدی، اعتباری   ۲)موقتی، دوره ای، دائمی  ۳)نوشتاری، نقدی، اعتباری   ۴)شفاهی، نوشتاری، قرارداد روان شناختی

سوال ۵۲: کدام دیدگاه «هر وضعیتی را که مدیر با آن مواجه می شود» کاملا منحصر به فرد می داند؟ (مدیریت ۸۶)

۱) اقتضایی                      ۲) ایجابی                         ۳) وضعیتی                       ۴) سیستمی

سوال ۵۳: هنگامی که مدیر و کارکنان نسبت به انتظارات از یکدیگر کاملا آگاه باشند چه نوع قراردادی میان آنها برقرار شده است؟ (مدیریت ۹۰)

۱) روانشناختی                 ۲) نوشتاری                      ۳) جامعه شناختی               ۴) شفاهی

سوال ۵۴: کدام دیدگاه در مورد نظریه سازمان، ارزیابی سازمان با استمداد از ادراکات ذهنی را موضوع اصلی خود قرار داده است؟ (مدیریت ۹۰)

۱) فرانوگرایی                 ۲) نوگرایی                        ۳) کلاسیک                       ۴) تفسیری/ نمادین

 سوال ۵۵: منظور بارنارد از سیستم همکاری یا تلفیقی چیست؟ (مدیریت ۹۰)

۱) پیوندهای محکم میان افراد از درون سازمان                                    ۲) گسترش روحیه تعاون و مشارکت

۳) هماهنگی و همراستایی وظایف افراد و سازمان رسمی                        ۴) پیوند میان اهداف واحدهای فرعی و سازمان رسمی

سوال ۵۶: کدام یک از ویژگی های اصول مدیریت علمی می باشد؟ (مدیریت ۹۱)

۱) انصاف و برابری                                                    ۲) همکاری گروهی به جای فردگرایی

۳) ثبات شغلی و استخدامی                                         ۴) اولویت منافع عمومی به جای فردگرایی

سوال ۵۷: در ادبیات علم اداره بویژه در نوشته های ماکس وبر، مراد از واژه بوروکراسی چیست؟ (اجرایی ۷۴)

۱) حکوت توسط دستگاه اداری                                       ۲) کاغذبازی و سخت گیری مقرراتی

۳) دستگاه های اداری دولتی                                          ۴) سازمان های رایج اداری عصر جدید (پس از فئودالزیم)

سوال ۵۸: کدام گزینه بیانگر برخی از اصول یا توصیه های مکتب مدیریت علمی است؟ (اجرایی ۷۴)

۱) استخدام مادام العمر و پیشرفت تدریجی کارکنان در مشاغل از طریق کسب تجربه و ارشدیت

۲) انگیزش کارکنان از طریق ارضاء نیازهای ویژه هر فرد، آموزش مستمر و رهبری قاطع

۳) وضع قوانین و دستورالعمل های عام ناظر بر اختیار و مسئولیت ها، رعایت سلسله مراتب و وحدت فرماندهی

۴) مطالعه زمان و روش کارها، یافتن بهترین طرق انجام کار، پرداخت مزد براساس عملکرد

سوال ۵۹: کدام یک از گزینه ای زیر معرف یکی از اصول مدیریت علمی تیلور است: (اجرایی ۷۵)

۱) استفاده از کارکنان و مدیران آموزش دیده در کارها                     ۲) پرداخت حق الزحمه مدیران براساس سود موسسه

۳) تقسیم کار میان مدیران و کارمندان                                        ۴) استفاده عمومی از طرح مزد براساس میزان محصول

سوال ۶۰: ضرورت تقسیم امور سازمان میان دو گروه مدیران و کارکنان از جمله اصول و توصیه های کدام یک از مکاتب زیر است؟ (اجرایی ۷۶)

۱) مکتب روابط انسانی          ۲) مکتب تصمیم گیری         ۳) مکتب مدیریت علمی              ۴) مکتب جدید مدیریت

سوال ۶۱: کدام گزینه بیانگر برخی از ویژگی های مهم بوروکراسی از دیدگاه ماکس وبر است؟ (اجرایی ۷۶)

۱) مسئولیت ها و اختیارات معین، سلسله مراتب، پیشرفت تدریجی کارکنان

۲) وحدت فرماندهی، حیطه نظارت محدود، تخصص گرایی

۳) طبقه بندی مشاغل، سلسله مراتب اداری، مقررات اداری

۴) سنجش دقیق کارها، شرح شغل مدون، مزد براساس عملکرد

سوال ۶۲: اصل وحدت فرماندهی می گوید: هر شخصی باید فقط به یک مافوق حساب پس دهد. این اصل طبق نظریات مدرن مدیریت: (اجرایی ۷۹)

۱) کماکان به قوت خود باقی است.                                           ۲) توسعه نظریات جدید رد شده است.

۳) در اغلب شرایط به قوت خود باقی است.                                 ۴) در اغلب شرایط توسط نظریات جدید رد شده است.

سوال ۶۳: کدام یک از موارد زیر جزء اصول مدیریت علمی تیلور نبودند: (اجرایی ۸۰)

۱) روش های علمی برای انجام هر کاری می تواند متعدد باشد.

۲) استفاده از تحقیقات مبتنی بر روش های علمی به جای استفاده از روش های محاسبه سرانگشتی و غیرعلمی

۳) ایجاد هماهنگی در کار گروهی به جای ایجاد تضاد

۴) به منظور دستیابی به موفقیت فردی و سازمانی باید کارکنان به بهترین وجهی توسعه یابند.

سوال ۶۴: مهمترین دستاورد التون مایو در مطالعات هاثورن چه بود؟ (اجرایی ۸۰)

۱) اینکه مدیران با یک سیستم اجتماعی سروکار دارند و نه یک سیستم مکانیکی

۲) اینکه میزان نورها عاملی است که با کارایی کارکنان رابطه مستقیم دارد.

۳) اینکه کاهش نور در محیط کار، کارایی کارکنان را پایین می آورد.

۴) کارکنان دوست ندارند که همچون موش های آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گیرند.

سوال ۶۵: نظریه جهانشمول بودن مدیریت را نخستین بار چه کسی در ادبیات مطرح کرد؟ (اجرایی ۸۰)

۱) تیلور                            ۲) گیولیک                       ۳) فایول                        ۴) هرزبرگ

سوال۶۶: هانری فایول نخستین کسی بود که: (اجرایی ۸۰)

۱) اصول مدیریت را بیان کرد.                                            ۲) اصول تفکیک وظایف سازمان را وضع کرد.

۳) به کارایی مدیرعامل توجه داشت.                                    ۴) به قدرت تولید (بهره وری) توجه کرد.

سوال ۶۷: به اجرا درآوردن اصول بوروکراسی آقای ماکس وبر باعث……………. (اجرایی ۸۱)

۱) ایجاد سردرگمی کارکنان و توقف کار می شود.                        ۲) روشن شدن وظایف کارکنان و انتظام کار می شود.

۳) افزایش اختیار عمل کارکنان و سرعت کار می شود.                  ۴) ازدیاد فرم های کاغذی در سازمان و کندی کار می شود.

سوال ۶۸: چهار اصل پیشنهادی تیلور به عنوان اصول مدیریت علمی کدام است؟ (اجرایی ۸۱)

۱) بهبود بهره وری در کار، افزایش اثربخشی کارکنان، آموزش دقیق و انتخاب علمی کارکنان

۲) علمی کردن فعالیت های هر شغل، انتخاب دقیق کارکنان، حمایت از کارکنان، آموزش دقیق کارکنان انتخابی

۳) علمی کردن فعالیت های هر شغل، انتخاب دقیق کارکنان، حمایت از کارفرمایان، آموزش دقیق کارکنان انتخابی

۴) فراهم کردن انگیزه های مناسب برای جلب همکاری کارکنان به انجام علمی کار، آموزش دقیق کارکنان انتخابی

سوال ۶۹: طبق یافته های مطالعات هاثورن نتایج زیر به دست آمد: (اجرایی ۸۱)

۱) کارکنان صرفا با پول برانگیخته می شوند.

۲) نگرش های فردی آثار غیرقابل انکار و تعیین کننده ای بر رفتار کارکنان ندارد.

۳) سرپرستی اثربخش برای حفظ روحیه کارکنان و بهره وری آنان اهمیت دارد.

۴) درباره شخصیت گروه های غیررسمی و تأثیر عملکرد کارکنان بر آنها دانش کافی وجود دارد.

سوال ۷۰: از جمله ویژگی های خاص بوروکراسی وبر را می توان موارد ذیل دانست: (اجرایی ۸۱)

۱) تمرکز بر سلسله مراتب، نظم، عدالت، ثبات

۲) برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت، رهبری و کنترل

۳) تقسیم کار، سلسله مراتب، قواعد و رویه های رسمی انجام کار، برخورد غیرشخصی، تعیین مسیر پیشرفت سازمان

۴) احساس وحدت، یگانگی، ابتکار عمل، جبران خدمات کارکنان، وحدت مدیریت و وحدت فرماندهی

سوال ۷۱: در مدیریت «تئوری اقتضا» بر کدام یک از موارد زیر دلالت دارد؟ (اجرایی ۸۲)

۱) اقتضای کار مدیریت، تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان است.

۲) هر سازمانی به مقتضای توسعه یافتگی کارکنانش توسعه می یابد.

۳) مدیران به مقتضای دانش خود باعث پیشرفت سازمان خود می شوند.

۴) تصمیم گیری های مدیران به شرایط درونی و بیرونی سازمان بستگی دارد.

سوال ۷۲: تحقق همکاری در سازمان به وجود کدام عامل بستگی دارد؟ (اجرایی ۸۷)

۱) تمایل به خدمت، هدف مشترک سازمانی و تعامل                     ۲) تمایل به خدمت، هدف مشترک سازمانی و ارتباطات

۳) هدف مشترک سازمانی، تبادل خدمت و تعامل                        ۴) هدف مشترک سازمانی، تبادل خدمت و ارتباطات

سوال ۷۳: کدامیک از نظریه های زیر بر «اجتناب از اصول گرایی مطلق» تأکید دارد؟ (اجرایی ۸۸)

۱) نظریه آشوب                ۲) نظریه اقتضایی                ۳) نظریه بوروکراسی                 ۴) نظریه منابع انسانی

سوال۷۴: موضوع اصلی مورد بررسی در مکتب فرانوگرایی چیست؟ (اجرایی ۸۸)

۱) تأثیر سازمان بر جامعه                                       ۲) مدیریت کارا و موثر سازمان

۳) نظریه ها و نظریه پردازان سازمان                          ۴) ارزیابی انواع طرح های سازمانی با استفاده از شاخص های عینی

سوال ۷۵: بخش عمده کار مدیران عالی از حیث پویایی و میزان مشغله به ار کدام دسته از مدیران شباهت دارد؟ (مدیریت ۹۲)

۱) میانی                       ۲) عملیاتی                        ۳) مدیران فروش                    ۴) مدیران عمومی

سوال ۷۶: فراهم کردن انگیزه های مناسب برای جلب همکاری کارکنان به انجام علمی کار بیانگر کدام اصل مدیریت علمی است؟ (مدیریت ۹۲)

۱) حمایت از کارکنان                                                        ۲) انتخاب دقیق کارکنان

۳) علمی کردن فعالیت های هر شغل                                     ۴) آموزش دقیق کارکنان انتخابی

سوال ۷۷: نظریه پردازان مکاتب مدیریت علمی، اصول گرایی و روابط انسانی هنگام مطالعه سازمان چه رویکردی داشتند؟ (مدیریت ۹۲)

۱) سیستمی                    ۲) کل نگری                        ۳) جزء نگری                     ۴) چندسطحی

سوال ۷۸: با تأکید بر تنظیم خطی مشی ها و ابلاغ آنها به صورت دستورالعمل و بخشنامه کدام بحران شکل می گیرد؟ (مدیریت ۹۲)

۱) استقلال                     ۲) رهبری                           ۳) کنترل                          ۴) تشریفات زاید اداری

سوال ۷۹: پیش فرض رهیافت های سنتی به نظریه های سازمان و مدیریت نسبت به انسان چیست؟ (مدیریت ۹۲- مدیریت ۸۱)

۱) انسان اجتماعی            ۲) انسان پیچیده                  ۳) انسان منطقی            ۴) انسان خودشکوفا

سوال ۸۰: پیش فرض عمده نظریه سلسله مراتب نیازهای انسانی مزلو عبارتست از: (مدیریت ۹۲)

۱) اصل منسجم بودن وجود انسان                                 ۲) اصل موقتی نبودن ارضاء نیاز

۳) اصل افزایش شدت نیاز ارضاء شده                             ۴) اصل تنوع نداشتن نیازهای آگاهانه انسان

سوال ۸۱: در نگرش اسلامی به عمل و نیت کدام مورد صحیح است؟ (مدیریت ۹۲)

۱) نتایج اعمال حائز اهمیت نیستند.                         ۲) شاکله فرد با شخصیت وی تفاوت دارد.

۳) ارزش هر عمل به نیت آن بستگی دارد.                  ۴) اعمال خیر و نیک از حیث ابزاری بودن فقط ارزش گزاری می شوند.

سوال ۸۲: برای کدام دسته از نظریه پردازان، «تنوع» ارزشی مهم تلقی می شود؟ (مدیریت ۹۲)

۱) نوگرا                         ۲) فرانوگرا                         ۳) کلاسیک                        ۴) تفسیری/ نمادین

سوال ۸۳: نقش تلفیقی مدیر به کدام خرده سیستم سازمانی مربوط می شود؟ (مدیریت ۹۲)

۱) انسانی/اجتماعی              ۲) اداری/ ساختاری            ۳) فناوری/ اقتصادی              ۴) اطلاعاتی/ تصمیم گیری

سوال ۸۴: در کدامیک از مکاتب تفکر، روایت های کلی و نظریه های فراگیر که در تمامی شرایط کارآمدی داشته باشند، اعتبار خود را از دست داده اند (مدیریت ۹۲ و اجرایی ۹۳):

۱) انتقادی                     ۲) مدرنیسم                  ۳) پست مدرنیسم                    ۴) اثبات گرایی

سوال ۸۵: در تلفیق هدف های فرد و سازمان، تلاش‌های مدیریت در چه حالتی موفق خواهد بود؟ (مدیریت ۹۲)

۱) اجماع در اهداف غایی                                          ۲) اجماع در اهداف عملیاتی

۳) توافق در دستاوردهای سازمان                                ۴) توافق در فرآیندهای تحقق اهداف

سوال ۸۶: هنگامی که سازمان بیش از اندازه بزرگ و پیچیده می شود، به طوریکه اداره کردن آن از طریق برنامه های رسمی و خشک دشوار می گردد، راه حل کدام است؟ (اجرایی ۹۲)

۱) رشد از طریق هدایت           ۲) افزایش اختیارات         ۳) افزایش روحیه همکاری            ۴) ایجاد هماهنگی

سوال ۸۷: بکارگیری کدام نظریه قابلیت اعتماد به افراد و سازمان ها را افزایش می دهد؟ چرا؟ (مدیریت ۹۰)

۱) بوروکراسی/ قابل پیش بینی کردن رفتار                            ۲) سیستمی/ جامعیت داشتن

۳) وضعیتی/ خاص بودن                                                  ۴) نیازهای انسانی/ افزایش شناخت دادن

سوال ۸۸: کدام نظریه های سازمان بر تاثیر «بازخور حاصل از ارزیابی» محیط بر سیستم های سازمانی تأکید دارند؟ (مدیریت۹۰)

۱) نظریه اقتضایی و نظریه وضعیتی                                ۲) نظریه شناختی- نظریه اکتسابی

۳) نظریه X  و نظریه Y                                               ۴) نظریه آشوب و نظریه یادگیری سازمانی

سوال ۸۹: نظریه اقتضایی در مدیریت بیان می دارد که: (مدیریت ۹۰)

۱) مجموعه روابط میان فنون مدیریت و وضعیت های گوناگون قابل طبقه بندی است.

۲) سازمان همچون چنگالی در اسیر محیط نیست.

۳) همه چیزها از سیستم های دارای ویژگی های مشترک ساخته شده اند.

۴) هر وضعیت کاملا منحصر به فرد است.

سوال ۹۰: یکی از ویژگی های سازمان های کمال (تعالی) یافته آن است که: (مدیریت ۹۰)

۱) با استفاده از افراد بهره وری را افزایش می دهند.                   ۲) بطور شفاف و ارزشی برخورد نمی کنند.

۳)به عمل تعصب نشان نمی دهند.                                       ۴) میان انعطاف و عدم انعطاف تعادل برقرار نمی کنند.

سوال ۹۱: اصل برنامه ریزی چیست؟ (مدیریت ۹۰)

۱) همواره تلاش های ذهنی باید پیش از تلاش های فیزیکی صورت پذیرد.

۲) فراگرد برنامه ریزی ماهیتی پویا دارد.

۳) تجسم و طراحی وضعیت مطلوب آینده و یافتن و پیش بینی راه های نیل به آن

۴) با توجه به ماهیت بسیار متغیر فراگردهای محیطی تجدیدنظر مستمر در برنامه ها ضرورت دارد.

سوال ۹۲: کدام پیش فرض زیربنای نظریه نیازهای انسانی نمی باشد؟ (مدیریت ۹۰)

۱) منسجم بودن وجود انسان                                                   ۲) موقتی بودن ارضاء نیاز

۳) تنوع نیازهای آگاهانه انسان                                                 ۴) افزایش شدت نیاز ارضاء شده

سوال ۹۳: مطابق نظر آدیزس، مدیر در نقش ابداعی در چهارچوب کدام خرده‏سیستم اقدام می‏کند؟ (مدیریت ۹۲)

۱) انسانی- اجتماعی          ۲) فن‏آوری- اقتصادی            ۳) اداری- ساختاری          ۴) اطلاعاتی- تصمیم‏گیری

سوال ۹۴: طبق نظریه‏ی نقش‏های مدیریتی کدام مورد جزو نقش‏های اطلاعاتی است؟ (کارآفرینی و آینده پژوهی ۹۲)

۱) رابط                           ۲) نوآور                            ۳) توزیع‏کننده                  ۴) مذاکره‏کننده

سوال ۹۵: اصل ابتکار عمل به معنی آن است که: (مدیریت ۹۳)

۱) تلاش‏های فیزیکی بیش از تلاش‏های ذهنی صورت پذیرد.

۲) تلاش‏های ذهنی بیشتر از تلاش‏های فیزیکی صورت پذیرد.

۳) تلاش‏های ذهنی و فیزیکی توأمان صورت پذیرد.

۴) تلاش‏های ذهنی باید پیش از تلاش‏های فیزیکی صورت پذیرد.

سوال ۹۶: براساس نظریه‌ی «مینتزبرگ» مدیران در «نقش‏های اطلاعاتی» کدام یک از نقش‏های مدیریت را ایفا می‏نمایند؟ (مدیریت ۹۳)

۱) کارآفرین                        ۲) سخنگو                       ۳) رهبر                          ۴) مذاکره کننده

پاسخنامه

سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ سوال پاسخ
۱ ۱ ۲۰ ۱ ۳۹ ۴ ۵۸ ۴ ۷۷ ۳
۲ ۴ ۲۱ ۳ ۴۰ ۲ ۵۹ ۳ ۷۸ ۴
۳ ۳ ۲۲ ۲ ۴۱ ۳ ۶۰ ۳ ۷۹ ۳
۴ ۲ ۲۳ ۳ ۴۲ ۲ ۶۱ ۳ ۸۰ ۱
۵ ۳ ۲۴ ۱ ۴۳ ۳ ۶۲ ۳ ۸۱ ۳
۶ ۳ ۲۵ ۱ ۴۴ ۴ ۶۳ ۱ ۸۲ ۲
۷ ۳ ۲۶ ۴ ۴۵ ۳ ۶۴ ۱ ۸۳ ۱
۸ ۱ ۲۷ ۳ ۴۶ ۲ ۶۵ ۳ ۸۴ ۳
۹ ۳ ۲۸ ۲ ۴۷ ۳ ۶۶ ۲ ۸۵ ۱
۱۰ ۴ ۲۹ ۱ ۴۸ ۱ ۶۷ ۲ ۸۶ ۳
۱۱ ۳ ۳۰ ۳ ۴۹ ۱ ۶۸ ۲ ۸۷ ۱
۱۲ ۱ ۳۱ ۱ ۵۰ ۱ ۶۹ ۳ ۸۸ ۴
۱۳ ۴ ۳۲ ۲ ۵۱ ۴ ۷۰ ۳ ۸۹ ۱
۱۴ ۲ ۳۳ ۱ ۵۲ ۳ ۷۱ ۴ ۹۰ ۱
۱۵ ۳ ۳۴ ۲ ۵۳ ۱ ۷۲ ۲ ۹۱ ۱
۱۶ ۲ ۳۵ ۲ ۵۴           ۴ ۷۳ ۲ ۹۲ ۴
۱۷ ۲ ۳۶ ۱ ۵۵ ۳ ۷۴ ۳ ۹۳ ۴
۱۸ ۲ ۳۷ ۲ ۵۶ ۲ ۷۵ ۲ ۹۴ ۳
۱۹ ۱ ۳۸ ۲ ۵۷ ۴ ۷۶ ۴ ۹۵ ۳
۹۶ ۲

 

آزمون اول کلاسی:کلیات ( مباحث اولیه)

مدت زمان پاسخگویی ۶ دقیقه می باشد…

۱- مهارت هایی را که صاحبنظران جدید مدیریت برای مدیران لازم می دانند عبارتند از: (مدیریت ۷۱)

۱) مهارت انسانی/ مهارت فنی/ مهارت مفهومی/ مهارت تصمیم گیری

۲) مهارت تصمیم گیری/ مهارت برقراری روابط متقابل شخصی/ مهارت هدفگذاری

۳) مهارت طراحی؛ مهارت حل مساله/ مهارت انسانی/ مهارت فنی

۴) مهارت هدفگذاری/ مهارت مفهومی/ مهارت انسانی/ مهارت حل مساله

 

۲- برای جلوگیری از پیدایش هرگونه بحران در سازمان های نوپا باید از …………… استفاده کرد. (مدیریت ۷۱)

۱) مدیریت مشارکتی            ۲) مدل رهبری وضعیتی             ۳) مدیریت اقتداری           ۴) مدیریت آمرانه

 

۳- به عقیده پیتر دراکر موثربودن به چه معنی است؟ (مدیریت  ۷۳)

۱)درست انجام دادن کارها          ۲)موثربودن همان کارایی است           ۳)تحقق اهداف          ۴)برنامه ریزی موثر

 

۴- شیوه رهبری و مدیریت هر تمدن به عامل زیر بستگی دارد: (مدیریت ۷۳)

۱) ساختار تاریخی               ۲) ساختار سیاسی                 ۳) ساختار فرهنگی                ۴) ساختار اقتصادی

 

۵- اثربخشی در انتخاب ……….. و کارایی در ………. رسیدن به هدف نقش دارد.  (مدیریت ۷۶)

۱) هدف- راه                     ۲) فرد- زمان                       ۳) گزینه- سرعت                  ۴)راه- چگونه

 

۶- انجام درست کارها و انجام کارهای درست اشاره به چه مفاهیمی در مدیریت دارد؟ (مدیریت ۷۷)

۱)اثربخشی- کارایی             ۲) راندمان- کارایی              ۳) کارایی- اثربخشی                ۴) کارایی- راندمان

 

۷- مهارت های مورد نیاز رهبری کدام است؟ (مدیریت ۷۷)

۱)ادراکی- انسانی- حرفه ای         ۲)ابتکار و توانایی عمل          ۳) حرفه ای و تخصصی         ۴) فنی- انسانی- ادراکی

 

۸- برای حل بحران تشریفات زائد اداری در چرخه رشد سازمان های نوپا، از کدام سبک باید استفاده کرد؟ (مدیریت ۸۷)

۱) تفویضی                   ۲) هدایت                     ۳) همکاری مبتنی بر اعتماد                 ۴) هماهنگی از طریق خطی مشی

 

۹- کدام گزینه به معنای تحقق اهداف است؟ (مدیریت ۸۹)

۱) بهره وری                    ۲) اثربخشی                   ۳) کارایی                      ۴) کارآمدی

 

۱۰- کدام بیانیه مفهوم متداول اثربخشی سازمان را منعکس می کند؟ (اجرایی ۷۵)

۱) حدود تحقق هدفهای پیش بینی شده در یک دوره                     ۲) نسبت ستاده (محصولات) به داده (مواد اولیه) خط تولید

۳) میزان صرفه جویی در هزینه های پیش بینی نشده در بودجه         ۴) میزان بودجه جذب شده در یک دوره

 

۱۱- اگر شرکتی بخواهد بهره وری نیروی انسانی خود را افزایش دهد، بایستی کارکنان خود را در کدامیک از موارد زیر تشویق کند؟ (اجرایی ۷۹)

۱)کارهای درست انجام دهند.                                                            ۲) کارها را درست انجام دهند.                                 ۳) کارهای درست را درست انجام دهند.                                               ۴) کارها را با استفاده از ابزار درست انجام دهند.

 

۱۲- مدیریت عبارت است از: (اجرایی ۸۳)

۱) نفوذ در دیگران برای نیل به هدف

۲) انجام کار از طریق دیگران برای رسیدن به هدف مورد نظر

۳) نحوه استفاده از قدرت برای نفوذ در دیگران و رسیدن به هدف

۴) اقدام برای ترغیب دیگران به تلاش مشتاقانه برای نیل به اهداف معین

 

۱۳- بیشترین وقت مدیران عملیاتی صرف چه کاری می شود؟ (اجرایی ۸۳)

۱) تنظیم گزارش ها         ۲) جلسه های تصمیم گیری        ۳) حل و فصل مسائل آنی        ۴) برنامه ریزی برای مسائل آنی

 

۱۴- تفویض اختیار در سازمان، بحران …… را بوجود می آورد که برای غلبه بر آن از شیوه های هماهنگی بهره جسته می شود و در نتیجه بحران …….. ایجاد می گردد. (اجرایی ۸۴)

۱) کنترل- تشریفات زائد        ۲) کنترل- کنترل های بیشتر        ۳) ناهماهنگی- کنترل        ۴) ناهماهنگی- رهبری

 

۱۵- مهارت های لازم برای مدیران عالی عبارت است از: (اجرایی ۸۴)

۱) مهارت ادراکی زیاد، مهارت فنی- تخصصی کم، مهارت انسانی زیاد

۲) مهارت ادراکی کم، مهارت فنی- تخصصی کم، مهارت انسانی زیاد

۳) مهارت انسانی کم، مهارت فنی- تخصصی زیاد، مهارت ادارکی زیاد

۴) مهارت ادراکی متوسط، مهارت انسانی زیاد، مهارت فنی- تخصصی

 

۱۶- به کمک کدام وظیفه مدیریتی می توان شاخص های کارایی و اثربخشی را تحقق بخشید و چگونه؟ (اجرایی ۸۵)

۱) کنترل، اثربخشی در خروجی، کارایی در فراگرد

۲) هدایت، اثربخشی در ارتباطات، کارایی در انگیزش

۳) سازماندهی، اثربخشی در ترکیب فعالیت ها، کارایی در تفکیک وظایف

۴) برنامه ریزی، اثربخش در تعیین هدف، کارایی در تنظیم فعالیت های دسترسی به هدف

 

۱۷- شاخص هایی که پیتر دراکر به نام اثربخشی و کارایی ارائه کرد با دو جنبه برنامه ریزی ……. و ………….. پا به پا یا هماهنگ می باشند (اجرایی ۸۶).

۱) بودجه کافی-نظارت کامل                                              ۲) شرح عملیات کامل- خطی مشی های مناسب

۳) هدف های مناسب- روش های مناسب                              ۴) خطی مشی های شایسته- روش های شایسته

 

۱۸- در مدل رشد سازمان های نوپا، رشد از طریق تفویض اختیار، بحران……….. را بوجود می آورد. (اجرایی ۸۷)

۱) استقلال                     ۲) کنترل                           ۳) رهبری                             ۴) تشریفات زائد

 

۱۹- در کدام سازمان مدیران سطوح میانی در حداقل هستند؟ (اجرایی ۹۱)

۱) سنتی                   ۲) مدرن                         ۳) عقلایی                              ۴) بوروکراتیک

 

پاسخ های گزینه ای:

۱) گزینه ۳                                                                 ۱۱) گزینه ۳            

۲) گزینه ۲                                                                 ۱۲) گزینه ۲          

۳) گزینه ۳                                                                 ۱۳) گزینه ۳

۴) گزینه ۳                                                                 ۱۴) گزینه ۱

۵) گزینه ۱                                                                ۱۵) گزینه ۱

۶) گزینه ۳                                                                 ۱۶) گزینه ۴

۷) گزینه ۴                                                                 ۱۷) گزینه ۳

۸) گزینه ۳                                                                 ۱۸) گزینه ۲

۹) گزینه ۲                                                                 ۱۹) گزینه ۲

۱۰) گزینه ۱ 

 

10,875 بازدید

۶۷ دیدگاه

 1. سلام
  سئوال ۲ برای جلوگیری از پیدایش هرگونه بحران در سازمان های نوپا باید از …………… استفاده کرد.
  چرا جوابش مدیریت آمرانه نمیشه؟

  • سلام چون فقط در حالت دوم آمرانه هستش… هدایت
   بقیه موارد باید توجه زیادی به شرابط اون باشه و دیدی که در مورد هر بحران رشد عوض میشه پس با توجه به وضعیت باید پاسخ بدیم…

 2. با سلام استاد آزمون دوم پس چی شد قرار بود امروز اونو رو سایت بزارید؟

 3. سلام استاد خسته نباشید
  پاسخ آزمون دوم کلاسی رو چطور تهیه کنیم؟؟؟

 4. با سلام
  لطفا سوالات رو طوری بذارید که قابلیت دانلود داشته باشه. اینطوری خیلی بهتره.
  در ضمن جواب آزمون دوم که نیست دکتر.
  یک خواهش دیگه امیدوارم جواب بدید.
  می تونید با یک مثال ساده و بیان شیوا، کلا بگید منظور از تفکیک و تلفیق چیه؟
  مخصوصا زمانی که بحث عمودی و افقیش مطرح میشه.
  با تشکر
  خواهش می کنم جواب بدید.

 5. سلام اسناد.خسته نباشید.ازمون دوم و اول از کدوم مباحث بوده؟

  • سلام طبق جزوه کلاسی خودم یا همینی که در سایته یا طبق کتاب رضاییان از اول جزوه تا مبحث تصمیم گیری

 6. با سلام استاد دستون درد نکنه واسه گذاشتن تست ها فقط استاد میشه زودتر اعلام کنید تا کجا واسه آزمون بخونیم هر هفته تشکر

  • سلام در هر آزمون بالای آن نوشته شده…. و آزمون ۴ ام هم جلسه اول تا سر سازماندهی

 7. سلام روزتون بخیر امیدوارم خوب باشین. از ۴۱ سوال ازمون سوم ۴ تا رو اشتباه جواب دادم. میشه سوال ۳۳ رو توضیح بدین. خیلی واسم گنگه.

  • سلام عالی زدین آفرین…
   سوالش چیه اینحا کل سوال رو بزارید….؟یعنی سوال رو همینجا کپی کنید؟

 8. سلام خسته نباشید استاد یه سوال درباره برنامه ریزی از پایین به بالا دارم.
  اگر درست متوجه شده باشم شما سر کلاس فرمودین در برنامه ریزی پایین به بالا در نهایت مدیر عالی تصمیم میگیره و در مبتنی بر هدف بر اساس مشارکت تصمیم گرفته میشه. در کتاب رضاییان صفحه ۱۸۷ میگه از پایین به بالا عیبش ایجاد تضاد و عدم هماهنگیه چون خرده سیستم های سازمانی اهداف متضادی ممکنه داشته باشند. بنابراین جای خالی مدیریت عالی کاملن حس میشه انگار. .همون طور که دانشگاه هم مثالیه برای برنامه ریزی از پایین به بالا و هم مدل تصمیم گیری سطل زباله ، این نشون میده که ناهماهنگی در برنامه ریزی و تصمیم گیری وجود داره و مدیر عالی نقش کم رنگی داره.
  سوال: در نهایت با توجه به توضیحات ،در برنامه ریزی پایین به بالا مدیر عالی نقش داره به طور اساسی یا نه؟

  • سلام در پایین به بالا افراد هر کدام نظر و دیدگاهی دارند که میخواهند به کرسی بنشونند
   و تضاد هم به دلیل این هست که هرکی نظر متفاوتی دارد
   اما در مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه هدف افراد به هم نزدیک هستش و بیشتر یک تیم هستند
   بله ،در برنامه ریزی پایین به بالا مدیر نقش دارد اما با نظرات متفاوتی روبرو هست که هماهنگ کردن اون کار سختی هستش…
   و تازه در MBO بیشتر افراد کار بلد هستشند نه صرفا یک کارگر ساده!! یعنی Y هستند نه X !!!

 9. سلام
  من تازه با شما آشنا شدم
  میخوام امسال کنکور اجرایی بدم
  میشه لطفا راهنماییم کنید که با وقت باقیمونده چیکا کنم؟
  و این تستایی که اینجا هس میشه دانلود کنم یا فقط میشه توی سایت اینارو خوند؟

  • سلام بله میتونید بردارید تست ها رو و جایی کپی کنید و استفاده کنید….

 10. سلام
  من امسال میخوام ارشد اجرایی بدم و در درس جیمت مشکل دارم
  در حال حاضر کتاب احمد صداتو دارم میخونم و تازه شرو ع کردم
  منبع دیگه ای که بهتر باشه و به من کمک کنه چی هست؟ یا همین کتاب خوبه
  :(

 11. و لطفا میشه منابع درسای دیگه هم بگید؟
  من واسه تئوری …… و فقط دارم میخونم و زبان آرمان اشراقی وکتاب دانش مسائل روز هادی مسیح خواه و شهریار محسنینن
  ادبیات فارسی مصطفی علیزاده
  اینا خوبن با منابع بهتر دیگه ای هم هست
  و لطفا واسه برنامه ریزی کنکور از الان هم منو راهنمایی کنید
  ممنووون

  • سلام
   برنامه ریزی اجرایی رو گفته بودم روزی ۳ ساعت تئوری
   ۱:۳۰ زبان
   . ۱:۳۰ جیمت
   ما بقی بماند تا ۱ بهمن….

 12. سلام. سوالش این بود. یه توضیحی بدین لطفا، متشکرم
  کدام یک از مراحل حل مشکل، گروه ها نسبت به افراد از اثر بخشی کمتری برخوردارند؟ (اجرایی ۹۱)
  جواب . ارزیابی گزینه ها

  • سلام
   ببینید
   ما در گروه وقتی در مورد چیزی صحبت میکنیم ممکنه دچار گروه اندیشی بشیم و چیز منفی هستش و خصوصا در ارزیابی یک چیزی ممکنه شما دیگران پاسخ بدی و نظر خودتون رو پنهان کنید
   مثلا با دوستاتون رفتین یک چیزی برای یکی از بچه ها که خودشم همراتون هست خرید کنید
   همه یک مدل لباس رو میگن بله خوبه مثلا همون دوستت و ۶۰ تا ۷۰% دوستات در صورتی که شما مفت هم بهتون بدن استفاده نمی کنید اما تحت سایر دوستات میگی اره خوبه!!!!!
   در صورتی که نظر شما مخالف بوده اما چون دیدی جمع چیزی دیگری گفته محبوری در ارزیابی مثلا خرید مانتو برای دوستت همرنگ گروه بشی چون ممکنه حتی به سلیقه شما ایراد گرفته بشه و…..

 13. ببخشید استاد من واسه تئوری …………فقط میخونم
  همین خوبه یا منبع دیگه ای رو باید بخونم؟؟؟

  • اگه مشکلی ندارید بخونید ا…
   گه نه که میتونید از منبع دیگری استفاده کنید….

 14. سلام
  ببخشید میشه سوال ۵۷ از آزمون ۹۶ تایی و توضیح کوتاهی بدهید
  متشکرم

  • سلام یک حواهشی که دارم دوستان خود سوال رو اینجا تایپ کمید تا من پاسخگو باشم متشکرم….

 15. سوال ۵۷: در ادبیات علم اداره بویژه در نوشته های ماکس وبر، مراد از واژه بوروکراسی چیست؟ (اجرایی ۷۴)

  ۱) حکومت توسط دستگاه اداری ۲) کاغذبازی و سخت گیری مقرراتی

  ۳) دستگاه های اداری دولتی ۴) سازمان های رایج اداری عصر جدید (پس از فئودالزیم)

  • Bureau به معنای اداره و Cracy را که به معنی حکومت می باشد،و واژه ی بوروکراسی به معنای حکومت اداری و با حکومت مقامات رسمی اداری است، اما وبر اصطلاح بوروکراسی را به دو معنا به کار برده

   ۱) مجموع مقامات اداری

   ۲) سازمان های بزرگ رسمی در جامعه ی امروزی.

   که میشه همون ۴

 16. سلام استاد با سپاس از راهنمایی هاتون ممکنه سوالات زیر رو پاسخ بدین
  -کدام مورد جزو اهداف برنامه ریزی نیست؟
  ۱) افزایش احتمال رسیدن به هدف از طریق تنظیم فعالیت ها
  ۲) افزایش جنبه اقتصادی عملیات.مقرون به صرفه بودن
  ۳) تمرکز بر فعالیت هایی که برای رسیدن به هدف تنظیم می شود
  ۴) تهیه ابزاری برای کنترل عملیات
  استاد در پاسخ نامه جواب گزینه ۳ هست و من باهاش مشکل دارم ، چون یکی از اهداف متمرکز شدن بر راه های رسیدن به هدف است این دوتا چه فرقی باهم دارن؟
  -راهبردهای سازمان بر مبنای شناخت کافی از ………اجرا می شوند.
  ۱) تدوین اهداف جزیی و کلان ۲( ارزش فرعی و فرهنگ سازمان و تدوین
  ۳) نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان و تدوین ۴) سعادت و شقاوت سازمان تدوین
  استاد در پاسخ نامه گزینه ۳ جواب هست که درسته اما چرا گزینه ۱ غلط است ؟ در جزوه و کتاب نوشته تدوین اهداف خرد و کلان
  -هدف عملکردی سطح واحد عبارت است از:
  ۱) ارزش افزوده اقتصادی ۲) بازگشت سرمایه
  ۳) رشد و نواوری پایدار ۴) کارایی
  استاد ممکنه در مورد پاسخ این سوالم توضیح بدین
  با تشکر فراوانننننننن

  • سلام به نظرم هر ۴ تا میتونه درست باشه و حتی میشه به ۲ هم ایراد گرفت….
   اسن سوال راهبردهای سازمان =swot
   اما اگر میگفت برنامه ریزی راهبردی اول ۱ و بعد ۳ میشد…..
   گزینه ۱ درست است
   ارش افزوده اقتصادی یعنی سود خالص بعد از کسر مالیات و هزینه ها یعنی چقد داشتیم و الان به کجا رسیدیم….
   تئوری مباحث بهتری هم داره شما که میخواید کنکور بدین خیلی دارید حاشیه میرید….به نکات کنکوری بیشتر توحه کنید…

 17. با سلام استاد میشه هر هفته ۲ تا زآزمون بزارید ممنون میشم چون امتحان دکتری دانشگاه آزاد اعلام کردن تاریخش نهم بهمن ماهه با تشکر راستی استاد با زبان کردی خوشمان ده وی (یعنی دوستون داریم)

 18. سلام بله یایددددددددددددددددددددددد حونده بشه
  حزوه من کافیه….
  نخونید باخت دادی….

 19. سلام استاد تستای هفته ۴ رو جواب دادم، یه ایرادی که توی پاسخنامه دیدم ابن بود.
  سوال ۲۰: در تحلیل محیط سازمان، از مقایسه ی تهدیدات خارجی با قوت های سازمان چه چیزی معین می شود؟ (مدیریت ۸۷) جواب این سوال گزینه دو اسیب پذیری میشه نه گزینه سه، محدودیت

  جواب من درسته؟؟؟؟

  • سلام پاسخ به این تست میتونه از دو نظر باشه ….
   شما هم متن کتاب رضاییان رو بخویند و من از اساتید بزرگ پرسیدم اما اگر اومد همون جواب خودتون رو بزنید البته این دیگه برای کنکور نمیاد

 20. سلام استاد اگه من تستای خط به خط دکتر مقیمی رو بخرم چون با پاسخنامه هست دیگه نیازی نیست که جزوه خلاصه اش رو بگیرم؟

 21. سلام استاد. حال شما؟
  یک پیشنهاد داشتم و همچنین یک سوال.
  سایت بسیار خوبی دارید و من پایه منابع برای ازمون را جزوات شما گذاشتم. اما برخی اوقات سردرگم می شوم که کدام منابع برای ارشد است و کدام برای دکتری. لطفا اگر مقدور است ، بخش دکتری و منابع و جزوات آن را جدا بفرمایید. متاسفانه من چند جزوه از سایت شما گرفتم اما مطالبی در آن است که در ازمون جایی ندارد. مثل منابع انسانی و یا رفتار سازمانی. و یا ازمون های تئوری که در سایت قرار می دهید، را نمی دانم برای داوطلبان دکتری طراحی می کنید و یا ارشد. باز هم متشکر
  ضمنا سوالم در مورد قسمت های ۴ و ۵ تئوری است که خبر ان را اعلام کرده اید. ایا برای تمام کسانی که قبلا جزوات را خریداری نموده اند ارسال می شود ؟

  • سلام
   مرسی از پیشنهادتون بله روی این موضوع خودم نیز فکر کردم… و حتما عملی میشه…
   تئوری هم برای ارشد هم دکتری کل تست ها…
   بله برای همه ارسال میشه اگر شما هم خرسیداری کرد اید پیام بدین در خدمتم….

 22. با سلام استاد آزمون پنجم چی شد؟

  • سلام
   آرمون ۵ از سازماندهی تا آخر کتاب رضاییان یعنی کنترل هستش و مدیریت بحران…

 23. سلام استاد خسته نباشین برنامه ریزی برای خواندن درس های مدیریت بازرکانی تو سایت میزارین

 24. سلام استاد خسته نباشین ممکنه منابع درس استعداد تحصیلی رو که سر کلاس بهتون گفتم برام بفرستین
  سپاسگذارم

 25. خسته نباشید استاد من مشهد هستم و دسترسی به کلاس های مدیریت شمارو ندادم کتاب مدیریت جهش دکتر محمدیان و میخونم برای اینکه بتونم درصد بالایی بزنم جزوه شمارو هم پیشنهاد میکنید بخونم (من تغییر رشته ای هستم ) با فقط کتاب و ۲۰۰۰تست کافیه ؟؟با توجه به اهمیت درس اقتصاد واسه این درس امکان داره جزوه کدینگ بذارید؟؟؟؟؟؟؟لطفا واس اقتصاد تادیرنشده کمکمون کنید خواسته ی خیلی از بچه هاس

 26. سلام خوبین؟ خسته نباشید گفتین تست های الوانی یک دی میشه بگین از جزوه چه جلسه هایی میشه چون من فقط جزوه شما رو میخونم
  ممنون

 27. سلام استاد در مورد استدلال منطقی گفتین منابعی رو برام میفرستین

 28. سلام
  تو جزوه دست نویس کدوم جلسات مربوط به منابع انسانی سعادت
  تجزیه وتحلیل
  رفتار سازمانی+مبانی سازمان رضائیان
  وسازمانی رابینز میشه؟

 29. سلام
  لازم هست ازمونهای اخر هر فصل مدرسان رو هم بزنیم؟
  اونهایی که بصورت تالیفی اومدن/

 30. خیلی لطف میکنین استاد سپاس گذارم.

 31. سلام استاد ببخشید سوالم بی ربطه به تاپیک
  همونطور که می دونید بالاخره تکمیل ظرفیت دکتری اعلام شد
  دوتا سوال دارم ممنون میشم جواب بدید
  ۱- با رتبه ۱۷۰ آیا امیدی هست برای دعوت به روزانه گیلان (۴نفر) و مرکز سیاست علمی کشور (۲ نفر)؟
  ۲- به نظر شما آیا پیام نور بزنم؟ پیام نور امیدی هست برای هیئت علمی خود پیام نور؟ با توجه به اینکه برای کنکور امسال به نسبت پارسال تلاش چندانی نکردم اما نا امید هم نیستم

  • سلام بله خانم دکتر شما گیلان رو باید بیارید…
   حیفه برای شما پیام نور….
   ما قبلا با هم صحبت کردیم
   و ان شالله همون گیلان قبول بشید…..

  • وااای مرسی استاد، یعنی قشنگ تر از این امکان نداشت جواب بشنوم
   ممنون از همه همراهیاتون

  • سلااااااام
   قبول شدم گیلان رو بالاخره
   ممنون بابت دلگرمی ها و راهنماییهاتون توی این مدت
   بهترینها رو براتون آرزو می کنم
   موفق باشییین

  • سلام به به تبریک میگم خانم دکتری
   ان شالله پیشرفت های روزافزون شما
   موفق باشید….

 32. سلام استاد، خسته نباشید، میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم
  من به دلیل مسائلی نتونستم تا الان وایه ارشد اجرایی شروع ب درس خوندن کنم اما از امروز تصمیم جدی دارم
  میشه لطف کنید و یک برنامه خوب به من پیشنهاد بدید که توی این زمان باقیمونده بازده دهی خوبی داشته باشم
  ممنون

  • سلام روزی ۳:۳۰ ساعت تئوری
   ۳ ساعت زبان
   ۱:۳۰ جیمت
   ۱:۳۰ دانش مسائل روز
   ۱:۳۰ ادبیات
   بسم الله…

 33. با سلام.استاد شاید بی ربط باشه اما میتونم خواهش کنم برا دانش مسایل یه منبع خوب معرفی کنید؟من همه ی درسارو جلو بردم ب جز دانش مسایل.

 34. علی عسگری(دوست مکانیک)

  عرض سلام خدمت استاد عزیز
  استاد خواستم خواهش کنم جزوه تئوری مدیریت ،مدیریت اسلامی ، روش تحقیق و بازاریابی رو که قول دادین بعد از آماده شدن جزوات برای بچه هایی که کلاس داشتن باهاتون رایگان ارسال کنید برام بفرستین.قرار بود یکی از بچه های کلاس که جزوه هارو از شما گرفته بود برای بقیه هم ارسال کنه ولی این اتفاق نیفتاد ونتونستیم با ایشون تماس بگیریم. ممنون از شما

 35. سلام دکتر خسته نباشین من دیروز مورخ ۱۹ بهمن در کلاس شما شرکت کردم و امروز از ۱۹ تست ازمون اول ۱۸ تست رو صحیح جواب دادم فقط سوال ۲ رو نزدم و متوجه نشدم اگه لطف کنین توضیح بدین.
  برای جلوگیری از پیدایش هرگونه بحران در سازمان های نوپا باید از ….. استفاده کرد.
  جواب) مدل رهبری وضعیتی
  با تشکر.

  • سلام تو فوق العاده ای
   شاگردان من از همه لحاظ خوبن….
   سر کلاس بهتون میگم….
   آفرین…..

 36. با سلام..سوال آزمون پنجم سوال ۲۰که گفته شده:
  در تحلیل محیط سازمان, ازمقایسه تهدیدات خارجی با قوت های سازمان چه چیزی معین می شود؟جواب گزینه دو که آسیب پذیری است درست میباشد,درصورتی که زر پاسخ نامه کلید آن گزینه ۳گذاشته شده. گفتیم وقتی اسم ضعف سازمان در سوال آورده شد با دنبال محدودیت باشیم, نه در سوال که قوت سازمان و تهدید محیط آورده شده.

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


بزرگترین گروه تلگرامی تبادل اطلاعات ارشد و دکتری مدیریت همراه با تغییرات جدید در منابع
مشاهده جزئیات