کدینگ تئوری مدیریت

روشی جدید در یادگیری تئوری مدیریت

آزمون های آنلاین زبان عمومی

آزمون آنلاین شماره 2 با ماهیت یک کلوز تست 5 سوالی در صفحه اصلی سایت زیر قسمت اخبار قابل دسترسی می باشد.

با شروع کلاس های دوره تابستان شهر تهران آزمون های کلاسی به صورت آزمون آنلاین در سایت قرار داده می شود و می توانید میزان پیشرفت خود را به صورت هفتگی ارزیابی نمایید.

طراحی و اجرا: پیشروسافت